Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014Data intrării în vigoare 28-02-2014
  Formă consolidată valabilă la data 07-08-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-08-2017 până la data de 18-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, la data de 07 August 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015; ORDONANŢA nr. 26 din 19 august 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere necesitatea adoptării şi publicării până la 1 ianuarie 2014 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 5 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor, în vederea implementării cu succes din punct de vedere procedural şi administrativ a regimului TVA pentru serviciile furnizate pe cale electronică, serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv prin dezvoltarea, cel mai târziu în primul trimestru al anului 2014, a unui sistem informatic ce permite persoanelor impozabile care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile să îşi îndeplinească obligaţiile privind TVA. În situaţia în care actele cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 5 din Directiva 2008/8/CE nu sunt adoptate în regim de urgenţă, nu este posibilă elaborarea legislaţiei secundare şi dezvoltarea aplicaţiei informatice, astfel încât România nu va putea respecta termenele obligatorii angajate faţă de Comisia Europeană şi nu va fi în măsură să aibă pregătit la 1 ianuarie 2015 sistem informatic pentru a permite persoanelor impozabile care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile să îşi îndeplinească obligaţiile privind TVA, ceea ce ar conduce la pierderea de venituri la bugetul de stat,
  având în vedere necesitatea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2013/61/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Directivelor 2006/112/CE şi 2008/118/CE în ceea ce priveşte regiunile ultraperiferice franceze şi în special Mayotte, directivă ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014,având în vedere necesitatea clarificării modalităţii de încadrare în plafonul neimpozabil pentru veniturile din activităţi agricole pentru care determinarea venitului se realizează pe baza normelor de venit,în scopul sprijinirii mediului de afaceri prin efectuarea compensării fără a mai fi condiţionată de o cerere de restituire pentru creanţele contribuabililor. Măsura are ca efect evitarea perceperii de accesorii pentru obligaţiile datorate de aceştia până la data depunerii cererii de restituire în condiţiile în care contribuabilii au creanţe asupra statului/unităţilor administrativ-teritoriale şi este menită să aducă un echilibru în raporturile dintre fisc şi contribuabil,luând în considerare necesitatea reducerii poverii dobânzilor pe care contribuabilii le datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, raportat la evoluţia descendentă a ratelor dobânzilor de politică monetară înregistrată după data la care a fost aprobat actualul nivelul al dobânzii de 0,04% (1 octombrie 2010),pentru a veni în întâmpinarea mediului de afaceri cu privire la efectele negative ale înfiinţării popririi înainte de comunicarea somaţiei,având în vedere avizul motivat al Comisiei Europene transmis României, cu privire la practica administrativă în urma căreia un procent semnificativ de deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nu sunt soluţionate într-un termen rezonabil, şi în scopul asigurării unei fluidizări a rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată către contribuabili şi în acelaşi timp asigurarea unui nivel de siguranţă rezonabil şi proporţional faţă de nivelul sumelor rambursate. Măsura urmăreşte reducerea termenului de soluţionare a cererilor de rambursare şi, pe această bază, se evită declanşarea procedurii de infrigement faţă de România,în vederea punerii de acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) referitoare la acordarea de dobânzi contribuabililor în cazul creanţelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal; neadoptarea unei asemenea măsuri are ca efect declanşarea unor acţiuni la instanţele naţionale sau europene cu costuri atât pentru administraţia fiscală, cât şi pentru contribuabili, care, în lumina jurisprudenţei CJUE, pot fi previzionate că se vor soluţiona în defavoarea statului,în vederea actualizării regulilor de competenţă pentru soluţionarea contestaţiilor ca urmare a reorganizării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru evitarea constatării nulităţii deciziilor de soluţionare a contestaţiilor pe motiv de necompetenţă,având în vedere obligaţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a comunica autorităţii competente a oricărui stat membru, prin procedura schimbului automat, informaţii cu privire la veniturile din muncă, remuneraţiile plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora, produsele de asigurări de viaţă, pensiile, veniturile din bunuri imobile realizate de persoanele nerezidente, precum şi bunurile imobile deţinute de aceste persoane, pentru perioadele de impozitare care încep după data de 1 ianuarie 2014, conform Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE, transpusă în Codul de procedură fiscală la titlul VII^1. Măsurile propuse creează cadrul legal necesar colectării informaţiilor referitoare la anul fiscal 2014 care urmează a fi furnizate autorităţilor competente din statele membre în termenul prevăzut de directivă. Neadoptarea unei asemenea măsuri are drept consecinţă nerespectarea de către România a obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru,luând în considerare intrarea în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2014, a obligaţiei contribuabililor persoane juridice de certificare a declaraţiilor fiscale anuale, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, precum şi de scopul îndeplinirii obiectivului de eficientizare a activităţilor de administrare a creanţelor fiscale prin abordarea unui alt concept în ceea ce priveşte certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal activ, în sensul că se înlocuieşte obligaţia certificării declaraţiilor fiscale anuale cu (declaraţia anuală de impozit pe profit) cu posibilitatea certificării declaraţiilor fiscale. Măsura se impune pentru a elimina suportarea de către contribuabili a costurilor cu certificarea obligatorie a declaraţiei anuale de impozit pe profit ce are ca termen de depunere 25 martie 2014,în scopul evitării declanşării de către Uniunea Europeană a acţiunilor de constatare a încălcării de către România a obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, având în vedere solicitarea Comisiei Europene în urma căreia autorităţile române s-au angajat să asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfăşurarea pe teritoriul României a profesiei de consultant fiscal de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne şi Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi asumarea, de către autorităţile române, ca termen de modificare a actului normativ care reglementează exercitarea profesiei de consultant fiscal, cel mai târziu data de 31 decembrie 2013,având în vedere că se impune eliminarea cât mai urgentă a barierelor legislative prin care microîntreprinderile ar putea fi împiedicate de la posibilitatea de accesare a eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale,având în vedere necesitatea întăririi disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară şi angajamentele asumate de Guvernul României faţă de organismele financiare internaţionale în ceea ce priveşte aprobarea, în regim de urgenţă, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici,luând în considerare necesitatea asigurării surselor de finanţare necesare derulării în continuare a proceselor de privatizare de către Ministerul Transporturilor, în vederea respectării angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale,având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate cu organismele financiare internaţionale,având în vedere necesitatea creării condiţiilor ca EximBank să poată obţine venituri suplimentare pentru bugetul statului prin decuplarea remunerării sumelor puse la dispoziţia sa de riscul şi randamentul plasamentelor efective, precum şi prin menţinerea la dispoziţia EximBank a unor sume determinate, pe perioade determinate de timp, ce permit aplicarea unei rate a rezervei minime obligatorii de 0%,

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!