Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 472 din 23-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10489 – BAXTER/HILL-ROM)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 472/10)

1.   

 La data de 12 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Baxter International Inc. („Baxter”, SUA),

Hill-Rom Holdings, Inc. („Hill-Rom”, SUA).

Baxter dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Hill-Rom.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Baxter este o companie mondială din domeniul asistenței medicale, care își desfășoară activitatea în principal în domeniul dezvoltării, fabricării și comercializării de produse pentru tratarea afecțiunilor medicale cronice și acute în spitale, centre de îngrijire și la domiciliu;

Hill-Rom este o companie mondială de echipamente medicale care dezvoltă și comercializează produse precum paturi și mobilier pentru spitale, produse de îngrijire, cum ar fi monitoare, echipamente respiratorii și instrumente pentru tensiunea arterială, precum și produse chirurgicale.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10489 – Baxter / Hill-Rom

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.