Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 418 din 24-11-2021

DECIZIA (UE) 2021/2043 A CONSILIULUI

din 18 noiembrie 2021

privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului

 

Intrare în vigoare: 18/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 9 decembrie 2019, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu Guvernul Groenlandei și cu Guvernul Danemarcei în vederea încheierii unui nou acord în domeniul pescuitului durabil și a unui nou protocol de punere în aplicare a respectivului acord.

(2)

Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea, la 11 ianuarie 2021, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul de parteneriat”), precum și a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte (denumit în continuare „protocolul”).

(3)

Acordul de parteneriat abrogă Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (2), care a intrat în vigoare la 28 iunie 2007.

(4)

În conformitate cu Decizia (UE) 2021/793 a Consiliului (3), acordul de parteneriat și protocolul au fost semnate la 22 aprilie 2021.

(5)

Acordul de parteneriat și protocolul se aplică cu titlu provizoriu începând de la data semnării lor.

(6)

Acordul de parteneriat și protocolul ar trebui să fie aprobate.

(7)

Prin articolul 12 din acordul de parteneriat se constituie un comitet mixt care răspunde pentru monitorizarea punerii în aplicare a acordului. În plus, în temeiul articolului menționat și a articolelor 4 și 7 din protocol, comitetul mixt poate să adopte anumite modificări ale protocolului. Pentru a facilita aprobarea unor astfel de modificări, Comisia ar trebui să fie autorizată, sub rezerva unor condiții materiale și procedurale speciale, să aprobe respectivele modificări în numele Uniunii printr-o procedură simplificată.

(8)

Poziția Uniunii cu privire la propunerile de modificare a protocolului ar trebui să fie stabilită de către Consiliu. Modificările propuse ar trebui să fie aprobate, cu excepția cazului în care un număr de state membre ce constituie o minoritate de blocare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, se opun modificărilor respective,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul de parteneriat”) și Protocolul de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte (denumit în continuare „protocolul”) (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 20 din acordul de parteneriat și notificarea prevăzută la articolul 14 din protocol.

Articolul 3

Comisia este autorizată să aprobe în numele Uniunii, în conformitate cu procedura și condițiile prevăzute în anexa la prezenta decizie, modificările la protocol adoptate de comitetul mixt constituit în temeiul articolului 12 din acordul de parteneriat.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

Z. ČERNAČ


(1)  Aprobarea din 5 octombrie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 172, 30.6.2007, p. 4.

(3)  Decizia (UE) 2021/793 a Consiliului din 26 martie 2021 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, și a protocolului de punere în aplicare a acordului (JO L 175, 18.5.2021, p. 1).

(4)  Textul acordului de parteneriat și cel al protocolului sunt publicate în JO L 175 din 18 mai 2021.


ANEXĂ

PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE PENTRU APROBAREA MODIFICĂRILOR LA PROTOCOL CARE SE ADOPTĂ DE CĂTRE COMITETUL MIXT

Atunci când comitetul mixt est chemat să adopte modificări la protocol în conformitate cu articolul 12 din acordul de parteneriat și cu articolele 4 și 7 din protocol, Comisia este autorizată să aprobe în numele Uniunii modificările propuse, cu respectarea următoarelor condiții:

1.

Comisia se asigură că aprobarea acordată în numele Uniunii:

(a)

este compatibilă cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului;

(b)

este compatibilă cu normele pertinente adoptate de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și ține seama de gestionarea în comun de către statele de coastă;

(c)

ține seama de cele mai recente informații statistice, biologice și de alte informații relevante transmise Comisiei.

2.

Înainte de a aproba în numele Uniunii modificările propuse, Comisia le transmite Consiliului cu suficient timp înainte de reuniunea în cauză a comitetului mixt.

3.

Consiliul evaluează conformitatea modificărilor propuse cu criteriile stabilite la punctul 1.

4.

Cu excepția cazului în care un număr de state membre echivalent cu o minoritate de blocare în cadrul Consiliului, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, se opun modificărilor propuse, Comisia le aprobă în numele Uniunii. Dacă există o astfel de minoritate de blocare, Comisia respinge modificările propuse în numele Uniunii.

5.

Dacă, în cadrul unor reuniuni ulterioare ale comitetului mixt, inclusiv la fața locului, este imposibil să se ajungă la un acord, chestiunea este retrimisă Consiliului, în conformitate cu procedura prevăzută la punctele 2-4, pentru ca poziția Uniunii să țină seama de noile elemente.

6.

Comisia este invitată să ia, în timp util, toate măsurile necesare pentru a da curs deciziei comitetului mixt, inclusiv, atunci când este cazul, publicarea deciziei relevate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și prezentarea eventualelor propuneri necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective.

În ceea ce privește alte chestiuni, care nu se referă la modificări ale protocolului în conformitate cu articolul 12 din acordul de parteneriat și cu articolele 4 și 7 din protocol, poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul comitetului mixt se stabilește în conformitate cu tratatele și cu practicile de lucru uzuale.