Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 419 din 24-11-2021

DECIZIA (UE) 2021/2040 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 11 noiembrie 2021

de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2021/52)

 

Intrare în vigoare: 31/12/2021

 

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2016/2247 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35) (1) stabilește normele pentru întocmirea conturilor anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE).

(2)

Sunt necesare modificări tehnice ale anexei I pentru: (a) a asigura consecvența în cadrul Eurosistemului în ceea ce privește raportarea financiară a soldurilor cu organizații internaționale și a valorilor mobiliare emise de acestea; (b) a permite clasificarea titlurilor de valoare aflate în stare de nerambursare ca parte a postului „Diverse” din activul bilanțier; și (c) a clarifica clasificarea fondurilor și conturilor instituțiilor financiare și de credit în pasivul bilanțier.

(3)

Prin urmare, Decizia (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare

Anexa I la Decizia (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2021.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 11 noiembrie 2021.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2016/2247 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35) (JO L 347, 20.12.2016, p. 1).


ANEXĂ

Anexa I la Decizia (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

STRUCTURA BILANȚULUI ȘI NORMELE DE EVALUARE A ELEMENTELOR DIN BILANȚ

ACTIVE

 

Post din bilanț (1)

Clasificarea conținutului posturilor de bilanț

Principiu de evaluare

1

Aur și creanțe în aur

Aur fizic, respectiv lingouri, monede, plăcuțe, pepite, în stoc sau «în curs de transport». Aur scriptic, precum soldurile conturilor la vedere în aur (conturi nealocate), depozite la termen și creanțe în aur rezultate din următoarele tranzacții: (a) tranzacții de revalorizare sau de devalorizare; și (b) swap-uri cu aur cu localizări diferite sau swap-uri cu aur cu purități diferite (gold location or purity swaps), în cazul în care intervalul dintre transfer și primire depășește o zi lucrătoare

Valoarea de piață

2

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

Creanțe exprimate în monedă străină asupra contrapărților rezidente în afara zonei euro, inclusiv bănci centrale din afara zonei euro

 

2.1

Creanțe asupra Fondului Monetar Internațional (FMI)

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Cotele naționale minus soldurile în euro aflate la dispoziția FMI. Contul nr. 2 al FMI (cont în euro pentru cheltuieli administrative) poate fi inclus la acest post sau la postul «Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro»

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

(b)

Drepturi speciale de tragere (DST)

Dețineri de DST (brut)

(b)

DST

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

(c)

Alte creanțe

Acorduri generale de împrumut, împrumuturi în cadrul acordurilor speciale de împrumut, depozite la fonduri aflate în gestiunea FMI

(c)

Alte creanțe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

2.2

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, acțiuni, fonduri de investiții deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

 

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iv)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(v)

Fonduri de investiții tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(c)

Împrumuturi externe (depozite) acordate rezidenților din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»

(c)

Împrumuturi externe

Depozite la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

(d)

Alte active externe

Bancnote și monede din afara zonei euro

(d)

Alte active externe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

3

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

(a)

Plasamente în titluri de valoare din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, acțiuni, fonduri de investiții deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din zona euro

(a)

 

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iv)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(v)

Fonduri de investiții tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

(b)

Alte creanțe asupra rezidenților din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»

Împrumuturi, depozite, tranzacții de deport, împrumuturi diverse

(b)

Alte creanțe

Depozite și alte împrumuturi la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

4

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

 

 

4.1

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală

(b)

Titluri de valoare emise de entități din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare» sau postul de activ 7.1 «Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară»

Acțiuni, fonduri de investiții, obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

 

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(iv)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței

(v)

Fonduri de investiții tranzacționabile

Prețul pieței

(c)

Împrumuturi acordate rezidenților din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro

Depozite la valoarea nominală

4.2

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul mecanismului cursului de schimb II (MCS II)

Împrumuturi acordate conform condițiilor MCS II

Valoare nominală

5

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 5.1-5.5: tranzacții în funcție de instrumentele de politică monetară respective descrise în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60)  (2)

 

5.1

Operațiuni principale de refinanțare

Tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate regulate, cu frecvență săptămânală și, în mod obișnuit, o scadență de o săptămână

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.2

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate regulate, de obicei cu o frecvență lunară, cu o scadență mai mare decât cea a operațiunilor principale de refinanțare

