Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 420 din 25-11-2021

Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 15 iulie 2021 )

1.

În textul regulamentului, cuvântul „operații”, la toate formele gramaticale, se înlocuiește cu termenul „operațiuni”, la formele gramaticale corespunzătoare.

2.

În textul regulamentului, sintagma „forme grave de criminalitate”, la toate formele gramaticale, se înlocuiește cu sintagma „infracțiuni grave”, la formele gramaticale corespunzătoare.

3.

La pagina 95, considerentul 12:

în loc de:

„(12)

Asistența financiară acordată prin intermediul fondului ar trebui să sprijine în special schimbul de informații, cooperarea polițienească, cooperarea judiciară în materie penală și activitățile de prevenire în domeniile care țin de criminalitatea gravă și de cea organizată, traficul ilicit de arme, corupția, spălarea de bani, traficul de droguri, infracțiunile împotriva mediului, terorismul, traficul de ființe umane, exploatarea refugiaților și a migranților în situație ilegală, exploatarea gravă prin muncă, exploatarea sexuală și abuzul sexual, inclusiv exploatarea sexuală a copiilor și femeilor și abuzul sexual asupra acestora, distribuirea de imagini prezentând abuzuri asupra copiilor și pornografie infantilă, precum și criminalitatea informatică. Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, protecția persoanelor, a spațiilor publice și a infrastructurii critice împotriva incidentelor legate de securitate și ar trebui să sprijine pregătirea în vederea riscurilor și a crizelor legate de securitate și gestionarea eficace a acestora, [...].”,

se citește:

„(12)

Asistența financiară acordată prin intermediul fondului ar trebui să sprijine în special schimbul de informații, cooperarea polițienească, cooperarea judiciară în materie penală și activitățile de prevenire în domeniile care țin de infracțiunile grave și de criminalitatea organizată, traficul ilicit de arme, corupția, spălarea de bani, traficul de droguri, infracțiunile împotriva mediului, terorismul, traficul de ființe umane, exploatarea refugiaților și a migranților în situație ilegală, exploatarea gravă prin muncă, exploatarea sexuală și abuzul sexual, inclusiv exploatarea sexuală a copiilor și femeilor și abuzul sexual asupra acestora, distribuirea de imagini prezentând abuzuri asupra copiilor și pornografie infantilă, precum și criminalitatea informatică. Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, protecția persoanelor, a spațiilor publice și a infrastructurii critice împotriva incidentelor legate de securitate și ar trebui să sprijine pregătirea pentru riscurile și crizele legate de securitate și gestionarea eficace a acestora, [...]”.

4.

La pagina 96, considerentul 16:

în loc de:

„(16)

Caracterul transfrontalier al terorismului, al criminalității grave și al criminalității organizate necesită un răspuns coordonat și cooperarea în interiorul statelor membre și între acestea, precum și cu organele, oficiile și agențiile competente ale Uniunii. Toate autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv serviciile specializate de aplicare a legii, pot deține informații valoroase pentru combaterea eficace a terorismului și a formelor grave de criminalitate, a criminalității organizate. [...].”,

se citește:

„(16)

Caracterul transfrontalier al terorismului, al infracțiunilor grave și al criminalității organizate necesită un răspuns coordonat și cooperarea în interiorul statelor membre și între acestea, precum și cu organele, oficiile și agențiile competente ale Uniunii. Toate autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv serviciile specializate de aplicare a legii, pot deține informații valoroase pentru combaterea eficace a terorismului, a infracțiunilor grave și a criminalității organizate. [...].”

5.

La pagina 96, considerentul 17:

în loc de:

„(17)

Pentru a beneficia de cunoștințele și expertiza agențiilor descentralizate cu competențe în domeniul cooperării și formării în materie de asigurare a respectării legii, al monitorizării drogurilor și toxicomaniei, al drepturilor fundamentale, al aspectelor referitoare la justiție și al sistemelor informatice la scară largă, Comisia ar trebui să implice agențiile descentralizate relevante în activitatea Comitetului pentru fondurile pentru afaceri interne, […]”,

se citește:

„(17)

Pentru a beneficia de cunoștințele și expertiza agențiilor descentralizate cu competențe în domeniul cooperării și formării în materie de asigurare a respectării legii, al monitorizării drogurilor și toxicomaniei, al drepturilor fundamentale, al aspectelor referitoare la justiție și al sistemelor informatice la scară largă, Comisia ar trebui să implice agențiile descentralizate relevante în activitatea Comitetului pentru fondurile din domeniul afacerilor interne, […]”.

6.

La pagina 97, considerentul 20:

în loc de:

„(20)

[...] Fondul nu ar trebui să finanțeze investiții care au o relevanță pur națională sal investiții care ar fi necesare [...].”,

se citește:

„(20)

[...] Fondul nu ar trebui să finanțeze investiții care au o relevanță pur națională sau investiții care ar fi necesare [...].”

7.

La pagina 105, articolul 2 punctul 4:

în loc de:

„4.

