Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 472 din 23-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 472/08)

1.   

 La data de 9 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Permira Holdings Limited („Permira”, Regatul Unit),

Thoma Bravo, L.P. („Thoma Bravo”, SUA),

Motus Group LLC („Motus”, SUA), controlată de Thoma Bravo.

Permira și Thoma Bravo dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Motus.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Permira: firmă de investiții în societăți necotate, care furnizează mai multor fonduri de investiții servicii de gestionare a investițiilor. Permira controlează o serie de societăți de portofoliu care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare din diverse țări;

în cazul întreprinderii Thoma Bravo: firmă de investiții în societăți necotate care oferă sprijin strategic și sub formă de capital propriu echipelor de gestionare experimentate și întreprinderilor tehnologice și de software aflate în creștere din sectoare precum infrastructura, finanțele, asistența medicală și securitatea cibernetică;

în cazul întreprinderii Motus: firmă de aplicații software care oferă soluții pentru întreprinderi în contextul muncii la distanță, inclusiv în materie de (i) rambursare a vehiculelor și calculare a kilometrajului; (ii) rambursare a dispozitivelor și a cheltuielilor legate de tehnologia fără fir și servicii de mobilitate gestionate și (iii) rambursare a costurilor de localizare.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.