Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 420 din 25-11-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2052 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 2021

de specificare a aspectelor tehnice din seturile de date ale anchetei prin sondaj pentru domeniul venitului și condițiilor de viață în ceea ce privește piața muncii și locuințele, transmiterea între generații a avantajelor și a dezavantajelor și dificultățile legate de locuințe, precum și subiectul ad hoc pentru 2023 privind eficiența energetică a gospodăriilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 15/12/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (1), în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura că punerea în aplicare a domeniului venitului și condițiilor de viață se desfășoară corect, Comisia trebuie să precizeze elementele tehnice ale seturilor de date privind piața muncii și locuințele, transmiterea între generații a avantajelor și dezavantajelor și dificultățile legate de locuințe, precum și subiectul ad hoc pentru 2023 privind eficiența energetică a gospodăriilor.

(2)

Domeniul venitului și condițiilor de viață furnizează informațiile solicitate în cadrul semestrului european și al Pilonului european al drepturilor sociale, în special în ceea ce privește distribuția veniturilor, sărăcia și excluziunea socială. El furnizează, de asemenea, informații privind diverse alte politici ale UE referitoare la condițiile de viață și la sărăcie. Există o necesitate politică puternică de informații detaliate privind piața muncii și locuințele, transmiterea între generații a avantajelor și dezavantajelor și dificultățile legate de locuințe. Subiectul ad hoc al eficienței energetice a gospodăriilor este de o importanță fundamentală, în special în contextul recomandării adresate statelor membre privind combaterea sărăciei energetice.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European instituit prin articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracteristicile tehnice ale seturilor de date din domeniul venitului și condițiilor de viață în ceea ce privește subiectele detaliate privind piața muncii și locuințele, transmiterea între generații a avantajelor și a dezavantajelor și dificultățile legate de locuințe, precum și subiectul ad hoc pentru 2023 privind eficiența energetică a gospodăriilor sunt stabilite în anexă și se referă la:

(a)

identificatorul variabilei;

(b)

denumirea variabilei;

(c)

eticheta și codul modalității;

(d)

unitatea raportoare;

(e)

modul de colectare;

(f)

perioada de referință.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I, 14.10.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).


ANEXĂ

Caracteristici tehnice ale variabilelor

Identificatorul variabilei

Denumirea variabilei

Codul modalității

Eticheta modalității

Unitatea raportoare

Modul de culegere

Perioadă de referință

Temă detaliată: Caracteristicile locului de muncă

PL230

Sectorul public/privat de ocupare a forței de muncă

1

Public

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

Curentă

2

Privat

3

Mixt

99

Nu știu

PL230_F

Sectorul public/privat de ocupare a forței de muncă (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL032≠1)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PW100

Satisfacția la locul de muncă

0-10

Deloc satisfăcut – complet satisfăcut

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

Curentă

99

Nu știu

PW100_F

Satisfacția la locul de muncă (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL032≠1)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PL260

Numărul obișnuit de ore de lucru pe săptămână

1 - 99

Numărul de ore

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

Perioada de referință a venitului

PL260_F

Numărul obișnuit de ore de lucru pe săptămână (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL211≠1-4)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PL130

Dimensiunea unității locale pentru locul de muncă principal

1-9

Numărul exact de persoane, dacă este între 1 și 9

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

Curentă

10

10-19 persoane

11

20 - 49 de persoane

12

50 - 249 de persoane

13

250 de persoane sau mai multe

14

Nu știe, dar mai mic de 10 persoane

15

Nu știe, dar 10 persoane sau mai mult

PL130_F

Dimensiunea unității locale pentru locul de muncă principal (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL032≠1)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

Temă detaliată: Statutul profesional

PL035

A lucrat cel puțin o oră în cursul săptămânii precedente

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

Săptămâna precedentă

2

Nu

PL035_F

A lucrat cel puțin o oră în cursul săptămânii precedente (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (RB081≠16-74)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PL025

