Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 419 din 24-11-2021

ORIENTAREA (UE) 2021/2041 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 11 noiembrie 2021

de modificare a Orientării (UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2021/51)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 12/11/2021

 

Punere în aplicare: 31/12/2021

 

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 26.4,

având în vedere contribuția adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 46.2 a doua și a treia liniuță din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/34) (1) stabilește normele pentru standardizarea procedurilor contabile și a raportării financiare pentru operațiunile efectuate de băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)

Este necesar să se clarifice, în ceea ce privește metoda de înregistrare economică și metoda de înregistrare la data decontării, că valoarea indexării de plătit la scadență ar trebui să facă parte din valoarea contabilă la sfârșitul trimestrului a obligațiunilor indexate.

(3)

Sunt necesare modificări tehnice suplimentare ale anexei IV pentru: (a) a asigura consecvența în cadrul Eurosistemului în ceea ce privește raportarea financiară a soldurilor cu organizații internaționale și a valorilor mobiliare emise de acestea; (b) a permite clasificarea titlurilor de valoare aflate în stare de nerambursare ca parte a postului „Diverse” din activul bilanțier; și (c) a clarifica clasificarea fondurilor și conturilor instituțiilor financiare și de credit în pasivul bilanțier.

(4)

Prin urmare, Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu textul următor:

„(4)   Cu excepția ajustărilor contabile de la sfârșitul trimestrului și de la sfârșitul anului și a elementelor care figurează la „Alte active” și „Alte pasive”, cifrele incluse în raportul financiar zilnic efectuat în scopurile de raportare financiară ale Eurosistemului indică doar fluxurile de numerar din posturile din bilanț La sfârșitul fiecărui trimestru și al fiecărui an, amortizarea și orice indexare de plătit la scadență ca parte din principalul obligațiunilor indexate sunt incluse, de asemenea, în valoarea contabilă a titlurilor de valoare.”

2.

Anexa IV se înlocuiește cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro respectă prezenta orientare de la 31 decembrie 2021.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 11 noiembrie 2021.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34) (JO L 347, 20.12.2016, p. 37).


ANEXĂ

Anexa IV la Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Structura bilanțului și normele de evaluare a elementelor din bilanț (1)

ACTIVE

Post din bilanț (2)  (6)

Clasificarea conținutului posturilor de bilanț

Principiu de evaluare

Domeniul de aplicare (3)

1

1

Aur și creanțe în aur

Aur fizic, respectiv lingouri, monede, plăcuțe, pepite, în stoc sau „în curs de transport”. Aur scriptic, precum soldurile conturilor la vedere în aur (conturi nealocate), depozite la termen și creanțe în aur rezultate din următoarele tranzacții: (a) tranzacții de revalorizare sau de devalorizare; și (b) swap-uri cu aur cu localizări diferite sau swap-uri cu aur cu purități diferite (gold location or purity swaps), în cazul în care intervalul dintre transfer și primire depășește o zi lucrătoare

Valoarea de piață

Obligatoriu

2

2

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro

Creanțe exprimate în monedă străină asupra contrapărților rezidente în afara zonei euro, inclusiv bănci centrale din afara zonei euro

 

 

2.1

2.1

Creanțe asupra Fondului Monetar Internațional (FMI)

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Cotele naționale minus soldurile în euro aflate la dispoziția FMI. Contul nr. 2 al FMI (cont în euro pentru cheltuieli administrative) poate fi inclus la acest post sau la postul «Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro»

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Drepturi speciale de tragere (DST)

Dețineri de DST (brut)

(b)

DST

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(c)

Alte creanțe

Acorduri generale de împrumut, împrumuturi în cadrul acordurilor speciale de împrumut, depozite la fonduri aflate în gestiunea FMI

(c)

Alte creanțe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

2.2

2.2

Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, acțiuni, fonduri de investiții deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

 

 

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iv)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(v)

Fonduri de investiţii tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(c)

Împrumuturi externe (depozite) din afara zonei euro altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

(c)

Împrumuturi externe

Depozite la valoare nominală convertite la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(d)

Alte active externe

Bancnote și monede din afara zonei euro

(d)

Alte active externe

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

3

3

Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro

(a)

Plasamente în titluri de valoare din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, acțiuni, fonduri de investiții deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenți din zona euro

