Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 472 din 23-11-2021

ANUNȚ DE POST VACANT

Membru al unei camere de recurs (EXT/21/109/AD 11/BOA)

(2021/C 472 A/01)

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), „oficiul”, caută candidați pentru ocuparea a două posturi de membru al camerelor de recurs ale Oficiului.

Denumirea postului

MEMBRU AL UNEI CAMERE DE RECURS

Grupa de funcții/Gradul

AD 11

Tipul contractului

Agent temporar

Referință

EXT/21/109/AD 11/BOA_Member

Termen pentru depunerea candidaturilor

4 ianuarie 2022, miezul nopții, ora locală în Alicante (CET)

Locul angajării

Alicante, SPANIA

Data prevăzută pentru intrarea în funcție

Începând cu 1 iulie 2022

1.   CONTEXT

Context istoric și juridic

Oficiul a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului (1) [în prezent, Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului (2)] ca agenție descentralizată a Uniunii Europene („UE”) pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală ale întreprinderilor și inovatorilor în întreaga UE și în afara acesteia. Prin Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului (3) a fost creat desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat, de asemenea gestionat de oficiu, iar ulterior, prin Regulamentul (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4), i-a fost încredințat Oficiului Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.

De la înființarea sa în 1994, sediul Oficiului este la Alicante, în Spania, de unde gestionează înregistrarea mărcilor UE și a desenelor sau modelelor industriale comunitare înregistrate, care sunt valabile pe întreg teritoriul UE. O altă activitate la nivelul UE este aceea de asigurare a convergenței instrumentelor și practicilor în cooperare cu partenerii din oficiile de PI naționale și regionale din întreaga UE, cu utilizatorii și cu alți parteneri instituționali. Împreună, aceste oficii formează Rețeaua europeană de proprietate intelectuală (EUIPN), în cadrul căreia colaborează pentru a oferi utilizatorilor consecvență în procedurile de înregistrare atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Limbile Oficiului sunt engleza, franceza, germana, italiana și spaniola. Totuși, anumite proceduri pot fi desfășurate în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Conducerea, administrarea și structura EUIPO

Structura de conducere a EUIPO este formată din Consiliul de administrație și din Comitetul bugetar, fiecare fiind alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, doi reprezentanți ai Comisiei Europene și un reprezentant al Parlamentului European. EUIPO are autonomie juridică, administrativă și financiară.

Directorul executiv, directorul (directorii) executiv(i) adjunct (adjuncți), președintele camerelor de recurs și președinții fiecărei camere de recurs sunt numiți de Consiliu dintr-o listă de candidați propusă de Consiliul de administrație. Consiliul de administrație este responsabil cu selecția și numirea membrilor camerelor de recurs.

Directorul executiv este reprezentantul legal al Oficiului, a cărui conducere o asigură, și răspunde în fața Consiliului de administrație și a Comitetului bugetar. Directorul executiv este asistat de unul sau mai mulți directori executivi adjuncți.

Bugetul Oficiului pentru 2021 este de aproximativ 504 milioane EUR, iar numărul de posturi în schema de personal este de 925.

EUIPO este organizat în mai multe departamente funcționale, fiecare subordonându-se directorului executiv și/sau directorului executiv adjunct.

Deși sunt integrate în sistemul administrativ și de conducere al Oficiului, camerele de recurs au fost înființate prin Regulamentul privind marca UE ca unitate separată în cadrul Oficiului, pentru a examina în mod independent deciziile acestuia, recursuri ulterioare fiind posibile la instanțele UE din Luxemburg.

Camerele de recurs sunt alcătuite în prezent dintr-un președinte al camerelor de recurs, patru președinți ai camerelor de recurs individuale și 16 membri, asistați de personal juridic și administrativ. Președintele camerelor de recurs, președinții camerelor de recurs individuale și membrii acestora se află sub autoritatea Consiliului de administrație al Oficiului. În cadrul camerelor de recurs, inclusiv în cadrul grefei, al serviciului de asistență pentru documentare și informare, al serviciului de soluționare alternativă a litigiilor și al serviciului de litigii lucrează peste 100 de persoane.

