Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.202 din 19 august 2015pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015Data intrării în vigoare 21-08-2015


  Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Prin prezentul ordin se aprobă:a) Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;b) Procedura de identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 2;c) Procedura de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 3;d) modelul şi conţinutul cererii privind anularea Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 4;e) Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 5;f) modelul formularului "Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale", prevăzut în anexa nr. 6.
  (2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi de Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, procedura este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului.Articolul 3Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mihai Gogancea-Vătăşoiu
  Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 2.202.Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţiefiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulăriiprevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale,cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabiluluianterior intrării în vigoare a legii1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar urmare inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale se va proceda după cum urmează:a) vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, urmare cărora au fost stabilite diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale reprezentând impozite, taxe şi contribuţii de natura celor ce pot intra sub incidenţa Legii nr. 209/2015;
  b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit celor de mai sus, care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015;c) în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidenţa unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);d) în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidenţa unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda, pentru fiecare obligaţie fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeaşi perioada pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform Legii nr. 209/2015;e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şeful de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală, şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct - inspecţie fiscală (Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili - D.G.A.M.C.), după caz, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii administraţiilor finanţelor publice sectoriale, şeful Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);f) în vederea identificării obligaţiilor fiscale conform celor de mai sus, respectiv a perioadei pentru care se poate proceda la anularea acestora, anterior transmiterii listei către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, se va proceda la solicitarea avizului serviciului juridic în vederea confirmării faptului că obligaţiile în cauză identificate de organul de inspecţie fiscală pot face obiectul anulării din punctul de vedere al respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte prescripţia;g) în situaţia în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile Legii nr. 209/2015 se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost pronunţată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidenţă pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligaţiilor în cauză;h) în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 209/2015, organul de inspecţie fiscală va proceda la identificarea diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, sens în care va întocmi o listă cu contribuabilii pentru care s-au stabilit astfel de sume. Lista va cuprinde informaţiile de la pct. 3 şi se transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori în vederea completării acesteia cu cuantumul sumelor rămase nestinse din acestea, până la data apariţiei acestei legi. În baza listei retransmise de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, organul de inspecţie fiscală va proceda la verificarea exercitării, de către persoana impozabilă, a dreptului de deducere potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoare adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, numai pentru contribuabilii care înregistrează taxa pe valoare adăugată rămasă nestinsă. Ca urmare a acestor verificări, organul de inspecţie fiscală înscrie în listă taxa pe valoarea adăugată de plată ce poate face obiectul anulării şi o va transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
  2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv, scăderii din evidenţa fiscală şi nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. I.2.2 din anexa nr. 5 la ordin, întrucât obligaţiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidenţa fiscală.3. Informaţiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conţină sunt următoarele:a) denumirea contribuabilului;b) codul de identificare fiscală;c) numărul şi data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;d) (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite, de natura celor ce pot face obiectul anulării, respectiv obligaţiile fiscale principale şi obligaţiile fiscale accesorii;e)
  perioada pentru care au fost stabilite obligaţiile fiscale principale;
  f) data până la care au fost calculate accesoriile;g) temeiul legal;h) alte informaţii (contestaţii în curs, sesizări penale etc.).
  Anexa nr. 2PROCEDURĂde identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anulareacontribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilorart. 4 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale
  şi ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurărisociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
  I. Dispoziţii generale1. Identificarea persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice care nu au domiciliul fiscal în România.3. Prin an fiscal de referinţă se înţelege anul fiscal pentru care se efectuează stabilirea/regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.II. Identificarea persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice1. Compartimentul de specialitate identifică în evidenţele fiscale, pe baza următoarelor elemente:a) copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinţă - pe baza codului numeric personal;b) copiii care au împlinit vârsta de 18 ani în cursul anului fiscal de referinţă - pe baza codului numeric personal şi pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;c) tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi - pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;d) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului - pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;e) femeile însărcinate şi lăuzele - pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, furnizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate şi din formularele 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" depuse de plătitorii de venituri pentru anul fiscal de referinţă.
  2. (1) Dintre persoanele prevăzute la pct. 1 lit. a)-d) se selectează cele care, în anul fiscal de referinţă, au realizat următoarele categorii de venituri pentru care, potrivit legii, se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate:a) cedarea folosinţei bunurilor;b) investiţii;c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 din Codul fiscal.(2)
  Dintre persoanele prevăzute la pct. 1 lit. e) se selectează cele care au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.