(a)

 

 

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței, Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iv)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(v)

Fonduri de investiţii tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Alte creanțe asupra rezidenților din zona euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Împrumuturi, depozite, tranzacții de deport, împrumuturi diverse

(b)

Alte creanțe

Depozite și alte împrumuturi la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

4

4

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

 

 

 

4.1

4.1

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadență de o zi (day-to-day money). Tranzacții de deport (reverse repo) legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

Titluri de valoare emise de entități din afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare” sau postul de activ 7.1 „Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară”

Acțiuni, fonduri de investiții, obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)

 

 

(i)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iv)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

(v)

Fonduri de investiţii tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro

Depozite la valoarea nominală

Obligatoriu

4.2

4.2

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul mecanismului cursului de schimb (MCS) II

Împrumuturi acordate în conformitate cu condițiile MCS II

Valoare nominală

Obligatoriu

5

5

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 5.1-5.5: tranzacții în funcție de instrumentele de politică monetară respective descrise în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Operațiuni principale de refinanțare

Tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate regulate, cu frecvență săptămânală și, în mod obișnuit, o scadență de o săptămână

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.2

5.2

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Tranzacții reversibile de furnizare de lichiditate regulate, de obicei cu o frecvență lunară, cu o scadență mai mare decât cea a operațiunilor principale de refinanțare

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.3

5.3

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții reversibile, executate ca tranzacții ad-hoc în scopuri de reglaj fin

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.4

5.4

Operațiuni reversibile structurale

Tranzacții reversibile de ajustare a poziției structurale a Eurosistemului în raport cu sectorul financiar

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.5

5.5

Facilitatea de creditare marginală

Facilitate pentru obținerea de lichidități overnight, la o rată prestabilită a dobânzii contra unor active eligibile (facilitate permanentă)

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

5.6

5.6

Credite legate de apeluri în marjă

Credite suplimentare acordate instituțiilor de credit, provenite din creșteri ale valorii activelor-garanție aferente altor credite acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală sau cost

Obligatoriu

6

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadența de o zi, tranzacții de deport în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 „Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro”, inclusiv tranzacțiile rezultate din transformarea fostelor rezerve în monedă străină ale zonei euro și alte creanțe. Conturi de corespondent cu instituțiile de credit străine din zona euro. Alte creanțe și operațiuni fără legătură cu operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, inclusiv asistența privind lichiditatea în situații de urgență sub forma împrumuturilor colateralizate. Toate creanțele provenite din operațiuni de politică monetară inițiate de o BCN înainte de participarea la Eurosistem

Valoare nominală sau cost

Obligatoriu

7

7

Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro

 

 

 

7.1

7.1

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară (inclusiv titluri de valoare achiziționate în scopuri de politică monetară emise de organizații internaționale sau supranaționale sau bănci de dezvoltare multilaterală, indiferent de localizarea geografică a acestora). Certificate de creanță emise de Banca Centrală Europeană (BCE) achiziționate în scopuri de reglaj fin

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile

Contabilizate în funcție de considerentele de politică monetară:

(i)

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

(ii)

Cost ce poate face obiectul deprecierii [cost atunci când deprecierea este acoperită de un provizion în cadrul postului de pasiv 13 (b) „Provizioane”]. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

7.2

7.2

Alte titluri de valoare

Titluri de valoare, altele decât cele din postul de activ 7.1 „Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară” și din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”; obligațiuni pe termen lung și pe termen mediu, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară deținute direct, inclusiv titluri de stat provenite din perioada anterioară creării uniunii economice și monetare (UEM), exprimate în euro. Acțiuni și fonduri de investiții

(a)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(c)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(d)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

(e)

Fonduri de investiţii tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

8

8

Datorii exprimate în euro ale administrației publice

Creanțe asupra administrației publice provenite din perioada anterioară creării UEM (titluri netranzacționabile, împrumuturi)

Depozite/împrumuturi la valoarea nominală, titluri netranzacționabile înregistrate la cost

Obligatoriu

-

9

Creanțe intra-Eurosistem (+)

 

 

 

-

9.1

Participații la capitalul BCE (+)

