Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 415 din 22-11-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2031 AL COMISIEI

din 19 noiembrie 2021

de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Regatul Unit din listele cu țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și vânat cu pene

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 23/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 230 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală trebuie să provină dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment al acestora care sunt listate în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) din regulamentul respectiv cu scopul de a li se permite să intre în Uniune.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (2) precizează cerințele de sănătate animală pe care trebuie să le îndeplinească transporturile de anumite specii și categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală provenite din țări sau teritorii terțe ori din zone sau din compartimente ale acestora, în cazul animalelor de acvacultură, pentru a intra în Uniune.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei (3) stabilește listele cu țările terțe, teritoriile terțe, sau zonele ori compartimentele acestora din care este permisă introducerea în Uniune a animalelor din speciile și categoriile de animale, a materialelor germinative și a produselor de origine animală care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692.

(4)

Mai precis, anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 conțin listele cu țările sau teritoriile terțe ori zonele acestora autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și, respectiv, de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și vânat cu pene.

(5)

La 12 noiembrie 2021, Regatul Unit a notificat Comisiei apariția unui focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în apropiere de Frinton-on-Sea, Tendring, Essex în Anglia și a fost confirmat la 12 noiembrie 2021 prin analize de laborator (RT-PCR).

(6)

La 14 noiembrie 2021, Regatul Unit a notificat Comisiei apariția unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarele sunt situate în apropiere de Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire în Anglia și în apropiere de Salwick, Fylde, Lancashire în Anglia și au fost confirmate la 14 noiembrie 2021 prin analize de laborator (RT-PCR).

(7)

Autoritățile veterinare din Regatul Unit au stabilit o zonă de control de 10 km în jurul unităților afectate și au pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a controla prezența gripei aviare înalt patogene și pentru a limita răspândirea bolii respective.

(8)

Regatul Unit a transmis Comisiei informații cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul său și la măsurile pe care le-a luat pentru a preveni răspândirea suplimentară a gripei aviare înalt patogene. Aceste informații au fost evaluate de Comisie. Pe baza acestei evaluări, este necesar ca introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și vânat cu pene din zonele care fac obiectul restricțiilor stabilite de autoritățile veterinare din Regatul Unit din cauza focarelor recente de gripă aviară înalt patogenă să nu mai fie autorizată.

(9)

Prin urmare, este necesar ca anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 să fie modificate în consecință.

(10)

Având în vedere situația epidemiologică actuală din Regatul Unit în ceea ce privește gripa aviară înalt patogenă, este necesar ca modificările care trebuie aduse Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/404 prin prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 1).


ANEXĂ

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, în rubrica pentru Regatul Unit, următoarele rânduri pentru zonele GB-2.20, GB-2.21 și GB-2.22 se adaugă după rândul pentru zona GB-2.19:

GB

Regatul Unit

GB-2.20

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

12.11.2021

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

RPB

N, P1

 

12.11.2021

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

12.11.2021

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

12.11.2021

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

12.11.2021

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

12.11.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

12.11.2021

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât de ratite

HEP

N, P1

 

12.11.2021

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

12.11.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

12.11.2021

 

GB-2.21

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

RPB

N, P1

 

14.11.2021

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

14.11.2021

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

14.11.2021

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

14.11.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât de ratite

HEP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

14.11.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

 

GB-2.22

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

RPB

N, P1

 

14.11.2021

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

14.11.2021

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

14.11.2021

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

14.11.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât de ratite

HEP

N, P1

 

14.11.2021

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

14.11.2021

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021”

 

(b)

în partea 2, în rubrica pentru Regatul Unit, următoarele descrieri ale zonelor GB-2.20, GB-2.21 și 2.22 se adaugă după descrierea zonei GB-2.19:

„Regatul Unit

GB-2.20

În apropiere de Frinton-on-Sea, Tendring, Essex, Anglia:

 

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N51.84 și W1.22 în sistemul WGS84

GB-2.21

În apropiere de Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Anglia:

 

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N54.30 și W1.50 în sistemul WGS84

GB-2.22

În apropiere de Salwick, Fylde, Lancashire, Anglia:

 

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km, cu centrul la intersecția coordonatelor zecimale N53.79 și W2.80 în sistemul WGS84”

2.

În partea 1 a anexei XIV, în rubrica pentru Regatul Unit, următoarele rânduri pentru zonele GB-2.20, GB-2.21 și GB-2.22 se adaugă după rândul pentru zona GB-2.19:

GB

Regatul Unit

GB-2.20

Carne proaspătă de păsări de curte, alta decât de ratite

POU

N, P1

 

12.11.2021

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

12.11.2021

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P1

 

12.11.2021

 

GB-2.21

Carne proaspătă de păsări de curte, alta decât de ratite

POU

N, P1

 

14.11.2021

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

14.11.2021

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P1

 

14.11.2021

 

GB-2.22

Carne proaspătă de păsări de curte, alta decât de ratite

POU

N, P1

 

14.11.2021

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

14.11.2021

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

N, P1

 

14.11.2021”