Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 415 din 22-11-2021

DECIZIA (PESC) 2021/2032 A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2021

privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul unităților militare instruite de misiunea de instruire a UE în Mozambic

 

Intrare în vigoare: 19/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului (1),Instrumentul european pentru pace (IEP) a fost instituit pentru finanțarea de către statele membre a acțiunilor Uniunii din cadrul politicii externe și de securitate comune al căror scop este de a menține pacea, de a preveni conflictele și de a consolida securitatea internațională, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (c) din tratat. În special, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Decizia (PESC) 2021/509, IEP poate finanța acțiuni de consolidare a capacităților statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale legate de chestiuni militare și de apărare.

(2)

Criza actuală prin care trece provincia Cabo Delgado din nordul Mozambicului este multidimensională, existând un risc grav de a se repercuta asupra altor provincii ale țării și asupra țărilor învecinate. Guvernul Mozambicului a salutat desfășurarea unei misiuni militare neexecutive de instruire a Uniunii Europene ca parte a abordării integrate a UE cu privire la criza din Cabo Delgado.

(3)

La 12 iulie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/1143 (2) de instituire a unei misiuni de instruire militară a Uniunii Europene în Mozambic (EUTM Mozambic). Obiectivul strategic al EUTM Mozambic este de a sprijini consolidarea capacităților unităților forțelor armate mozambicane selectate pentru a alcătui o viitoare forță de reacție rapidă, pentru ca unitățile respective să dezvolte capacitățile necesare durabile de restabilire a siguranței și securității în Cabo Delgado.

(4)

La 30 iulie 2021, Consiliul a aprobat un document de reflecție pentru o măsură de asistență în cadrul IEP în vederea sprijinirii unităților militare instruite în cadrul EUTM Mozambic, inclusiv o măsură urgentă pentru furnizarea echipamentelor și dotărilor cel mai urgent solicitate, necesare pentru instruirea corespunzătoare a celor două companii mozambicane programate a fi primele care să beneficieze de instruire din partea EUTM Mozambic.

(5)

În scrisoarea sa din 27 august 2021 adresată Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Mozambic a solicitat Uniunii să furnizeze echipamente care nu sunt concepute pentru a aplica o forță letală și dotări tuturor companiilor mozambicane care urmează să fie instruite de EUTM Mozambic.

(6)

Această măsură de asistență urmează să fie pusă în aplicare luând în considerare principiile și cerințele prevăzute în Decizia (PESC) 2021/509, și în special cu respectarea Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (3), și în conformitate cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP.

(7)

Consiliul își reafirmă hotărârea de a proteja, promova și respecta drepturile omului, libertățile fundamentale și principiile democratice și de a consolida statul de drept și buna guvernanță în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu dreptul internațional, în special cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu dreptul internațional umanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Instituire, obiective, domeniu de aplicare și durată

(1)   Se instituie o măsură de asistență în beneficiul Republicii Mozambic (denumită în continuare „beneficiarul”), care urmează să fie finanțată în cadrul Instrumentului european pentru pace (IEP) (denumită în continuare „măsura de asistență”).

(2)   Obiectivul măsurii de asistență este de a sprijini consolidarea capacităților și desfășurarea unităților forțelor armate mozambicane care urmează să fie instruite de EUTM Mozambic pentru a permite unităților respective să dezvolte capacitățile necesare durabile de restabilire a siguranței și securității în provincia Cabo Delgado din nordul Mozambicului, făcând astfel posibilă prezența unor agenții de aplicare a legii responsabile, guvernate de statul de drept, în scopul protejării populației civile, precum și întoarcerea structurilor de stat responsabile care să furnizeze servicii în întreaga provincie Cabo Delgado.

(3)   Pentru a îndeplini obiectivul stabilit la alineatul (2), măsura de asistență finanțează furnizarea următoarelor echipamente care nu sunt concepute pentru a aplica o forță letală și dotări unităților mozambicane menționate la alineatul respectiv:

(a)

echipamente individuale pentru soldați;

(b)

echipamente colective la nivel de companie;

(c)

mijloace care asigură mobilitatea la sol și în mediu amfibiu;

(d)

dispozitive tehnice; și

(e)

un spital de campanie.

(4)   Durata măsurii de asistență este de 30 de luni de la data încheierii unui contract între administratorul pentru măsurile de asistență acționând în calitate de ordonator de credite și entitatea menționată la articolul 4 alineatul (2), în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) litera (a) din Decizia (PESC) 2021/509.

Articolul 2

Dispoziții financiare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor referitoare la măsura de asistență este de 40 000 000 EUR.

(2)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 și cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP.

Articolul 3

Acorduri cu beneficiarul

(1)   Înaltul Reprezentant încheie cu beneficiarul acordurile necesare pentru a asigura respectarea cerințelor și condițiilor stabilite de prezenta decizie, ca o condiție pentru acordarea de sprijin în cadrul măsurii de asistență, și cele stabilite de măsura urgentă aprobată de Consiliu la 30 iulie 2021.