Post numai în bilanțul unei BCN

Cota de subscriere la capitalul BCE a fiecărei BCN în conformitate cu tratatul și cu grila de repartiție pentru capital și contribuțiile respective, în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC

Cost

Obligatoriu

-

9.2

Creanțe echivalente transferului de rezerve valutare (+)

Post numai în bilanțul unei BCN

Creanțe exprimate în euro asupra BCE în ceea ce privește transferurile inițiale și suplimentare de rezerve valutare în conformitate cu articolul 30 din Statutul SEBC

Valoare nominală

Obligatoriu

-

9.3

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță de către BCE (+)

Post numai în bilanțul BCE

Creanțe intra-Eurosistem asupra BCN, rezultate din emisiunea de certificate de creanță de către BCE

Cost

Obligatoriu

-

9.4

Creanțe nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

(+)  (*1)

Pentru BCN: creanță netă legată de aplicarea grilei de alocare a bancnotelor, și anume incluzând soldurile intra-Eurosistem privind emisiunea de bancnote a BCE, suma compensatorie și înregistrarea ei contabilă de echilibrare, astfel cum a fost definită în Decizia BCE/2016/2248 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/36) (5)

Pentru BCE: creanțe legate de emisiunile de bancnote de către BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2010/29

Valoare nominală

Obligatoriu

-

9.5

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net) (+)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

 

 

(a)

creanțe nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, respectiv cifra netă a creanțelor și angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de pasiv 10.4 „Alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)”

(a)

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

creanță rezultată din diferența dintre venitul monetar de pus în comun și cel de redistribuit. Se referă doar la perioada cuprinsă între înregistrarea venitului monetar ca parte a procedurilor de la sfârșitul anului și decontarea lui din ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

(c)

alte creanțe intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie a veniturilor BCE (*1)

(c)

Valoare nominală

Obligatoriu

9

10

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (creanțe), inclusiv cecurile în curs de încasare

Valoare nominală

Obligatoriu

9

11

Alte active

 

 

 

9

11.1

Monede din zona euro

Monede euro în cazul în care o BCN nu este emitentul legal

Valoare nominală

Obligatoriu

9

11.2

Imobilizări corporale și necorporale

Teren și clădiri, mobilier și echipamente, inclusiv echipamente informatice, software

Cost minus amortizarea

Recomandat

 

Rate de amortizare:

computere și echipamente/programe informatice conexe și autovehicule: 4 ani

echipamente, mobilier și instalații în clădiri: 10 de ani

clădiri și cheltuieli majore de amenajare capitalizate: 25 de ani

Capitalizarea cheltuielilor: limitată (cheltuieli mai mici de 10 000 EUR fără TVA: nu se capitalizează)

 

9

11.3

Alte active financiare

Participații și investiții în filiale, acțiuni și fonduri de investiții deținute din motive strategice/de politică

Titluri de valoare, inclusiv acțiuni și fonduri de investiții, și alte instrumente financiare și solduri, de ex. depozite la termen și conturi curente, deținute ca un portofoliu separat

Tranzacții de deport cu instituții financiare privind gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din acest post de activ

Tranzacții de deport exprimate în euro cu instituții financiare din zona euro, altele decât instituțiile de credit, în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare, altele decât cele deținute la acest post

(a)

Acțiuni tranzacționabile

Prețul pieței

Recomandat

(b)

Fonduri de investiţii tranzacționabile

Prețul pieței

Recomandat

(c)

Participații și acțiuni netranzacționabile și orice alte instrumente de capitaluri proprii deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Recomandat

(d)

Investiții în filiale sau interese semnificative

Valoare netă a activului

Recomandat

(e)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile, altele decât cele deținute până la scadență

Prețul pieței. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(f)

Titluri de natura datoriei tranzacționabile clasificate ca păstrate până la scadență sau deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(g)

Titluri de natura datoriei netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii. Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(h)

Conturi la bănci și împrumuturi

Valoarea nominală convertită la cursul de schimb al pieței dacă soldurile sau depozitele sunt exprimate în monedă străină

Recomandat

9

11.4

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

9

11.5

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate

Venituri neexigibile, dar care se atribuie perioadei de raportare. Cheltuieli estimate și dobânzi acumulate plătite, adică dobânzi acumulate achiziționate cu un titlu de valoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