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.3

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții reversibile, executate ca tranzacții ad-hoc în scopuri de reglaj fin

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.4

Operațiuni reversibile structurale

Tranzacții reversibile de ajustare a poziției structurale a Eurosistemului în raport cu sectorul financiar

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.5

Facilitatea de creditare marginală

Facilitate pentru obținerea de lichidități overnight, la o rată prestabilită a dobânzii contra unor active eligibile (facilitate permanentă)

Valoare nominală sau costul contractului de report

5.6

Credite legate de apeluri în marjă

Credite suplimentare acordate instituțiilor de credit, provenite din creșteri ale valorii activelor-garanție aferente altor credite acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală sau cost

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadența de o zi, tranzacții de deport în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 «Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro», inclusiv tranzacțiile rezultate din transformarea fostelor rezerve în monedă străină ale zonei euro și alte creanțe. Conturi de corespondent cu instituțiile de credit străine din zona euro. Alte creanțe și operațiuni fără legătură cu operațiunile de politică monetară din Eurosistem

Valoare nominală sau cost

7

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

 

 

7.1

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară (inclusiv titluri de valoare achiziționate în scopuri de politică monetară emise de organizații internaționale sau supranaționale sau bănci de dezvoltare multilaterală, indiferent de localizarea geografică a acestora). Certificate de creanță emise de Banca Centrală Europeană (BCE) achiziționate în scopuri de reglaj fin

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile

Contabilizate în funcție de considerentele de politică monetară:

(i)

Prețul pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Cost ce poate face obiectul deprecierii [cost atunci când deprecierea este acoperită de un provizion în cadrul postului de pasiv 13 (b) «Provizioane»]. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

7.2

Alte titluri de valoare

Titluri de valoare, altele decât cele din postul de activ 7.1 «Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară» și din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»; obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară deținute direct, inclusiv titluri de stat provenite din perioada anterioară creării uniunii economice și monetare (UEM), exprimate în euro. Acțiuni și fonduri de investiții

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(b)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(c)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(d)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței

(e)

Fonduri de investiții tranzacționabile

Prețul pieței

8

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

Creanțe asupra administrației publice provenite din perioada anterioară creării UEM (titluri netranzacționabile, împrumuturi)

Depozite/împrumuturi la valoarea nominală, titluri netranzacționabile înregistrate la cost

9

Creanțe intra-Eurosistem

 

 

9.1

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță de către BCE

Creanțe intra-Eurosistem asupra băncilor centrale naționale (BCN), rezultate din emisiunea de certificate de creanță de către BCE

Cost

9.2

Creanțe legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

Creanțe legate de emisiunile BCE de bancnote, în conformitate cu Decizia BCE/2010/29 a Băncii Centrale Europene  (3)

Valoare nominală

9.3

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

(a)

creanțe nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, adică valoarea netă a creanțelor și a angajamentelor. A se vedea, de asemenea, postul de pasiv 10.2 «Alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)»

(a)

Valoarea nominală

(b)

alte creanțe intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie către BCN a veniturilor BCE

(b)

Valoare nominală

10

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (creanțe), inclusiv cecurile în curs de încasare

Valoare nominală

11

Alte active

 

 

11.1

Monede din zona euro

Monede euro

Valoare nominală

11.2

Imobilizări corporale și necorporale

Teren și clădiri, mobilier și echipamente, inclusiv echipamente informatice, software

Cost minus amortizarea

Amortizarea este alocarea sistematică a valorii depreciabile a unui activ pe parcursul duratei sale de viață utilă. Durata de viață utilă este perioada în care se estimează că un activ fix poate fi folosit de entitatea în cauză. Durata de viață utilă a activelor imobilizate individuale poate fi revizuită în mod sistematic, în cazul în care previziunile diferă de estimările precedente. Activele principale pot include componente cu durate diferite de viață utilă. Durata de viață a respectivelor componente se evaluează individual.

Costul activelor necorporale cuprinde prețul corespunzător achiziției activului necorporal. Alte costuri directe sau indirecte se trec pe cheltuieli.