(2)   Acordurile menționate la alineatul (1) includ dispoziții care obligă beneficiarul să asigure:

(a)

respectarea de către unitățile forțelor armate mozambicane instruite de EUTM Mozambic a dreptului internațional relevant, în special a dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar;

(b)

utilizarea corectă și eficientă a oricăror active furnizate în cadrul măsurii de asistență în scopurile pentru care au fost furnizate;

(c)

întreținerea suficientă a oricăror active furnizate în cadrul măsurii de asistență pentru a se asigura faptul că pot fi utilizate și sunt disponibile în scop operațional pe tot parcursul ciclului lor de viață;

(d)

faptul că niciun activ furnizat în cadrul măsurii de asistență nu va fi pierdut și nici nu va fi transferat fără consimțământul comitetului instrumentului instituit în temeiul Deciziei (PESC) 2021/509 în favoarea unor persoane sau entități, altele decât cele identificate în respectivele acorduri, la sfârșitul ciclului său de viață.

(3)   Acordurile menționate la alineatul (1) includ dispoziții cu privire la suspendarea și încetarea sprijinului acordat în temeiul măsurii de asistență în cazul în care beneficiarul este găsit vinovat de încălcarea obligațiilor prevăzute la alineatul (2).

Articolul 4

Punere în aplicare

(1)   Înaltul Reprezentant este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 și cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP, în mod coerent cu cadrul metodologic integrat pentru evaluarea și identificarea măsurilor și controalelor necesare pentru măsurile de asistență din cadrul IEP.

(2)   Punerea în aplicare a activităților menționate la articolul 1 alineatul (3) este asigurată de Ministerul Apărării al Republicii Portugheze.

Articolul 5

Monitorizare, control și evaluare

(1)   Înaltul Reprezentant asigură ca respectarea de către beneficiar a obligațiilor stabilite în conformitate cu articolul 3 să fie monitorizată. Această monitorizare asigură cunoașterea contextului și a riscurilor de încălcare a obligațiilor stabilite în conformitate cu articolul 3 și contribuie la prevenirea unor astfel de încălcări, inclusiv încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar și acte care implică violența sexuală și violența bazată pe gen de către unități ale forțelor armate mozambicane sprijinite în cadrul măsurii de asistență.

(2)   Controlul ulterior expedierii echipamentelor și dotărilor se organizează după cum urmează:

(a)

verificarea livrării, prin care certificatele de livrare urmează să fie semnate de forțele utilizatorului final în momentul transferului dreptului de proprietate;

(b)

raportarea cu privire la inventar, prin care beneficiarul urmează să prezinte un raport anual cu privire la inventarul articolelor desemnate; raportarea urmează să continue până când nu va mai fi considerată necesară de către Comitetul politic și de securitate (COPS);

(c)

verificarea la fața locului, prin care beneficiarul urmează să acorde Înaltului Reprezentant accesul pentru a efectua controale la fața locului, la cerere.

(3)   Înaltul Reprezentant efectuează o evaluare, sub forma unei prime evaluări a măsurii de asistență, la șase luni de la desfășurarea în regiunea Cabo Delgado a primelor două companii instruite de EUTM Mozambic. Aceasta va implica vizite la fața locului în vederea verificării echipamentelor și dotărilor livrate în cadrul măsurii de asistență sau orice alte forme efective de informații furnizate în mod independent. Odată încheiată livrarea de echipamente în cadrul măsurii de asistență, se efectuează o evaluare finală.

Articolul 6

Raportare

Pe parcursul perioadei de punere în aplicare, Înaltul Reprezentant prezintă COPS rapoarte semestriale privind punerea în aplicare a măsurii de asistență, în conformitate cu articolul 63 din Decizia (PESC) 2021/509. Administratorul măsurilor de asistență informează periodic comitetul instrumentului instituit prin Decizia (PESC) 2021/509 cu privire la execuția veniturilor și cheltuielilor în conformitate cu articolul 38 din decizia respectivă, inclusiv prin furnizarea de informații cu privire la furnizorii și subcontractanții implicați.

Articolul 7

Suspendare și încetare

COPS poate decide să suspende integral sau parțial punerea în aplicare a măsurii de asistență în conformitate cu articolul 64 din Decizia (PESC) 2021/509.

COPS poate recomanda, de asemenea, Consiliului să pună capăt măsurii de asistență.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului din 22 martie 2021 de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528 (JO L 102, 24.3.2021, p. 14).

(2)  Decizia (PESC) 2021/1143 a Consiliului din 12 iulie 2021 privind o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Mozambic (EUTM Mozambic) (JO L 247, 13.7.2021, p. 93).

(3)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335 13.12.2008, p. 99).