Apt(ă) de muncă

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

Curentă

2

Nu

PL025_F

Apt(ă) de muncă (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL035 = 1)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PL020

Caută în mod activ un loc de muncă

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

Ultimele patru săptămâni

2

Nu

PL020_F

Caută în mod activ un loc de muncă (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL035 = 1)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PL120

Motivul pentru care lucrează mai puțin de 30 de ore

1

Urmează studii sau o formare

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

Curentă

2

Boală sau invaliditate personală

3

Dorește să lucreze mai multe ore, dar nu găsește un loc de muncă sau o activitate pentru mai multe ore

4

Nu dorește să lucreze mai multe ore

5

Numărul de ore lucrate la toate locurile de muncă sunt considerate un serviciu cu normă întreagă

6

Activități casnice, îngrijirea copiilor sau a altor persoane

7

Alte motive

PL120_F

Motivul pentru care lucrează mai puțin de 30 de ore (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL032≠1 sau (PL032=1 și PL060 + PL100 >30))

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PL280

Durata înregistrării șomajului

1

Întreaga perioadă

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

Perioada de șomaj în cursul perioadei de referință a venitului

2

O parte a perioadei

3

Nu a fost înregistrat deloc

PL280_F

Durata înregistrării șomajului (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PL211≠5 sau RB081≠16-74)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

Temă detaliată: Nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată

PE030

Anul în care a fost atins cel mai înalt nivel educațional

 

anul (patru cifre)

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

Curentă

PE030_F

Anul în care a fost atins cel mai înalt nivel educațional (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PE041 = 000)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PE050

Educația întreruptă sau abandonată

1

Da, una

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16-34 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

Durata de viață

2

Da, mai multe

3

Nu

PE050_F

Educația întreruptă sau abandonată (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (RB081 ≠ 16-34 sau nu a frecventat niciodată școala)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

Temă detaliată: Detalii privind condițiile de locuit, inclusiv condiții precare de locuit și chiria imputată

HS160

Probleme legate de locuință: prea întunecoasă, lipsită de suficientă lumină

1

Da

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Nu

HS160_F

Probleme legate de locuință: prea întunecoasă, lipsită de suficientă lumină (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HS170

Zgomot de la vecini sau din stradă

1

Da

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Nu

HS170_F

Zgomot de la vecini sau din stradă (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HC020

Suprafața locuinței în metri pătrați

0-999

Metri pătrați

Gospodăria

Respondentul gospodăriei sau registre

Curentă

HC020_F

Suprafața locuinței în metri pătrați (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HC080

Gradul general de satisfacție privind locuința

1

Foarte nemulțumit(ă)

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Nemulțumit(ă)

3

Mulțumit(ă)

4

Foarte mulțumit(ă)

HC080_F

Gradul general de satisfacție privind locuința (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HY030

Chirie imputată

0-99 999 999,99

Valoarea (în moneda națională)

Gospodăria

Estimată

Perioada de referință a venitului

HY030_F

Chiria imputată (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HH040

Acoperiș fisurat, pereți / podele / fundații umede sau putregai pe tocurile ferestrelor sau pe pardoseală

1

Da

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Nu

HH040_F

Acoperiș fisurat, pereți / podele / fundații umede sau putregai pe tocurile ferestrelor sau pe pardoseală (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HS140

Povara financiară a costurilor totale legate de locuință

1

Povară grea

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Reprezintă o povară într-o oarecare măsură

3

Nu reprezintă deloc o povară

HS140_F

Povara financiară a costurilor totale legate de locuință (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (nu există costuri legate de locuință)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HS180

Poluare, murdărie sau alte probleme de mediu

1

Da

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Nu

HS180_F

Poluare, murdărie sau alte probleme de mediu (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HS190

Delincvență, violență sau vandalism în zonă

1

Da

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Nu

HS190_F

Delincvență, violență sau vandalism în zonă (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HH081