În 2020 s-au introdus 2 479 de căi de atac și s-au emis 2 561 de decizii. Președintele camerelor de recurs conduce prezidiul camerelor de recurs, care este responsabil pentru stabilirea regulamentului și organizarea activității camerelor, execută deciziile acestuia și alocă fiecare caz uneia dintre camerele de recurs. Fiecare cameră de recurs este prezidată de un președinte. Președintele camerelor de recurs prezidează și marea cameră.

Pentru mai multe informații, consultați următorul site:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/home

2.   ATRIBUȚII

Membrul camerei de recurs a EUIPO va trebui să examineze cazurile și să pregătească deciziile privind căile de atac introduse împotriva deciziilor luate de Oficiu în primă instanță (examinarea mărcilor sau a desenelor și modelelor industriale, soluționarea opozițiilor, anularea și declararea nulității unui desen sau model industrial).

Deciziile camerelor de recurs se iau de către trei membri, dintre care cel puțin doi trebuie să fie juriști. În anumite cazuri speciale, deciziile se iau de către marea cameră prezidată de președintele camerelor de recurs sau de către un singur membru, care trebuie să fie jurist. Președintele camerelor de recurs și președinții și membrii camerelor de recurs individuale sunt independenți. În deciziile lor, aceștia nu sunt constrânși să respecte niciun fel de instrucțiuni.

În urma deciziilor luate de prezidiul camerelor de recurs, membrii pot fi numiți la una sau mai multe camere de recurs.

Sub rezerva normelor stabilite anual de prezidiul camerelor de recurs pentru organizarea lucrărilor camerelor, fiecare membru al camerelor de recurs trebuie să pregătească aproximativ 130 de proiecte de decizie pe an și să participe, în calitate de al treilea membru, la luarea deciziilor în alte aproximativ 200 de cazuri.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, fiecare membru este asistat de personal juridic și administrativ.

Membrii pot fi invitați și să susțină prelegeri, să participe la conferințe și să ia parte la activitățile serviciului de soluționare alternativă a litigiilor.

3.   CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a putea fi admiși în această procedură de selecție, candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele de mai jos până la termenul de depunere a candidaturilor:

Condiții generale (5):

să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene și să se bucure de toate drepturile cetățenești;

să își fi îndeplinit toate obligațiile impuse de lege referitoare la serviciul militar;

să prezinte garanțiile morale (6) corespunzătoare îndeplinirii atribuțiilor în cauză;

să fie apți fizic pentru exercitarea atribuțiilor;

să poată încheia un mandat complet de 5 ani, calculat începând cu data estimată a intrării în funcție, înainte de a ajunge la vârsta de pensionare (care se stabilește la sfârșitul lunii în care candidatul împlinește 66 de ani) (7). Data prevăzută pentru intrarea în funcție este 1 iulie 2022.

Studii:

să aibă un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, dacă durata normală a studiilor universitare este de patru ani sau mai mult;

sau

să aibă un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă și experiență profesională de cel puțin un an, dacă durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani.

Experiență profesională (8):

să aibă, până la termenul de depunere a candidaturii, experiență profesională de cel puțin 15 ani (16 ani dacă are studii universitare cu durata de trei ani), dobândită după data obținerii diplomei relevante.

Din cei 15 ani de experiență profesională:

cel puțin 10 ani trebuie să fie dobândiți în domeniul proprietății intelectuale, din care

cel puțin 5 ani în domeniul mărcilor și desenelor sau modelelor industriale.

Competențe lingvistice:

să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (nivel minim C1) – Limba 1

să cunoască la nivel satisfăcător una dintre limbile Oficiului (nivel minim B2) în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor – Limba 2 (9)

Cele cinci limbi de lucru ale Oficiului sunt engleza (EN), franceza (FR), germana (DE), italiana (IT) și spaniola (ES). Nivelurile corespund Cadrului european comun de referință pentru limbi.