Capitalizarea cheltuielilor: limitată (pentru cheltuieli mai mici de 10 000  EUR fără TVA nu se capitalizează)

11.3

Alte active financiare

Participații și investiții în filiale, acțiuni și fonduri de investiții deținute din motive strategice/de politică

Titluri de valoare, inclusiv acțiuni și fonduri de investiții, și alte instrumente financiare și solduri inclusiv depozite la termen și conturi curente, deținute ca un portofoliu separat

Tranzacții de deport cu instituții financiare privind gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din acest post de activ

Tranzacții de deport exprimate în euro cu instituții financiare din zona euro, altele decât instituțiile de credit, în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare, altele decât cele deținute la acest post

(a)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței

(b)

Fonduri de investiții tranzacționabile

Prețul pieței

(c)

Participații și acțiuni participative nelichide și orice alte instrumente de capitaluri proprii deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

(d)

Investiții în filiale sau interese semnificative

Valoare netă a activului

(e)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței. Primele/disconturile sunt amortizate

(f)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență sau deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(g)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

(h)

Conturi la bănci și împrumuturi

Valoarea nominală convertită la cursul de schimb al pieței dacă soldurile/depozitele sunt exprimate în monede străine

11.4

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

11.5

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate

Venituri neexigibile, dar care se atribuie perioadei de raportare. Cheltuieli estimate și dobânzi acumulate plătite, adică dobânzi acumulate achiziționate cu un titlu de valoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

11.6

Diverse

(a)

Avansuri, împrumuturi și alte elemente minore. Împrumuturi în contul unor terți

(a)

Valoare nominală sau cost

(b)

Investiții legate de depozitele în aur ale clienților

(b)

Valoare de piață

(c)

Active nete cu titlu de pensii

(c)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2)

(d)

Creanțe exigibile și titluri de valoare care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărțile sau emitenții eligibili în contextul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului

(d)

Valoare nominală/recuperabilă (înainte/după decontarea pierderilor)

(e)

Active sau creanțe (în raport cu terți) alocate și/sau dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile

(e)

Cost (convertit la cursul de schimb al pieței la momentul achiziționării în cazul în care activele financiare sunt exprimate în valute externe)

12

Pierderea exercițiului financiar

 

Valoare nominală

PASIVE

 

Post din bilanț (4)

Clasificarea conținutului posturilor de bilanț

Principiu de evaluare

1

Bancnote în circulație

Bancnote euro emise de BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2010/29

Valoare nominală

2

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 2.1, 2.2, 2.3 și 2.5: depozite în euro astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

2.1

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

Conturi în euro ale instituțiilor de credit incluse în lista instituțiilor financiare care au obligația de a constitui rezerve minime obligatorii în conformitate cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene («Statutul SEBC») cu excepția instituțiilor de credit scutite de la obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii. Acest post conține în principal conturile utilizate pentru păstrarea rezervelor minime obligatorii și exclude fondurile instituțiilor de credit de care nu se poate dispune în mod liber.

Valoare nominală

2.2

Facilitatea de depozit

Depozite overnight la o rată predeterminată a dobânzii (facilitate permanentă)

Valoare nominală

2.3

Depozite la termen

Fond pentru absorbția de lichiditate în cadrul operațiunilor de reglaj fin

Valoare nominală

2.4

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții în scopuri de politică monetară destinate absorbției de lichiditate

Valoare nominală sau costul contractului de report

2.5

Depozite legate de apeluri în marjă

Depozite ale instituțiilor de credit, rezultate din devalorizarea activelor suport aferente creditelor acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală

3

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Tranzacții de report cu instituții de credit pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 «Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro». Alte operațiuni care nu sunt legate de operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Fondurile instituțiilor de credit de care nu se poate dispune în mod liber și conturile instituțiilor de credit scutite de obligația constituirii rezervelor minime obligatorii.

Valoare nominală sau costul contractului de report

4

Certificate de creanță care au fost deja emise de BCE

Certificate de creanță, astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titluri cu discont, emise în scopul absorbției de lichiditate

Cost. Toate disconturile sunt amortizate

5

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

 

 

5.1

Administrație publică

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

5.2

Alte pasive

Conturile curente ale personalului, societăților comerciale și clienților, inclusiv ale instituțiilor financiare scutite de obligația constituirii rezervelor minime obligatorii (a se vedea postul de pasiv 2.1); tranzacții de report cu instituții financiare, altele decât instituțiile de credit, pentru gestionarea titlurilor de valoare, altele decât cele din postul de activ 11.3 «Alte active financiare»; depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

