Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 420 din 25-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2056 A COMISIEI

din 24 noiembrie 2021

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Togoleză cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 25/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde care trebuie considerate echivalente cu cele stabilite în temeiul acestui regulament. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența din prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare și testare de COVID-19 eliberate de Republica Togoleză cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Togoleză resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în acest regulament.

(3)

La 27 august 2021, Republica Togoleză a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare și testare împotriva COVID-19 în cadrul sistemului denumit „PasseCOVID togolais”. Republica Togoleză a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Republica Togoleză a informat Comisia că certificatele privind COVID-19 eliberate de Republica Togoleză în conformitate cu sistemul „PasseCOVID togolais” conțin datele menționate în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

Republica Togoleză a informat, de asemenea, Comisia că acceptă certificatele de vaccinare, testare și vindecare eliberate de statele membre și țările SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953. De asemenea, Republica Togoleză a informat Comisia că toți călătorii care dețin un certificat digital al UE de testare pentru COVID-19 eliberat în urma rezultatului negativ al unui test antigenic rapid sunt obligați să efectueze în aeroport, la sosire, un test de amplificare a acidului nucleic.

(5)

La 30 septembrie 2021, în urma unei cereri formulate de Republica Togoleză, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 sunt eliberate de Republica Togoleză în conformitate cu un sistem, denumit „PasseCOVID togolais”, care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Togoleză în conformitate cu sistemul „PasseCOVID togolais” conțin datele necesare.

(6)

În plus, Republica Togoleză a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre acestea se numără, în prezent, Comirnaty, CoronaVac, Covishield și vaccinul Janssen împotriva COVID-19.

(7)

De asemenea, Republica Togoleză a informat Comisia că eliberează certificate de testare interoperabile pentru testele de amplificare a acidului nucleic, dar nu și pentru testele antigenice rapide.

(8)

În plus, Republica Togoleză a informat Comisia că nu eliberează certificate de vindecare interoperabile.

(9)

De asemenea, Republica Togoleză a informat Comisia că, atunci când certificatele sunt verificate în Togo, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(10)

Prin urmare, sunt îndeplinite criteriile necesare pentru a stabili că certificatele privind COVID-19 eliberate de Republica Togoleză în conformitate cu sistemul „PasseCOVID togolais” trebuie să fie considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

În consecință, certificatele COVID-19 eliberate de Republica Togoleză în conformitate cu sistemul „PasseCOVID togolais” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5) și la articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Republica Togoleză ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere al UE pentru certificatele digitale privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda sau a denunța prezenta decizie în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu mai sunt îndeplinite.

(14)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Republica Togoleză la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Togoleză în conformitate cu sistemul „PasseCOVID togolais” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Republica Togoleză este conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).