4.   CRITERII DE SELECȚIE/AVANTAJE

Pentru a selecționa candidații cu cele mai bune calificări în vederea participării la interviu, se vor lua în considerare următoarele criterii:

(a)

Experiență profesională:

experiență dovedită în tratarea de cazuri juridice și/sau activități echivalente, în special în contextul dosarelor de PI, cu precădere al mărcilor UE și al desenelor și modelelor industriale;

experiență dovedită în activități judiciare și/sau litigioase, precum pregătirea și/sau urmărirea cauzelor în instanță;

experiență dovedită în entități și/sau organisme din domeniul PI, inclusiv în cadrul instituțiilor și/sau agențiilor UE, al oficiilor naționale de PI și/sau al altor organizații și/sau companii din domeniul PI.

(b)

Cunoștințe tehnice specifice:

cunoaștere foarte bună a legislației și jurisprudenței în materie de PI, în special a legislației privind mărcile UE și desenele și modelele industriale;

cunoaștere foarte bună a mediului PI din Europa, inclusiv a aspectelor legate de contrafacere și de încălcarea drepturilor de PI;

cunoașterea dreptului general al UE, a politicilor, a cadrului instituțional și a procedurilor din UE.

(c)

Competențe lingvistice:

experiență profesională dobândită într-o limbă diferită de limba maternă a candidatului;

cunoaștere aprofundată a limbii engleze sau germane (nivel minim C1), aceasta putând fi una dintre limbile cerute în cadrul criteriilor de eligibilitate menționate la punctul 3;

cunoaștere aprofundată a oricăreia dintre celelalte limbi ale Oficiului (EN, FR, DE, IT, ES) (nivel minim C1), în afara limbilor menționate la punctul 3 din prezentul anunț de post vacant.

(d)

Alte experiențe și competențe:

capacitate dovedită de a lucra într-un mediu multicultural și/sau internațional.

(e)

Studii:

calificare juridică (diplomă universitară sau postuniversitară în drept, cum ar fi o diplomă de master în drept sau echivalentă).

Pe lângă criteriile de mai sus, candidații invitați la interviu vor fi evaluați și pe baza următoarelor cerințe:

(f)

Competențe, în special:

comunicare: comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris;

analiză și rezolvare de probleme: identificarea aspectelor critice din probleme complexe și elaborarea de soluții creative și practice;

colaborare: desfășurarea activității în cooperare cu alte persoane din cadrul echipelor și al altor servicii ale organizației, cu respectarea diferențelor dintre oameni; crearea unui spirit de echipă prin promovarea obiectivelor comune și a schimbului de cunoștințe și de experiență;

învățare și dezvoltare: dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale și a cunoștințelor privind organizația și mediul său de lucru; asumarea angajamentului de instruire a celorlalți, de partajare a cunoștințelor și de îmbunătățire sistematică a metodelor de lucru;

stabilirea priorităților și organizare: capacitatea de a acorda prioritate celor mai importante sarcini, de a fi flexibil în desfășurarea activității și de a organiza în mod eficient volumul de lucru propriu și al celorlalți;

calitate și rezultate: asumarea răspunderii proprii și preluarea inițiativei în vederea obținerii de rezultate la un standard înalt de calitate, în conformitate cu procedurile stabilite; demonstrarea unei orientări clare către client (la nivel intern și extern); introducerea de procese sistematice și metodice în proiectele și activitățile proprii și în cele ale echipei;

reziliență: menținerea eficacității în condiții de lucru sub presiune, flexibilitate și adaptare la un mediu de lucru în schimbare; încurajarea celorlalți să procedeze în mod similar și să se adapteze la circumstanțele aflate în schimbare, atât la nivel personal, cât și de echipă;

aptitudini de conducere: conducerea și gestionarea de persoane și echipe în vederea obținerii de rezultate.

5.   PROCEDURA DE SELECȚIE

Aspecte generale

Procedura de selecție se va desfășura sub supravegherea Consiliului de administrație al oficiului.

Activități preliminare

Un subcomitet pregătitor, numit de Consiliul de administrație, va efectua evaluarea preliminară a candidaturilor și va desfășura interviuri cu candidații cu cele mai bune calificări.