6

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere, inclusiv conturile constituite în vederea efectuării de plăți și conturile constituite pentru gestionarea rezervelor. Tranzacții de report legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro. Soldurile conturilor TARGET2 ale băncilor centrale ale statelor membre a căror monedă nu este euro

Valoare nominală sau costul contractului de report

7

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

8

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

 

 

8.1

Depozite, solduri și alte angajamente

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

8.2

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

Împrumuturi în condițiile MCS II

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

9

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

Post exprimat în DST care indică valoarea DST alocate inițial țării/BCN respective

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței la sfârșitul anului

10

Angajamente intra-Eurosistem

 

 

10.1

Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare

Post numai în bilanțul BCE, exprimat în euro

Valoare nominală

10.2

Alte angajamente în cadrul Eurosistemului (net)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

(a)

angajamente nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, adică valoarea netă a creanțelor și a angajamentelor. A se vedea, de asemenea, postul de activ 9.3 «Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)»

(a)

Valoarea nominală

(b)

alte angajamente intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie către BCN a veniturilor BCE

(b)

Valoare nominală

11

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (pasive), inclusiv transferurile în curs

Valoare nominală

12

Alte pasive

 

 

12.1

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

12.2

Venituri înregistrate în avans și datorii angajate

Cheltuieli care ajung la scadență în viitor, dar sunt aferente perioadei de raportare. Venituri încasate în perioada de raportare, dar care privesc o perioadă viitoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

12.3

Diverse

(a)

Impozite de plătit (conturi tranzitorii). Conturi de acoperire a creditului sau garanției, în monedă străină. Tranzacții de report cu instituții financiare pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 11.3 «Alte active financiare». Depozite obligatorii, altele decât depozitele de rezerve. Alte elemente minore. Angajamente în contul terților.

(a)

Valoarea nominală sau costul (repo)

(b)

Depozite în aur ale clienților

(b)

Valoarea de piață

(c)

Angajamente nete privind pensiile

(c)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2)

13

Provizioane

(a)

Pentru riscurile financiare, precum și în alte scopuri, de exemplu cheltuieli viitoare estimate și contribuții în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC în ceea ce privește băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate

(a)

Cost/valoare nominală

(b)

Pentru riscurile de contraparte sau de credit care rezultă din operațiunile de politică monetară

(b)

Valoare nominală (pe baza unei evaluări efectuate la sfârșitul anului de Consiliul guvernatorilor)

14

Conturi de reevaluare

(a)

Conturi de reevaluare legate de fluctuații de preț pentru aur, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în euro, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în monedă străină, pentru opțiuni; diferențele din evaluarea de piață legate de instrumentele derivate pe riscul ratei dobânzii; conturi de reevaluare legate de fluctuații ale cursului de schimb pentru fiecare poziție valutară netă deținută, inclusiv swap-urile valutare/contractele forward pe cursul de schimb și DST.

Conturi de reevaluare speciale provenite din contribuții în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC în ceea ce privește băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate. A se vedea articolul 14 alineatul (2)

(a)

Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, monedă străină convertită la cursul pieței

(b)

Rezultatele reevaluărilor datoriei (activului) net(e) privind beneficiul determinat în ceea ce privește beneficiile postangajare, care reprezintă poziția netă a următoarelor subposturi:

(i)

Câștigurile și pierderile actuariale în valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat

(ii)

Rentabilitatea activelor planului, excluzându-se sumele incluse în dobânda netă aferentă datoriei (activului) net(e) privind beneficiul determinat

(iii)

Orice modificare a efectului plafonului activului, excluzându-se sumele incluse în dobânda netă aferentă datoriei (activului) net(e) privind beneficiile determinate

(b)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2)

15

Capital și rezerve

 

 

15.1

Capital

Capital vărsat

Valoare nominală

15.2

Rezerve

Rezerve legale, în conformitate cu articolul 33 din Statutul SEBC și contribuțiile în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC pentru băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate

Valoare nominală

16

Profitul exercițiului financiar

 

Valoare nominală


(1)  Cu excepția postului de activ 7.1, alocarea soldurilor la acele posturi de bilanț care se referă la reședință și/sau la sectorul economic se bazează pe clasificarea în scopuri statistice.

(2)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(3)  Decizia BCE/2010/29 a Băncii Centrale Europene din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 26).

(4)  Alocarea soldurilor la acele posturi de bilanț care se referă la reședință și/sau la sectorul economic se bazează pe clasificarea în scopuri statistice.