  3. În cazul persoanelor selectate potrivit pct. 1 şi 2 se stabileşte perioada din anul fiscal de referinţă pentru care beneficiază de scutirea prevăzută de Legea nr. 225/2015.4. Se întocmeşte o listă care cuprinde următoarele informaţii:a) datele de identificare ale persoanei fizice identificate potrivit pct. 1-3: codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, numele şi prenumele;b) numărul de luni din anul fiscal de referinţă pentru care persoanele prevăzute la pct. 1 lit. b)-e), beneficiază de anularea prevăzută de lege;c) numărul de luni din anul fiscal de referinţă pentru care persoanele prevăzute la pct. 1 lit. b)-e) nu beneficiază de anularea prevăzută de lege;d) baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referinţă, în care persoana nu beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
  e) numărul şi data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată;f) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;g) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate care se anulează potrivit Legii nr. 225/2015;h) etapa procedurală de stabilire a contribuţiei din punctul de vedere al emiterii şi comunicării deciziei, şi anume:– decizia anuală de impunere a fost emisă şi comunicată;– decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;– decizia anuală de impunere nu a fost emisă;
  i) temeiul legal de încadrare pentru anularea obligaţiilor, respectiv Legea nr. 225/2015.
  III. Identificarea persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale1. Compartimentul de specialitate identifică în evidenţele fiscale contribuabilii pentru care, în anul fiscal de referinţă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculată pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale depuse de contribuabili şi plătitorii de venit este mai mică decât salariul minim brut pe economie şi pentru care baza lunară de calcul a fost stabilită, potrivit legii, la nivelul plafonului minim.2. Se întocmeşte o listă care cuprinde următoarele informaţii:a) datele de identificare ale persoanei fizice identificate potrivit pct. 1: codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, numele şi prenumele;b) baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referinţă, în care persoana beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;d)
  numărul şi data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată;
  e) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;f) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate care ar putea să fie anulată potrivit Legii nr. 209/2015;g) etapa procedurală de stabilire a contribuţiei din punctul de vedere al emiterii şi comunicării deciziei, şi anume:– decizia anuală de impunere a fost emisă şi comunicată;– decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;– decizia anuală de impunere nu a fost emisă;
  h) temeiul legal de încadrare în anularea obligaţiilor, respectiv Legea nr. 209/2015.
  IV. Dispoziţii finale1. Din listele prevăzute la pct. II.4 şi III.2 se selectează contribuabilii în funcţie de etapa procedurală de stabilire a contribuţiei din punctul de vedere al emiterii şi comunicării deciziei şi rezultă:a) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă şi comunicată;b) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;c) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere nu a fost emisă.
  2. Listele prevăzute la pct. 1 lit. a) şi b) se transmit compartimentului cu atribuţii în domeniul evidenţei pe plătitori, pentru a se verifica îndeplinirea condiţiilor de anulare prevăzute de Legea nr. 209/2015 şi Legea nr. 225/2015 pentru a parcurge etapele procedurale privind anularea creanţelor şi scăderea debitelor din evidenţa analitică pe plătitori.3. Pentru persoanele fizice din lista prevăzută la pct. 1 lit. b), compartimentul de specialitate nu mai comunică contribuabilului decizia anuală de impunere emisă, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 209/2015 şi alin. (6) al articolului unic din Legea nr. 225/2015.4. Pentru persoanele fizice din lista prevăzută la pct. 1 lit. c), compartimentul de specialitate nu mai emite decizie anuală de impunere, potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 209/2015 şi alin. (7) al articolului unic din Legea nr. 225/2015.5. Listele prevăzute la pct. 1 se arhivează, în format electronic, pentru fiecare an fiscal de referinţă, în evidenţele fiscale ale organului fiscal competent.
  Anexa nr. 3PROCEDURĂde anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de asigurărisociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privindanularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentruanumite categorii de persoane fizice1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a), b) şi g) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi nu au beneficiat de anularea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.2. Persoana care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a), b) şi g) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 şi nu a beneficiat de anularea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este persoana căreia i-a fost comunicată de organul fiscal o decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, însă nu i-a fost comunicată şi o decizie de anulare a acestei contribuţii.3. Procedura se aplică de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.4. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
  5. Prin an fiscal de referinţă se înţelege anul fiscal pentru care se efectuează stabilirea/regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.6. Persoana fizică depune la organul fiscal competent cererea prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, însoţită de documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.7. Se depune câte o cerere pentru fiecare an fiscal de referinţă, în care persoana fizică a avut calitatea de asigurat fără plata contribuţiei.8. La primirea cererii organul fiscal competent verifică:a) informaţiile înscrise în cerere şi în documentul justificativ;b) dacă pentru persoana care a depus cererea a fost emisă şi comunicată o decizie de impunere anuală privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.9.
