Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 420 din 25-11-2021

REGULAMENTUL (UE) 2021/2048 AL CONSILIULUI

din 23 noiembrie 2021

privind suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare

 

Intrare în vigoare: 28/11/2021

 

Punere în aplicare: 01/01/2022

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1386/2011 al Consiliului (3), suspendarea taxelor vamale pentru anumite echipamente cu destinație comercială sau industrială importate în Insulele Canare expiră la 31 decembrie 2021.

(2)

În aprilie 2021, Guvernul Spaniei a solicitat prelungirea suspendării taxelor vamale autonome din Tariful vamal comun pentru un număr de produse, în conformitate cu articolul 349 din tratat. Măsurile instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1386/2011 au avut o contribuție pozitivă la dezvoltarea economiei Insulelor Canare, în special în industrie și construcții, reducând astfel impactul grav al dezavantajelor economice și comerciale cauzate de depărtare, de insularitate și de dimensiunea redusă a insulelor respective.

(3)

Economia Insulelor Canare continuă să fie afectată de dimensiunea redusă a pieței insulelor, de fragmentarea și depărtarea acestora de Europa continentală, de nivelul deosebit de ridicat al șomajului și de costurile de producție și distribuție mai ridicate decât cele ale operatorilor economici din Europa continentală. În timp ce rata șomajului din Insulele Canare a înregistrat o oarecare îmbunătățire până în 2019, aceasta a crescut de la 20,5 % în 2019 la 22,6 % în 2020, cu mult peste media ratei șomajului în 2020 în Spania de 15,5 %, și de 7,1 % în statele membre, luate împreună (Eurostat, 2021).

(4)

În plus, pandemia de COVID-19 a oprit activitatea turistică în Insulele Canare, ceea ce a condus, în 2020, la o scădere estimată la aproximativ 20 % din PIB. Totodată, în sectorul construcțiilor și în sectorul industrial s-a înregistrat o scădere a activității cu aproximativ 13 % față de anul 2019.

(5)

Prin urmare, este oportun să se prelungească suspendarea taxelor din Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 1386/2011, pentru a asigura sustenabilitatea efectelor pozitive ale Regulamentului (UE) nr. 1386/2011, a contribui la diversificarea economiei, a asigura o creștere constantă și a crea locuri de muncă în industrie și construcții, a stimula inovarea, a reduce dependența economiei locale de sectorul serviciilor și a completa alte măsuri destinate stabilizării mediului economic și social în Insulele Canare.

(6)

În plus față de categoriile de produse acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1386/2011, guvernul spaniol a solicitat suspendarea taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal comun pentru încă șapte categorii de produse, încadrate la codurile NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 și 8479 90. Este necesar ca această cerere să fie acceptată, deoarece suspendările în cauză, care includ suspendări privind mașini industriale și materii prime, ar consolida economia Insulelor Canare.

(7)

Pentru a garanta că doar operatorii economici situați în Insulele Canare beneficiază de aceste măsuri tarifare, suspendările ar trebui condiționate de destinația finală a produselor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (5).

(8)

În cazul devierii fluxurilor comerciale și pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, este necesar să i se confere Comisiei competențe de executare care să-i permită să retragă temporar suspendarea. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(9)

Pentru a asigura continuitatea după expirarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1386/2011, este oportun ca măsurile prevăzute în prezentul regulament să se aplice de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2031,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

De la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2031, taxele vamale din Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 aplicabile la importul în Insulele Canare de echipamente cu destinație comercială sau industrială încadrate în prezent la codurile NC enumerate în anexa I la prezentul regulament se suspendă în totalitate.

Echipamentele respective se utilizează în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și ale Regulamentului (UE) 2015/2447 pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni după punerea lor în liberă circulație de către operatorii economici situați în Insulele Canare.

Articolul 2

De la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2031, taxele vamale din Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 aplicabile la importul de materii prime, piese și componente încadrate în prezent la codurile NC enumerate în anexa II la prezentul regulament și utilizate în Insulele Canare pentru transformări industriale sau pentru întreținere se suspendă în totalitate.

Articolul 3

Suspendarea taxelor menționată la articolele 1 și 2 face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Articolul 4

(1)   În cazul în care Comisia are motive să considere că o suspendare prevăzută în prezentul regulament a condus la devierea fluxurilor comerciale pentru un anumit produs, aceasta este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare prin care să retragă temporar suspendarea în ceea ce privește produsul respectiv pentru o perioadă care să nu depășească 12 luni. Astfel de acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).

Taxele vamale la importul produselor pentru care suspendarea a fost retrasă temporar sunt acoperite de o garanție, iar punerea în liberă circulație a produselor în cauză în Insulele Canare este condiționată de furnizarea unei astfel de garanții.

(2)   În cazul în care Consiliul decide, în conformitate cu procedura prevăzută în tratat, în termenul de 12 luni menționat la alineatul (1), că suspendarea trebuie retrasă în mod definitiv, taxele vamale acoperite de garanție se percep definitiv.

(3)   În cazul în care Consiliul nu a adoptat, în termenul de 12 luni, o decizie conform căreia suspendarea ar trebui retrasă în mod definitiv menționată la alineatul (2), garanțiile constituite se eliberează.

Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Codului vamal instituit prin articolul 285 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DOVŽAN


(1)  Avizul din 5 octombrie 2021 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 20 octombrie 2021 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1386/2011 al Consiliului din 19 decembrie 2011 privind suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare (JO L 345, 29.12.2011, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXA I

Echipamente cu destinație comercială sau industrială încadrate în prezent la codurile NC (1):

4011 20

8418 61 00

8519 20

9006 30 00

4011 30 00

8418 69 00

8701

9006 53

4011 70 00

8418 91 00

8702

9006 59

4011 80 00

8418 99

8704 21

9007 10 00

4011 90 00

8427

8704 22

9007 20 00

5608

8431 20 00

8704 23

9008 50 00

6403 40 00

8441 40 00

8704 31

9010 10 00

6403 51 05

8450 11 90

8704 32

9011 20 90

6403 59 05

8450 12 00

8704 41

9030 33 20

6403 91 05

8450 19 00

8704 42

9106

6403 99 05

8450 20 00

8704 43

9107 00 00

8415

8450 90 00

8704 51

9207

8418 30 80

8472 30 00

8704 52

9506 91 90

8418 40 80

8479 90

8704 60

9507 10 00

8418 50

8501

8704 90 00

9507 20 90

 

 

8705

9507 30 00


(1)  Astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 385, 29.10.2021, p. 1).


ANEXA II

Materii prime, piese și componente utilizate în scopuri agricole, pentru transformări industriale sau întreținere și încadrate în prezent la codurile NC (1):

3901

5208

5507 00 00

7601

3902 10 00

5209

5508 10 10

7607 20

3903 11 00

5210

5508 20 10

8529 90

3903 19 00

5212

5509

8706 00

3904 10 00

5401 10 12

5510

8707

3906 10 00

5401 10 14

5512

8708

4407 21

5401 20 10

5513

8714

4407 22

5402

5514

9002 90 00

4407 23

5403

5515

9006 91 00

4407 25

5404 11 00

5516

9007 91 00

4407 26

5404 90

5603 94

9007 92 00

4407 29

5407

5604 10 00

9008 90 00

4407 99 40

5408

6001

9010 90 80

4410

5501

6002

9104 00 00

4412

5502

6217 90

9108

5108

5503

6305

9109

5110 00 00

5504

6309 00 00

9110

5111

5505

6406

9111

5112

5506

7326 90

9112

5205

 

 

9114


(1)  Astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 385, 29.10.2021, p. 1).