Candidații admisibili ale căror candidaturi prezintă cele mai bune calificări conform criteriilor de selecție detaliate la punctul 4 pot fi contactați pentru verificarea competențelor lingvistice, precum și pentru a-și dovedi experiența profesională și/sau alte aptitudini, cunoștințe și competențe. Contactarea candidaților în faza de preselecție nu implică în mod necesar invitația la interviu, ci poate constitui una dintre etapele pentru selecționarea celor mai potriviți candidați care să fie invitați la interviu.

Subcomitetul pregătitor va informa candidații cu privire la stadiul procedurii, în conformitate cu mandatul acordat de Consiliul de administrație.

Interviu

Interviurile vor avea loc la Alicante sau online. Candidații invitați la interviu vor fi informați cu mult timp înainte cu privire la data și ora interviului. Interviurile vor fi susținute într-una dintre limbile oficiului (EN, FR, DE, IT, ES), alta decât limba maternă a candidatului specificată în formularul de candidatură.

Interviul va verifica cunoștințele și experiența candidatului cu privire la chestiuni legate de atribuțiile care trebuie îndeplinite, pentru a-i evalua capacitatea de a îndeplini sarcinile care i-ar reveni, în conformitate cu aspectele enumerate în prezentul anunț de post vacant.

În plus față de cele menționate mai sus, candidații pot fi invitați la interviuri sau probe suplimentare.

Subcomitetul pregătitor va întocmi pentru Consiliul de administrație un raport cu privire la activitățile pregătitoare.

Lista de rezervă și numirea

Consiliul de administrație va decide cu privire la întocmirea unei liste de rezervă cu patru candidați pentru numirea a doi membri ai camerelor de recurs. Consiliul de administrație va adopta lista cu numele celor patru candidați care să fie incluși pe lista de rezervă și va decide cu privire la numirea celor doi membri din rândul candidaților de pe lista de rezervă.

Includerea pe lista de rezervă nu garantează angajarea. Lista de rezervă va fi valabilă până la intrarea în funcție a celor doi candidați numiți.

6.   CONDIȚII DE ANGAJARE

Candidații selecționați vor fi numiți de Consiliul de administrație al oficiului pentru un mandat de 5 ani. În acest sens, vă rugăm să rețineți că candidatul trebuie să poată duce la sfârșit primul mandat de 5 ani înainte de a atinge vârsta de pensionare, adică până la sfârșitul lunii în care împlinește vârsta de 66 de ani (10), de la data propunerii și acceptării preluării funcției.

Candidaților selecționați li se va oferi un contract de agent temporar în categoria AD gradul 11, în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (11).

Salariul lunar de bază corespunzător primei trepte a acestui grad este în prezent de 10 315,83 EUR. Există elemente salariale suplimentare, în funcție de starea civilă și de copiii aflați în întreținere. În plus, sunt prevăzute diferite indemnizații pentru mutare și deplasare, asigurare în caz de accident și asigurare de sănătate, precum și un sistem de pensii. Salariul este supus impozitării UE și altor deduceri prevăzute în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, fiind însă scutit de impozite naționale. Copiii aflați în întreținere pot fi înscriși gratuit la Școala Europeană din Alicante.

Mandatul membrului unei camere de recurs numit în urma acestei proceduri de selecție poate fi reînnoit pentru perioade suplimentare de 5 ani, în conformitate cu articolul 166 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, sau până la ieșirea la pensie în cazul în care se ajunge la vârsta de pensionare în timpul noului mandat, după o evaluare prealabilă pozitivă a activității sale de către Consiliul de administrație și după consultarea președintelui general al camerelor de recurs.

Contractul încetează la încheierea mandatului sau la cererea candidatului numit în funcție, cu un preaviz de trei luni.

Independența și declarația de interese

În temeiul articolului 166 din Regulamentul privind marca UE, membrii camerelor de recurs sunt independenți. În deciziile lor, aceștia nu sunt obligați să respecte niciun fel de instrucțiuni. Membrii se dedică în totalitate îndeplinirii atribuțiilor care le revin și nu sunt influențați de interese personale sau naționale sau de alte interese externe de orice natură. Ei pot fi demiși din funcție numai în cazul în care există motive temeinice care să justifice o astfel de măsură, iar Curtea de Justiție ia o decizie în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 166 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE.