Baie sau duș în locuință (OPȚIONAL)

1

Da, pentru uzul exclusiv al gospodăriei

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Da, uz în comun

3

Nu

HH081_F

Baie sau duș în locuință (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

HH091

Toaletă interioară racordată la sistemul de canalizare pentru uzul exclusiv al gospodăriei (OPȚIONAL)

1

Da, pentru uzul exclusiv al gospodăriei

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Da, uz în comun

3

Nu

HH091_F

Toaletă interioară cu apă curentă pentru uzul exclusiv al gospodăriei (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

Temă detaliată: Transmiterea între generații a avantajelor și a dezavantajelor

PT220

Tipul de gospodărie în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Gospodărie privată

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Locuia într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție

PT220_F

Tipul de gospodărie în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT230

Prezența mamei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Nu, ea nu locuia în aceeași gospodărie, dar am ținut legătura cu ea

3

Nu, ea nu locuia în aceeași gospodărie, și nu am ținut legătura cu ea

4

Nu, era decedată

PT230_F

Prezența mamei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT240

Prezența tatălui în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Nu, el nu locuia în aceeași gospodărie, dar am ținut legătura cu el

3

Nu, el nu locuia în aceeași gospodărie, și nu am ținut legătura cu el

4

Nu, era decedat

PT240_F

Prezența tatălui în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT070

Cetățenia tatălui (OPȚIONAL)

99

Țara cetățeniei principale (cod SCL GEO alpha-2)

Nu știu

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

PT070_F

Cetățenia tatălui (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-5

Nu se aplică (tatăl este absent și nu există legături sau este decedat)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

PT100

Cetățenia mamei (OPȚIONAL)

99

Țara cetățeniei principale (cod SCL GEO alpha-2)

Nu știu

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

PT100_F

Cetățenia mamei (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-5

Nu se aplică (mama este absentă și nu există legături sau este decedată)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

PT110

Cel mai înalt nivel de educație al tatălui

1

Nivel scăzut (învățământ preșcolar, primar sau secundar inferior)

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Nivel mediu (învățământ secundar superior și învățământ postsecundar neterțiar)

3

Nivel ridicat (învățământ terțiar cu ciclu scurt, studii de licență sau echivalent, masterat sau echivalent, doctorat sau echivalent)

99

Nu știu

PT110_F

Cel mai înalt nivel de educație al tatălui (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-5

Nu se aplică (tatăl este absent și nu există legături sau este decedat)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT120

Cel mai înalt nivel de educație al mamei

1

Nivel scăzut (învățământ preșcolar, primar sau secundar inferior)

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Nivel mediu (învățământ secundar superior și învățământ postsecundar neterțiar)

3

Nivel ridicat (învățământ terțiar cu ciclu scurt, studii de licență sau echivalent, masterat sau echivalent, doctorat sau echivalent)

99

Nu știu

PT120_F

Cel mai înalt nivel de educație al mamei (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-5

Nu se aplică (mama este absentă și nu există legături sau este decedată)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT130

Statutul ocupațional al tatălui în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Angajat

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Lucrător care desfășoară o activitate independentă (inclusiv lucrător în cadrul asociațiilor familiale)

3

Șomer

4

Pensionar sau pensionat anticipat

5

Îndeplinește sarcini casnice

6

În incapacitate de muncă din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată

7

Altă categorie de persoane inactive

99

Nu știu

PT130_F

Statutul ocupațional al tatălui în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-5

Nu se aplică (tatăl este absent și nu există legături sau este decedat)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT160

Statutul ocupațional al mamei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Angajat

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Lucrător care desfășoară o activitate independentă (inclusiv lucrător în cadrul asociațiilor familiale)

3

Șomer

4

Pensionar sau pensionat anticipat

5

Îndeplinește sarcini casnice

6

În incapacitate de muncă din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată

7

Altă categorie de persoane inactive

99

Nu știu

PT160_F

Statutul ocupațional al mamei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-5