9

11.6

Diverse

(a)

Avansuri, împrumuturi și alte elemente minore. Împrumuturi în contul unor terți. Monede în unități monetare naționale din zona euro. Cheltuieli curente (pierderi acumulate nete), pierderi din anul precedent înainte de acoperire

(a)

Valoare nominală sau cost

Recomandat

(b)

Conturi tranzitorii de reevaluare (element în bilanț numai în cursul anului: pierderi nerealizate la datele reevaluării în decursul anului, care nu sunt acoperite de conturile de reevaluare corespunzătoare din postul de pasiv „Conturi de reevaluare”)

(b)

Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

(c)

Investiții legate de depozitele în aur ale clienților

(c)

Valoarea de piață

Obligatoriu

(d)

Active nete cu titlu de pensii

(d)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (2)

Recomandat

(e)

Creanțe exigibile și titluri de valoare care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărțile sau emitenții eligibili în contextul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului

(e)

Valoare nominală/recuperabilă (înainte/după decontarea pierderilor)

Obligatoriu

(f)

Active sau creanțe (în raport cu terții) alocate și/sau dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile

(f)

Cost (convertit la cursul de schimb al pieței la momentul achiziționării în cazul în care activele financiare sunt exprimate în monede străine)

Obligatoriu

-

12

Pierderea exercițiului financiar

 

Valoare nominală

Obligatoriu

PASIVE

Post din bilanț (7)  (9)

Clasificarea conținutului posturilor de bilanț

Principiu de evaluare

Domeniul de aplicare (8)

1

1

Bancnote în circulație  (*2)

(a)

Bancnote euro, plus/minus ajustările legate de aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor, în conformitate cu Decizia (UE) 2016/2248 (BCE/2010/36) și Decizia BCE/2010/29

(a)

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

Bancnote exprimate în unitățile monetare naționale din zona euro în decursul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

2

2

Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 2.1, 2.2, 2.3 și 2.5: depozite în euro astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)

Conturi în euro ale instituțiilor de credit incluse în lista instituțiilor financiare care au obligația de a constitui rezerve minime obligatorii în conformitate cu Statutul SEBC, cu excepția instituțiilor de credit scutite de obligația de a constitui astfel de rezerve. Acest post conține în principal conturile utilizate pentru păstrarea rezervelor minime obligatorii și exclude fondurile instituțiilor de credit de care nu se poate dispune în mod liber.

Valoare nominală

Obligatoriu

2.2

2.2

Facilitatea de depozit

Depozite overnight la o rată predeterminată a dobânzii (facilitate permanentă)

Valoare nominală

Obligatoriu

2.3

2.3

Depozite la termen

Fond pentru absorbția de lichiditate în cadrul operațiunilor de reglaj fin

Valoare nominală

Obligatoriu

2.4

2.4

Operațiuni reversibile de reglaj fin

Tranzacții în scopuri de politică monetară destinate absorbției de lichiditate

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

2.5

2.5

Depozite legate de apeluri în marjă

Depozite ale instituțiilor de credit, rezultate din devalorizarea activelor suport aferente creditelor acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală

Obligatoriu

3

3

Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Tranzacții de report cu instituții de credit pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 7 «Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro». Alte operațiuni care nu sunt legate de operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Fondurile instituțiilor de credit de care nu se poate dispune în mod liber și conturile instituțiilor de credit scutite de obligația constituirii rezervelor minime obligatorii. Toate angajamentele/depozitele provenite din operațiuni de politică monetară inițiate de o bancă centrală înainte de aderarea la Eurosistem

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

4

4

Certificate de creanță emise

Post numai în bilanțul BCE – un post tranzitoriu în bilanțul BCN

Certificate de creanță, astfel cum sunt descrise în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titluri cu discont, emise în scopul absorbției de lichiditate

Cost. Toate disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

5

5

Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro

 

 

 

5.1

5.1

Administrație publică

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

Obligatoriu

5.2

5.2

Alte pasive

Conturile curente ale personalului, societăților comerciale și clienților, inclusiv ale instituțiilor financiare scutite de obligația constituirii rezervelor minime obligatorii (a se vedea postul de pasiv 2.1 „Conturi curente”); tranzacții de report cu instituții financiare, altele decât instituțiile de credit, pentru gestionarea titlurilor de valoare, altele decât cele din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”; depozite la termen, depozite la vedere

