Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 415 din 22-11-2021

DECIZIA (PESC) 2021/2033 A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2021

de modificare Deciziei (PESC) 2019/97 în sprijinul Convenției privind armele biologice și toxice în cadrul Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 

Intrare în vigoare: 19/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 21 ianuarie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/97 (1), care prevede o perioadă de punere în aplicare de 36 de luni, care începe la data încheierii acordului de finanțare prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din decizia menționată, pentru proiectele menționate la articolul 1 din decizie.

(2)

Perioada de punere în aplicare a acordului de finanțare se încheie la 4 februarie 2022.

(3)

La 8 iulie 2021, Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru probleme de dezarmare (UNODA), care este responsabil de punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a proiectelor menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2019/97, a solicitat o prelungire fără costuri cu douăsprezece luni a perioadei de punere în aplicare a deciziei respective. Această prelungire permite UNODA să pună în aplicare câteva dintre proiectele menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2019/97, a căror punere în aplicare a fost întârziată din cauza pandemiei de COVID-19.

(4)

Prelungirea perioadei de punere în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2019/97 până la 4 februarie 2023 nu are implicații în ceea ce privește resursele financiare.

(5)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2019/97 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 5 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2019/97 se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie expiră la 4 februarie 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia (PESC) 2019/97 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 în sprijinul Convenției privind armele biologice și toxice în cadrul Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 19, 22.1.2019, p. 11).