  Organul fiscal respinge, motivat, cererea şi comunică acest fapt contribuabilului, dacă:a) persoana nu a avut, potrivit datelor înscrise în documentul justificativ, calitatea de asigurat fără plata contribuţiei în anul fiscal de referinţă pentru care solicită anularea contribuţiei;b) dacă, pentru persoana care a făcut cererea, nu a fost emisă şi comunicată o decizie de impunere anuală privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
  10. Cererile depuse se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrarea la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.11. (1) Organul fiscal competent verifică în evidenţele fiscale dacă persoana care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) sau b) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 a realizat, în anul fiscal de referinţă, următoarele categorii de venituri pentru care, potrivit legii, se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate:a) cedarea folosinţei bunurilor;b) investiţii;c)
  premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
  d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 din Codul fiscal.
  (2) Organul fiscal competent verifică în evidenţele fiscale dacă persoana care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. g) a articolului unic din Legea nr. 225/2015 nu a realizat venituri sau a realizat venituri sub salariul minim de bază brut pe economie, în anul fiscal de referinţă.
  12. Pentru soluţionarea cererii, organul fiscal competent întocmeşte un referat care conţine, în mod obligatoriu:a) datele de identificare a persoanei fizice: codul numeric personal, numele şi prenumele;b)
  numărul de luni din anul fiscal de referinţă pentru care persoana beneficiază de anularea prevăzută de lege;
  c) numărul de luni din anul fiscal de referinţă pentru care persoana nu beneficiază de anularea prevăzută de lege;d) baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referinţă, în care persoana nu beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;e) numărul şi data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată;f) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;g) suma contribuţiei de asigurări sociale de sănătate care se anulează potrivit Legii nr. 225/2015.
  13.
  Referatul se verifică de conducătorul compartimentului de specialitate şi se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.
  14. (1) După aprobarea referatului, dosarul solicitării se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul evidenţei pe plătitori pentru a parcurge etapele procedurale privind anularea creanţelor şi scăderea debitelor din evidenţa analitică pe plătitori.(2) Dosarul solicitării cuprinde:a) cererea persoanei fizice;b) documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei;c) referatul aprobat de conducătorul unităţii fiscale.
  15. (1) După parcurgerea etapelor procedurale privind anularea creanţelor şi scăderea debitelor din evidenţa analitică pe plătitori, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori restituie compartimentului de specialitate dosarul solicitării, în vederea arhivării la dosarul fiscal al contribuabilului.(2) Dosarul solicitării va cuprinde şi toate documentele emise în vederea soluţionării cererii, întocmite de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
  Anexa nr. 4CEREREprivind anularea Deciziei de impunere anuală pentru stabilireacontribuţiei de asigurări sociale de sănătate nr. ...../.....Subsemnatul(a), .................., domiciliat(ă) în ....................., str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ....., judeţul (sectorul) ..................., codul poştal ..............., având CNP/NIF ..................., prin prezenta solicit anularea sumei de ........................ lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate stabilită şi comunicată prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nr. ..........., aferentă anului ............ .Menţionez că veniturile realizate, asupra cărora a fost stabilită suma de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate, se încadrează în categoria veniturilor realizate de persoanele fizice prevăzute la articolul unic alin. (1) lit. .......... din Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.În vederea atestării calităţii de asigurat fără plata contribuţiei ataşez prezentei cereri documentul justificativ eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  Semnătura ............. Data ........
  Anexa nr. 5PROCEDURĂpentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale înbaza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţiifiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anulareacontribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumitecategorii de persoane fiziceI. Dispoziţii generale1. Prezenta procedură privind emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale se aplică pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.2. Organele emitente ale titlurilor de creanţă prevăzute în actele normative prevăzute la pct. 1 transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal, denumit în continuare compartiment de specialitate, după caz, liste care cuprind obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, respectiv:2.1. Listele cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării individualizate în titluri de creanţă comunicate contribuabilului:2.1.1. lista prevăzută la pct. 1 lit. e) şi h) din anexa nr. 1 la ordin;2.1.2. lista prevăzută la pct. IV.1 lit. a) din anexa nr. 2 la ordin.2.2. Lista cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul scăderii din evidenţa fiscală, individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului, respectiv lista prevăzută la pct. IV.1 lit. b) din anexa nr. 2 la ordin.3. Informaţiile pe care le cuprind listele de la pct. 2 sunt cele prevăzute la pct. II.4 şi III.2 din anexa nr. 2 la ordin şi, după caz, cele prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 1 la ordin.II. Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă comunicate contribuabilului1.
  Compartimentul de specialitate primeşte listele cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării individualizate în titluri de creanţă comunicate contribuabilului, prevăzute la pct. I.2.1, şi verifică în evidenţa fiscală dacă sumele cuprinse în această listă au fost stinse total sau parţial.