Valoare nominală

Obligatoriu

6

6

Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite la vedere, inclusiv conturile constituite în vederea efectuării de plăți și conturile constituite pentru gestionarea rezervelor. Tranzacții de report legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro

Soldurile conturilor TARGET2 ale băncilor centrale ale statelor membre a căror monedă nu este euro

Valoare nominală sau costul contractului de report

Obligatoriu

7

7

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

8

8

Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro

 

 

 

8.1

8.1

Depozite, solduri și alte angajamente

Conturi curente. Angajamente în cadrul tranzacțiilor de report; de obicei, tranzacții de investiții cu active exprimate în monedă străină sau aur

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

8.2

8.2

Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II

Împrumuturi în condițiile MCS II

Valoare nominală, convertită la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

9

9

Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI

Post exprimat în DST care indică valoarea DST alocate inițial țării/BCN respective

Valoare nominală, convertită la cursul pieței

Obligatoriu

-

10

Angajamente intra-Eurosistem (+)

 

 

 

-

10.1

Angajamente echivalente transferului de rezerve valutare (+)

Post numai în bilanțul BCE, exprimat în euro

Valoare nominală

Obligatoriu

-

10.2

Creanțe legate de emisiunea de certificate de creanță ale BCE (+)

Post numai în bilanțul unei BCN

Angajamente intra-Eurosistem față de BCE, rezultate din emisiunea de certificate de creanță ale BCE

Cost

Obligatoriu

-

10.3

Angajamente nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

(+)  (*2)

Post numai în bilanțul unei BCN.

Pentru BCN: angajament net legat de aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor, și anume incluzând soldurile intra-Eurosistem privind emisiunea de bancnote a BCE, suma compensatorie și înregistrarea ei contabilă de echilibrare, astfel cum sunt definite în Decizia (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36)

Valoare nominală

Obligatoriu

-

10.4

Alte angajamente în cadrul Eurosistemului (net) (+)

Poziția netă a următoarelor subposturi:

 

 

(a)

angajamente nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor de corespondent ale BCN, respectiv cifra netă a creanțelor și a angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de activ 9.5 „Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)”

(a)

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

angajamente rezultate din diferența dintre venitul monetar de cumulat și cel de redistribuit. Se referă numai la perioada cuprinsă între înregistrarea venitului monetar ca parte a procedurilor de la sfârșitul anului și decontarea acestuia în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

(c)

alte angajamente intra-Eurosistem exprimate în euro care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie a veniturilor BCE (*2)

(c)

Valoare nominală

Obligatoriu

10

11

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (pasive), inclusiv transferurile în curs

Valoare nominală

Obligatoriu

10

12

Alte pasive

 

 

 

10

12.1

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe cursul de schimb, a swapurilor valutare, a swapurilor pe rata dobânzii (cu excepția cazului în care se aplică o marjă de variație zilnică), a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a tranzacțiilor spot pe cursul de schimb, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția forward și tranzacția spot, la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

10

12.2

Venituri înregistrate în avans și datorii angajate

Cheltuieli care ajung la scadență în viitor, dar sunt aferente perioadei de raportare. Venituri încasate în perioada de raportare, dar care privesc o perioadă viitoare

Valoare nominală, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

10

12.3

Diverse

(a)

Impozite de plătit (conturi tranzitorii). Conturi de acoperire a creditului sau garanției, în monedă străină. Tranzacții de report cu instituții financiare pentru gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ 11.3 „Alte active financiare”. Depozite obligatorii, altele decât depozitele de rezerve. Alte elemente minore. Venituri curente (profit net acumulat), profitul anului precedent înainte de repartizare. Angajamente în contul unor terți. Monede în circulație, în cazul în care emitentul lor legal este o BCN. Bancnote în circulație exprimate în unități monetare naționale din zona euro care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată, dar care se află încă în circulație după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, în cazul în care acestea nu apar în cadrul postului de pasiv „Provizioane”

(a)

Valoare nominală sau costul (contractului de report)

Recomandat

(b)

Depozite în aur ale clienților

(b)

Valoarea de piață

Obligatoriu

(c)

Angajamente nete privind pensiile

(c)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (2)

