Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 420 din 25-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2055 A COMISIEI

din 23 noiembrie 2021

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/182 pentru stabilirea repartizării pe stat membru a resurselor REACT-EU pentru anul 2022

[notificată cu numărul C(2021) 8271]

 

Intrare în vigoare: data notificării: 25/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 92b alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2021/182/UE a Comisiei (2) stabilește repartizarea pe stat membru a resurselor REACT-EU cu titlu de credite bugetare din fondurile structurale pentru 2021 în conformitate cu articolul 92b alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)

În conformitate cu articolul 92b alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/182 trebuie să fie revizuită în 2021 pentru a se stabili repartizarea resurselor REACT-EU pentru anul 2022 pe baza datelor disponibile la 19 octombrie 2021.

(3)

Titlul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/182 trebuie modificat pentru a se include referiri la repartizarea pentru 2022.

(4)

Anexa VIIa la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabilește criteriile și metodologia de alocare a resurselor REACT-EU.

(5)

Dată fiind programarea realizată de statele membre, repartizarea specifică trebuie să fie exprimată în prețurile din 2018 pentru a se stabili resursele disponibile efectiv după deducerea sumei pentru asistența tehnică la inițiativa Comisiei și a sprijinului pentru cheltuielile administrative. Din motive de transparență, repartizările trebuie să fie exprimate și în prețurile actuale,

(6)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/182 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/182 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/182 a Comisiei de stabilire a repartizării pe stat membru a resurselor REACT-EU pentru anii 2021 și 2022”.

2.

Anexa se numerotează ca „anexa I”.

3.

Anexa la prezenta decizie, inclusiv repartizarea pe stat membru a resurselor REACT-EU pentru anul 2022, se adaugă ca anexa II.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Elisa FERREIRA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/182 a Comisiei din 12 februarie 2021 de stabilire a repartizării pe stat membru a resurselor REACT-EU pentru anul 2021 [notificată cu numărul C(2021) 843] (JO L 53, 16.2.2021, p. 103).


ANEXĂ

„ANEXA II

REACT-EU – ALOCARE 2022

(în EUR)

 

2022

prețurile din 2018

2022

prețurile curente

BE

65 678 817

71 092 864

BG

129 016 223

139 651 309

CZ

292 945 458

317 093 585

DK

30 237 404

32 729 938

DE

477 860 614

517 251 696

EE

27 410 709

29 670 233

IE

49 212 516

53 269 210

EL

256 696 718

277 856 782

ES

3 353 135 895

3 629 542 131

FR

783 463 169

848 045 730

HR

93 362 597

101 058 677

IT

2 849 397 546

3 084 279 540

CY

19 298 312

20 889 114

LV

18 833 529

20 386 018

LT

46 605 557

50 447 354

LU

3 602 204

3 899 141

HU

96 435 113

104 384 468

MT

10 312 226

11 162 285

NL

111 523 544

120 716 671

AT

55 005 031

59 539 214

PL

247 608 310

268 019 198

PT

503 146 935

544 622 423

RO

199 713 869

216 176 714

SI

14 474 977

15 668 180

SK

119 366 039

129 205 640

FI

33 851 812

36 642 291

SE

73 015 402

79 034 219

UE-27

9 961 210 526

10 782 334 625