Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 418 din 24-11-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2046 AL COMISIEI

din 23 noiembrie 2021

de acordare a protecției în Uniune pentru indicația geografică „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper” înregistrată în Registrul internațional al denumirilor de origine și al indicațiilor geografice în temeiul Actului de la Geneva

 

Intrare în vigoare: 14/12/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1753 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 privind acțiunile Uniunii în urma aderării acesteia la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (1), în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2) din Actul de la Geneva, autoritățile competente ale fiecărei părți contractante la Actul de la Geneva pot depune cereri de înregistrare internațională a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, care o înregistrează în registrul internațional în conformitate cu articolul 6 din Actul de la Geneva. În conformitate cu articolul 9 din Actul de la Geneva, celelalte părți contractante protejează denumirile de origine și indicațiile geografice în cadrul propriului sistem juridic, respectând orice refuz, renunțare, invalidare sau anulare.

(2)

La 14 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Actul de la Geneva, Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a notificat Comisiei faptul că denumirea „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper”, a cărei înregistrare a fost solicitată de Cambodgia, a fost înregistrată ca indicație geografică în Registrul internațional al denumirilor de origine și al indicațiilor geografice în temeiul Actului de la Geneva.

(3)

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1753, înregistrarea internațională a indicației geografice „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2) pentru a permite depunerea unei eventuale declarații de opoziție.

(4)

În temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/1753, Comisia a evaluat înregistrarea internațională a indicației geografice „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper” în raport cu condițiile prevăzute la respectivul articol și a concluzionat că acestea sunt îndeplinite.

(5)

Întrucât Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2019/1753, denumirea „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper” trebuie protejată în Uniune, în conformitate cu Actul de la Geneva.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica în domeniul calității produselor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Denumirea „ម្រេចកំពត”/„Kampot Pepper”, înregistrată ca indicație geografică în Registrul internațional, este protejată în Uniune.

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din categoria „piper”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 271, 24.10.2019, p. 1.

(2)  JO C 30, 27.1.2021, p. 9.