Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 472 din 23-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 472/09)

1.   

 La data de 15 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Phillips 66 (SUA),

Fortress Investment Group LLC („Fortress”, SUA), care aparține grupului SoftBank Group Corp („SoftBank Group”, SUA),

Western Oil, Inc. („Western Oil”, SUA).

Phillips 66 și Fortress dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Western Oil.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de active.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Phillips 66: societate multinațională din domeniul energetic, care desfășoară activități integrate în segmentul midstream al industriei de petrol și gaze, în sectorul produselor chimice și în sectorul rafinării petrolului și al comercializării produselor petroliere. Phillips 66 prelucrează, transportă, stochează și comercializează combustibili și produse în întreaga lume;

în cazul întreprinderii Fortress: societate de investiții alternative și de gestionare a activelor care gestionează activele unor grupuri diverse de investitori, printre care se numără fonduri de pensii, fundații și administratori de donații, instituții financiare, fonduri de fonduri, precum și persoane ale căror active financiare totale se ridică la o valoare foarte mare;

în cazul întreprinderii Western Oil: operator familial de benzinării și magazine de proximitate în statele Missouri și Illinois, SUA, care vinde carburant cu ridicata și cu amănuntul, bunuri de larg consum și servicii de transport pentru terți.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.