Recomandat

10

13

Provizioane

(a)

Pentru pensii, pentru riscurile financiare și în alte scopuri, de exemplu, cheltuieli viitoare estimate, provizioane pentru unitățile monetare naționale din zona euro care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată, dar care se află încă în circulație după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, în cazul în care aceste bancnote nu apar în cadrul postului de pasiv 12.3 „Alte pasive/Diverse”

Contribuțiile BCN către BCE în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figurează la postul de activ 9.1 „Participații în BCE” (+)

(a)

Cost/valoarea nominală /valoarea actualizată

Recomandat

(b)

Pentru riscurile de contraparte sau de credit care rezultă din operațiunile de politică monetară

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

11

14

Conturi de reevaluare

Conturi de reevaluare legate de fluctuații de preț pentru aur, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în euro, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în monedă străină, pentru opțiuni; diferențele din evaluarea de piață legate de instrumentele derivate pe riscul ratei dobânzii; conturi de reevaluare legate de fluctuații ale cursului de schimb pentru fiecare poziție valutară netă deținută, inclusiv swap-urile valutare/contractele forward pe cursul de schimb și DST. Contribuțiile BCN către BCE în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figurează la postul de activ 9.1 „Participații în BCE” (+)

Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, monedă străină convertită la cursul pieței

Obligatoriu

12

15

Capital și rezerve

 

 

 

12

15.1

Capital

Capital vărsat – capitalul BCE este consolidat cu cotele de capital ale BCN

Valoare nominală

Obligatoriu

12

15.2

Rezerve

Rezerve legale și alte rezerve. Rezultatul reportat

Contribuțiile BCN către BCE în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC sunt consolidate cu sumele respective care figurează la postul de activ 9.1 „Participații în BCE” (+)

Valoare nominală

Obligatoriu

10

16

Profitul exercițiului financiar

 

Valoare nominală

Obligatoriu


(*1)  Elemente care trebuie armonizate.

(1)  Este necesară armonizarea datelor referitoare la bancnotele euro aflate în circulație, la remunerarea creanțelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezultă din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului și la venitul monetar prezentate în situațiile financiare anuale publicate ale BCN. Elementele care trebuie armonizate sunt indicate cu un asterisc în anexele IV, VIII și IX.

(2)  Numerotarea din prima coloană se referă la modelele de bilanț prezentate în anexele V, VI și VII (situații financiare săptămânale și bilanț anual consolidat al Eurosistemului). Numerotarea din a doua coloană se referă la modelul bilanţului prezentat în anexa VIII (bilanțul anual al unei bănci centrale). Elementele marcate cu «(+)» sunt consolidate în situațiile financiare săptămânale ale Eurosistemului.

(3)  Structura și normele de evaluare enumerate în prezenta anexă sunt considerate obligatorii pentru conturile BCE și pentru toate activele și pasivele din conturile BCN semnificative pentru scopurile Eurosistemului, adică semnificative pentru funcționarea Eurosistemului.

(4)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(5)  Decizia (UE) 2016/2248 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36) (JO L 347, 20.12.2016, p. 26).

(6)  Cu excepția postului de activ 7.1, alocarea soldurilor la acele posturi de bilanț care se referă la reședință și/sau la sectorul economic se bazează pe clasificarea în scopuri statistice.

(*2)  Elemente care trebuie armonizate. A se vedea considerentul 5.

(7)  Numerotarea din prima coloană se referă la modelele de bilanț prezentate în anexele V, VI și VII (situații financiare săptămânale și bilanț anual consolidat al Eurosistemului). Numerotarea din a doua coloană se referă la modelul bilanţului prezentat în anexa VIII (bilanțul anual al unei bănci centrale). Elementele marcate cu «(+)» sunt consolidate în situațiile financiare săptămânale ale Eurosistemului.

(8)  Structura și normele de evaluare enumerate în prezenta anexă sunt considerate obligatorii pentru conturile BCE și pentru toate activele și pasivele din conturile BCN semnificative pentru scopurile Eurosistemului, adică semnificative pentru funcționarea Eurosistemului.

(9)  Alocarea soldurilor la acele posturi de bilanț care se referă la reședință și/sau la sectorul economic se bazează pe clasificarea în scopuri statistice.