Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 472 din 23-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 472/12)

1.   

 La data de 17 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Insight Venture Management LLC („Insight”, SUA), deținută în totalitate de Insight Holding Group, LLC;

Vector CM Holdings (Cayman), L.P. („Vector Capital”, SUA), controlată de Vector Capital IV International, L.P.

Insight și Vector Capital dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii comune nou-create Iris Holdings JV, în scopul de a combina activitățile întreprinderii Campaign Monitor Limited („CM Group”, Regatul Unit), aflată în prezent sub controlul unic al întreprinderii Insight, cu cele desfășurate de Cheetah Holdings Limited („Cheetah”, Regatul Unit), aflată în prezent sub controlul unic al Vector Capital. Atât CM Group, cât și Cheetah desfășoară activități în domeniul soluțiilor de marketing prin e-mail și prin canale multiple.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Insight: societate de capital de risc și de investiții în societăți necotate activă la nivel mondial, specializată în investiții în capitaluri proprii pentru creștere, în preluări și în capital pentru fuziuni și achiziții, precum și în recapitalizări și oferte publice de vânzare a acțiunilor filialelor (carve-out) într-un stadiu avansat/de dimensiune medie/în fază de maturitate. Insight investește în principal în sectorul tehnologiei, punând accentul pe tehnologiile cu care consumatorul interacționează în mod direct, și în infrastructura de software bazată pe software ca serviciu (SaaS);

în cazul întreprinderii Vector Capital: firmă de investiții în societăți necotate axată pe investiții în tehnologie și în întreprinderi bazate pe tehnologie.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.