Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 472 din 23-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10465 – Adecco/AKKA)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 472/11)

1.   

 La data de 16 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

Adecco Group AG („Adecco”, Elveția);

AKKA Technologies SE („AKKA”, Belgia).

Adecco dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi AKKA. Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Adecco: furnizarea la nivel mondial de soluții în sectorul capitalului uman, inclusiv servicii de plasare flexibilă, servicii de plasare permanentă, asigurarea tranziției profesionale, externalizarea resurselor umane, consultanță, formare și alte servicii din domeniul resurselor umane. Prin intermediul filialei sale Modis, Adecco desfășoară, de asemenea, activități în sectorul furnizării de servicii informatice și de inginerie digitală;

în cazul AKKA: furnizarea de servicii de consultanță în domeniile ingineriei și cercetării și dezvoltării. Activitățile AKKA se desfășoară în principal în SEE, extinzându-se însă la nivel mondial, în special în America de Nord.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10465 – Adecco/AKKA

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.