«infrastructură critică» înseamnă un element, o rețea, un sistem sau o parte din acestea care este esențială pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, a siguranței, a securității și a bunăstării economice sau sociale a cetățenilor și a cărei perturbare, deteriorare sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune din cauză că menținerea acestor funcții ar fi imposibilă;”,

se citește:

„4.

«infrastructură critică» înseamnă un element, o rețea, un sistem sau o componentă a acestuia care este esențial(ă) pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, a siguranței, a securității și a bunăstării economice sau sociale a persoanelor și a cărui(cărei) perturbare, deteriorare sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune ca urmare a incapacității de a menține respectivele funcții;”.

8.

La pagina 105, articolul 2 punctul 6:

în loc de:

„6.

«acțiune operațională EMPACT din cadrul ciclului de politici ale UE» înseamnă o acțiune întreprinsă în cadrul ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și cea gravă, prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), al cărei scop este combaterea celor mai importante amenințări la adresa Uniunii legate de formele grave de criminalitate și de criminalitatea organizată prin încurajarea cooperării între statele membre, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și, acolo unde este cazul, țările terțe și organizațiile internaționale relevante;”,

se citește:

„6.

«acțiune operațională EMPACT din cadrul ciclului de politici ale UE» înseamnă o acțiune întreprinsă în cadrul ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și infracțiunile grave, prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), al cărei scop este combaterea celor mai importante amenințări la adresa Uniunii legate de infracțiunile grave și de criminalitatea organizată prin încurajarea cooperării între statele membre, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și, acolo unde este cazul, țările terțe și organizațiile internaționale relevante;”.

9.

La pagina 106, articolul 3 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în Uniune, în special prin prevenirea și combaterea terorismului și a radicalizării, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, precum și a criminalității informatice, prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor, precum și prin pregătirea în vederea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament, prin protecția împotriva acestora și prin gestionarea lor în mod eficace.”,

se citește:

„(1)   Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în Uniune, în special prin prevenirea și combaterea terorismului și a radicalizării, a infracțiunilor grave și a criminalității organizate, precum și a criminalității informatice, prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor, precum și prin pregătirea pentru incidente, riscuri și crize legate de securitate, prin protecția împotriva acestora și prin gestionarea lor în mod eficace în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament.”

10.

La pagina 107, articolul 5 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   […], fondul sprijină în special acțiunile enumerate în anexa III.”,

se citește:

„(1)   […], fondul sprijină în special acțiuni precum cele enumerate în anexa III.”

11.

La pagina 107, articolul 5 alineatul (3) literele (a) și (b):

în loc de:

„(a)

se desfășoară în sinergie și în corelație cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii;

(b)

sunt coerente cu politica externă a Uniunii, respectă principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare și sunt conforme cu documentele de programare strategică pentru regiunea sau țara respectivă;”,

se citește:

„(a)

se desfășoară în sinergie și în concordanță cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii;

(b)

sunt în concordanță cu politica externă a Uniunii, respectă principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare și sunt conforme cu documentele de programare strategică pentru regiunea sau țara respectivă;”.

12.

La pagina 107, articolul 5 alineatul (4):

în loc de:

„(4)   Echipamentele și sistemele TIC finanțate în cadrul fondului, pot fi utilizate […].”,

se citește:

„(4)   Echipamentele și sistemele TIC finanțate în cadrul fondului pot fi utilizate. […].”

13.

La pagina 107, articolul 5 alineatul (5):

în loc de:

„(5)   Următoarele acțiuni, echipamente și recompense nu sunt eligibile:

(a)

acțiunile care se limitează la menținerea ordinii publice la nivel național;

(b)

acțiunile cu scop militar sau de apărare;

(c)

echipamentele care au ca principal scop controlul vamal;

(d)

echipamentele coercitive, inclusiv arme, muniții, explozivi și batoane de poliție, cu excepția celor utilizate în scopuri de formare;”,

se citește:

„(5)   Nu sunt eligibile următoarele:

(a)

acțiunile care se limitează la menținerea ordinii publice la nivel național;

(b)

acțiunile cu un scop militar sau de apărare;

(c)

echipamentele care au ca scop principal controlul vamal;

(d)

echipamentele coercitive, inclusiv arme, muniții, explozivi și bastoane de poliție, cu excepția celor utilizate în scopuri de formare;”.

14.

La pagina 108, articolul 6 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   […] și vizează să confere valoare adăugată pentru Uniune în cadrul realizării obiectivelor fondului.”,

se citește:

„(1)   […] și vizează să confere valoare adăugată pentru Uniune prin realizarea obiectivelor fondului.”

15.

La pagina 120, articolul 33 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru fondurile pentru afaceri interne” instituit prin articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1148. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.”,

se citește:

„(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru fondurile din domeniul afacerilor interne instituit prin articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1148. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.”

16.

La pagina 120, titlul articolului 34:

în loc de:

„Perioada de tranziție”,

se citește:

„Dispoziții tranzitorii”.