Membrii numiți vor trebui să dea o declarație prin care se angajează să acționeze în mod independent în interesul public, precum și o declarație cu privire la eventualele interese despre care s-ar putea considera că îi afectează independența. În formularul de candidatură, candidații trebuie să confirme disponibilitatea de a da aceste declarații.

Datorită naturii specifice a funcției, candidații invitați la interviu vor trebui să semneze o declarație privind eventualele interese trecute, prezente și/sau previzibile despre care s-ar putea considera că le afectează independența.

7.   DEPUNEREA CANDIDATURII

Candidații trebuie să utilizeze formularul de candidatură disponibil pe site-ul Oficiului: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies

Candidaturile se depun prin e-mail, la următoarea adresă: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Candidaturile trebuie să ajungă până la data de 4 ianuarie 2022, înainte de miezul nopții.

Vă rugăm să rețineți, în special, că trebuie completate toate secțiunile formularului. Formularele de candidatură incomplete (de exemplu, care conțin note precum „vezi CV-ul anexat sau scrisoarea de intenție anexată”) nu vor fi luate în considerare.

De asemenea, candidaților invitați la interviu (vezi punctul 5 – „Procedura de selecție”) li se va cere ca înaintea interviului, în termenul indicat în acest scop de subcomitetul pregătitor, să facă dovada respectării cerințelor prevăzute în prezentul anunț de post vacant și a celorlalte calificări și experiențe declarate în formularul de candidatură prin prezentarea următoarelor documente:

copie după un act de identitate (de exemplu, pașaport sau carte de identitate);

copii după diplome;

copii după adeverințe care să ateste experiența profesională menționată la punctul 3.

Alte documente, în special CV-uri, nu vor fi luate în considerare. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că o calificare sau experiență profesională care nu este atestată printr-o dovadă documentară, precum copii după diplome sau adeverințe de muncă, nu va fi luată în considerare și poate duce la respingerea candidaturii.

8.   EGALITATEA DE ȘANSE

Oficiul aplică o politică a egalității de șanse și acceptă candidaturi fără a face discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

9.   PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de organism care răspunde de organizarea procedurii de selecție, Oficiul se va asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (12) Aceasta se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea acestor date.

10.   CĂI DE ATAC

Dacă un candidat consideră că a fost nedreptățit de o anumită decizie, poate depune o plângere în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene („Statutul funcționarilor”), la următoarea adresă:

EUIPO – European Union Intellectual Property Office

Human Resources Department

Avenida de Europa, 4

E- 03008 Alicante

ESPAÑA

De asemenea, poate introduce o cale de atac în fața Tribunalului, în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor, la următoarea adresă:

General Court

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Pentru detalii privind modul de introducere a unei căi de atac, vă rugăm să consultați site-ul Tribunalului: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/ro/

11.   INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informații suplimentare sau comunicări adresate Oficiului, subcomitetului pregătitor sau Consiliului de administrație se trimit la următoarea adresă de e-mail: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Se atrage atenția candidaților că activitatea subcomitetului pregătitor este confidențială. Candidaților li se interzice să ia legătura direct sau indirect cu membrii acestui comitet sau să solicite altcuiva să facă acest lucru în numele lor.

Note:

Orice referire din acest document la genul masculin trebuie considerată ca făcând referire și la genul feminin.

Dacă există discrepanțe între diferitele versiuni lingvistice, se va considera corectă versiunea în limba engleză.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, 14.1.1994, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO L 154, 16.6.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO L 3, 5.1.2002, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (JO L 129, 16.5.2012, p. 1).

(5)  Vezi articolul 12 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

(6)  Mai precis, candidații nu trebuie să fi avut condamnări penale sau să fi fost găsiți vinovați de vreo infracțiune.

(7)  În conformitate cu articolul 47 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

(8)  Experiența profesională se ia în considerare începând cu data obținerii diplomei relevante precizate în cadrul criteriului de eligibilitate „Studii” menționat mai sus.

(9)  Limba 1 trebuie să fie diferită de limba 2.

(10)  În conformitate cu articolul 47 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(12)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).