  2. În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 209/2015, compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1-4 din Legea nr. 209/2015 au fost stinse după data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv 24 iulie 2015. În situaţia în care se constată că au fost efectuate astfel de stingeri, compartimentul de specialitate va reanaliza evidenţa fiscală şi va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015.3. În situaţia în care în evidenţa fiscală este înregistrat un sold rămas nestins din titlul de creanţă emis de către inspecţia fiscală care poate fi mai mare sau mai mic decât sumele înscrise în lista prevăzută la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 1 la ordin, compartimentul de specialitate aplică regula proporţionalităţii atunci când suma plătită nu este suficientă pentru a stinge obligaţiile fiscale principale sau, după caz, accesorii, care au aceeaşi vechime.4. Pentru punerea în aplicare a Legii nr. 209/2015, în situaţia în care se constată sume rămase nestinse total sau parţial, compartimentul de specialitate va completa listele de la pct. 1 cu noi coloane, în care va individualiza obligaţiile fiscale rămase nestinse la data intrării în vigoare a acestei legi, ce fac obiectul anulării, respectiv obligaţiile fiscale principale şi/sau accesorii aferente acestora, după caz.5. În cazul aplicării prevederilor Legii nr. 225/2015, fac obiectul anulării obligaţiile fiscale stabilite prin titlurile de creanţă, astfel cum sunt individualizate în lista prevăzută la pct. I.2.1.2, fără a se lua în considerare sumele achitate în contul acestora, iar lista de la pct. 1 se completează cu o coloană ce cuprinde sumele integrale care fac obiectul anulării. În acest sens, compartimentul de specialitate reface evidenţa fiscală în mod corespunzător, prin anularea stingerilor efectuate în contul acestor obligaţii.6. În vederea anulării obligaţiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii prevăzuţi în listele de la pct. 4 şi 5, la care va anexa aceste liste, precum şi deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, întocmite în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, decizie ce constituie titlu de creanţă.7. După aprobarea referatului, listele prevăzute la pct. 4 şi 5 se vor completa cu informaţii despre deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, respectiv numărul şi data acestora.
  8. Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.9. Decizia prevăzută la pct. 8 se comunică de către organul fiscal competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.10. După emiterea deciziilor de anulare, compartimentul de specialitate procedează la anularea obligaţiilor fiscale accesorii după reanalizarea stingerilor obligaţiilor fiscale. În acest caz, compartimentul de specialitate emite o nouă decizie de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii, aplicând în mod corespunzător prevederile de la pct. 6-9.11. Contribuabilii care au efectuat plata contribuţiilor pentru care Legea nr. 225/2015 prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
  III. Procedura de scădere din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului1. Compartimentul de specialitate primeşte, după caz, lista cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul scăderii din evidenţa fiscală, individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului, prevăzută la pct. I.2.2, şi întocmeşte un referat motivat care stă la baza scăderii din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale cuprinse în aceasta. Acest referat se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.2. La referatul de la pct. 1 se anexează borderoul de scădere din evidenţa fiscală a obligaţiilor cuprinse în lista prevăzută la pct. I.2.2, caz în care compartimentul de specialitate nu va emite decizia de anulare a obligaţiilor fiscale, ci va proceda direct la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii.
  IV. Dispoziţii finale1. În vederea anulării obligaţiilor fiscale reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate ce fac obiectul Legii nr. 225/2015, la cererea persoanei fizice, compartimentul de specialitate primeşte dosarul prevăzut la pct. 14 alin. (2) din anexa nr. 3 la ordin, întocmeşte referatul de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale şi aplică în mod corespunzător prevederile pct. II.6-11.2. Ulterior aplicării prevederilor prezentei proceduri, compartimentul de specialitate transmite listele prevăzute la pct. II.7 compartimentului cu atribuţii în soluţionarea contestaţiilor în vederea luării măsurilor care se impun în mod corespunzător.
  Anexa nr. 6 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Direcţia Generală a Finanţelor Publice ....................... Administraţia Finanţelor Publice .............................
  Nr. ......./...... DECIZIE de anulare a obligaţiilor fiscale Datele de identificare ale contribuabilului Denumirea/Numele şi prenumele ..................................... Adresa .......................... Codul de identificare fiscală .................................. În temeiul prevederilor ..............*) vă comunicăm că se anulează suma de ............ lei, stabilită prin titluri de creanţe comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:
  Nr. crt.Natura creanţei**)Categoria de sumă***)Suma anulată- lei - Numărul şi data titlului de creanţă comunicat****)
  *) Se vor/va menţiona Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi/sau Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, după caz.**) Se va menţiona denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat.***) Se va menţiona categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere.****) Se vor menţiona numărul şi data titlului de creanţă comunicat contribuabilului, respectiv decizia de impunere sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, după caz.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ......................Semnătura şi ştampila unităţii ...........
  -------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!