Nu se aplică (mama este absentă și nu există legături sau este decedată)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT150

Ocupația principală a tatălui în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (OPȚIONAL)

 

Codul ISCO-08 (COM) (1 cifră)

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

99

Nu știu

PT150_F

Ocupația principală a tatălui în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-4

Nu se aplică (tatăl nu este angajat)

-5

Nu se aplică (tatăl este absent și nu există legături sau este decedat)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

PT180

Ocupația principală a mamei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (OPȚIONAL)

 

Codul ISCO-08 (COM) (1 cifră)

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

99

Nu știu

PT180_F

Ocupația principală a mamei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-4

Nu se aplică (mama nu este angajată)

-5

Nu se aplică (mama este absentă și nu există legături sau este decedată)

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

PT210

Statutul de ocupare a locuinței în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Locuință în proprietate

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate) sau registre

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Locuință închiriată

3

Locuință gratuită

99

Nu știu

PT210_F

Statutul de ocupare a locuinței în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT190

Starea financiară a gospodăriei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Foarte proastă

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Proastă

3

Relativ proastă

4

Relativ bună

5

Bună

6

Foarte bună

99

Nu știu

PT190_F

Starea financiară a gospodăriei în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT260

Satisfacerea nevoilor școlare de bază (cărți și articole necesare în școli) în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Nu, din motive financiare

3

Nu, din alte motive

PT260_F

Satisfacerea nevoilor școlare de bază (cărți și articole necesare în școli) în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT270

A beneficiat zilnic de o masă cu carne, pui, pește (sau echivalent vegetarian) în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Nu, din motive financiare

3

Nu, din alte motive

PT270_F

A beneficiat zilnic de o masă cu carne, pui, pește (sau echivalent vegetarian) în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PT280

O vacanță de o săptămână pe an petrecută în afara domiciliului în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 25-59 de ani sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

În perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani

2

Nu, din motive financiare

3

Nu, din alte motive

PT280_F

O vacanță de o săptămână pe an petrecută în afara domiciliului în perioada în care respondentul avea în jur de 14 ani (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (a locuit într-o gospodărie colectivă sau într-o instituție)

-3

Respondent neselectat

-6

Nu se încadrează în intervalul de vârstă (25-59 de ani)

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

Temă detaliată: Dificultăți legate de locuință (inclusiv dificultăți legate de închiriere) și motivele

PHD01

Dificultăți anterioare legate de locuință

1

Da, am locuit temporar la prieteni sau la rude

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele în vârstă de 16-24 de ani)

Durata de viață

2

Da, am locuit în locuințe de urgență sau în alte tipuri de locuințe provizorii

3

Da, am locuit în spații care nu aveau destinația de locuințe permanente

4

Da, am dormit „sub cerul liber” sau într-un spațiu public

5

Nu

PHD01_F

Dificultăți anterioare legate de locuință (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PHD07

Când au avut loc dificultățile legate de locuință (OPȚIONAL)

1

În ultimii 5 ani

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele în vârstă de 16-24 de ani)

Durata de viață

2

Mai bine de 5 ani în urmă

PHD07_F

Când au avut loc dificultățile legate de locuință (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PHD01 = 5)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

PHD02

Durata celor mai recente episoade de dificultăți legate de locuință (OPȚIONAL)

 

Durată (număr de luni)

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviul individual

Durata de viață

PHD02_F

Durata celor mai recente episoade de dificultăți legate de locuință (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PHD01 = 5)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

PHD03

Principala cauză a dificultăților anterioare legate de locuință

1

Probleme de cuplu sau familiale

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele în vârstă de 16-24 de ani)

Durata de viață

2

Probleme de sănătate

3

Șomaj

4

Încheierea contractului de închiriere

5

Locuință nelocuibilă

6

Am părăsit o instituție după o lungă ședere și nu aveam unde să locuiesc

7

Probleme financiare/Venituri insuficiente

8

Altele

PHD03_F

Principala cauză a dificultăților anterioare legate de locuință (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PHD01 = 5)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PHD05

Încheierea dificultăților legate de locuință

1

Relații existente, noi sau reînnoite cu familia sau cu partenerul (partenera)

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele în vârstă de 16-24 de ani)

Durata de viață

2

Probleme de sănătate rezolvate

3

Găsirea unui loc de muncă

4

Mutarea în locuințe private sociale sau subvenționate

5

Altele

6

Încă există dificultăți legate de locuință

PHD05_F

Încheierea dificultăților legate de locuință (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (PHD01 = 5)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

PHD06

Dificultăți legate de închiriere

1

Da

Toți membrii actuali ai gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult sau respondentul selectat (după caz)

Interviu personal (proxy, ca excepție pentru persoanele absente temporar sau în caz de incapacitate)

Ultimele 12 luni

2

Nu

PHD06_F

Dificultăți legate de închiriere (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-2

Nu se aplică (HH021 = 1,2,5)

-3

Respondent neselectat

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

Subiectul ad hoc pentru 2023 – Eficiența energetică a gospodăriilor

HC001

Sistemul de termoficare utilizat

1

Rețea de termoficare/teleîncălzire

Gospodăria

Respondentul gospodăriei sau registre

Curentă

2

Sistem de încălzire centrală

3

Sistem individual de încălzire

4

Alte sisteme de încălzire decât cele fixe

5

Niciun fel de încălzire

99

Nu știu

HC001_F

Sistemul de termoficare utilizat (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HC002

Principala sursă de energie

1

Energie electrică

Gospodăria

Respondentul gospodăriei sau registre

Curentă

2

Gaz (natural sau propan)

3

Petrol

4

Biomasă

5

Bușteni de lemn

6

Cărbune

7

Energie din surse regenerabile

8

Altele

99

Nu știu

HC002_F

Principala sursă de energie (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HC003

Renovare (izolare termică, ferestre sau sistemul de termoficare)

1

Da – trei sau mai multe măsuri

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Ultimii 5 ani

2

Da – două măsuri

3

Da – o măsură

4

Nu

99

Nu știu

HC003_F

Renovare (izolare termică, ferestre sau sistemul de termoficare) (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HC060

Incapacitatea de a menține locuința încălzită la un nivel confortabil în cursul iernii

1

Da

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Obișnuit

2

Nu

HC060_F

Incapacitatea de a menține locuința încălzită la un nivel confortabil în cursul iernii (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

HC070

Incapacitatea de a menține o locuință confortabil de răcoroasă în cursul verii (OPȚIONAL)

1

Da

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Obișnuit

2

Nu

HC070_F

Incapacitatea de a menține o locuință confortabil de răcoroasă în cursul verii (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

HC004

Tipul de ferestre (OPȚIONAL)

1

Numai geamuri simple

Gospodăria

Respondentul gospodăriei

Curentă

2

Numai geamuri duble

3

Numai geamuri triple

4

Amestec de geamuri simple și duble/triple

5

Amestec de geamuri duble și triple

99

Nu știu

HC004_F

Tipul de ferestre (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Completată

 

 

 

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)

HC005

Anul de construcție (OPȚIONAL)

1

Înainte de 1945

Gospodăria

Respondentul gospodăriei sau registre

Curentă

2

1946-1960

3

1961-1980

4

1981-2000

5

2001-2020

6

2021 sau după

99

Nu știu

HC005_F

Anul de construcție (OPȚIONAL) (marcaj)

1

Colectată prin anchetă/interviu

 

 

 

2

Colectată din date administrative

3

Imputată

4

Nu este posibil să se stabilească o sursă

-1

Lipsește

-7

Nu se aplică (nu se colectează conform punerii în aplicare a „programului continuu multianual”)

-8

Nu se aplică (variabila nu se colectează)