Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PLAN NAȚIONAL din 31 octombrie 2018de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 9 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 09-11-2018


  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 31 octombrie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018.

  PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 1: Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane
  Obiectiv specific 1.1:Creşterea nivelului de informare a populaţiei în vederea conştientizării implicaţiilor traficului de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Organizarea şi desfăşurarea unor evenimente cu ocazia Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane Număr de activităţi de informare desfăşurateNumăr de beneficiari/participanţiAnual Responsabili:ANITPParteneri:MAEMRPONGBuget ANITPBuget MAEBuget MRP
  Buget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Dezvoltarea şi implementarea, inclusiv în mediul online, de campanii/proiecte/iniţiative de informare şi sensibilizare privind fenomenul traficului de persoane şi riscurile la care sunt expuse victimele acestuiaNumăr de campanii/proiecte/iniţiative de prevenire derulateNumăr de beneficiariNumăr de materiale informativ-preventive diseminateAnualResponsabili:ANITPMENMTSParteneri:MAEMRPMMJS prin ANOFMIGPRIGPFIGIDGASPCONG
  Buget ANITPBuget MENBuget MTSBuget MAEBuget MRPBuget ANOFMBuget IGPRBuget IGPFBuget IGIBuget DGASPCBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Implementarea de campanii/proiecte/iniţiative de prevenire care au în vedere reducerea cererii care favorizează traficul de persoaneNumăr de campanii/proiecte/iniţiative de prevenire derulateNumăr de beneficiariAnualResponsabili:MTMMACAANITP
  Parteneri:MMJS prin ANOFMONG
  Buget MTBuget MMACABuget ANITPBuget ANOFMBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Implementarea de campanii/proiecte/iniţiative de informare în rândul comunităţilor româneşti din străinătateNumăr de campanii/proiecte/iniţiative de informare derulateNumăr de beneficiariNumăr de materiale informative diseminateAnualResponsabili:MAEMRPParteneri:ANITPMMJS prin ANOFM
  ONG
  Buget MAEBuget MRPBuget ANITPBuget ANOFMBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Formarea cadrelor didactice în vederea derulării de activităţi de informare a părinţilor şi copiilor cu privire la riscurile traficului de persoaneNumăr de sesiuni de formareNumăr de cadre didactice participanteAnualResponsabili:MENParteneri:ANITPIGPRDGASPCONGBuget MENBuget ANITP
  Buget IGPRBuget DGASPCBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Derularea de activităţi de informare şi consiliere a părinţilor şi elevilor asupra consecinţelor traficului de persoaneNumăr de activităţi de informare şi consiliere desfăşurateNumăr de beneficiari/participanţiAnualResponsabili:MENParteneri:ANITPIGPRDGASPCONGBuget MENBuget ANITPBuget IGPRBuget DGASPCBuget ONG
  Finanţare externă nerambursabilă
  Încurajarea participării mass-mediei la promovarea mesajelor de informare a publicului cu privire la traficul de persoane/traficul de minoriNumăr de articole publicate în presăNumăr de emisiuni tv/radio difuzateNumăr de difuzări ale spoturilor video/radioPermanentResponsabili:ANITPMENMAEMRPMTSMMACAMTParteneri:IGPRIGPFIGIMMJS prin ANOFMInstituţia prefectuluiONGBugetele instituţiilor responsabileBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 1.2:Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Desfăşurarea de activităţi educative în zona educaţiei nonformale destinate elevilor din învăţământul preuniversitar şi studenţilor din învăţământul universitarNumăr de activităţi educative desfăşurateNumăr de beneficiari/participanţiAnualResponsabili:MENParteneri:ONGBuget MEN
  Buget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Dezvoltarea unor activităţi de reducere a abandonului şcolar în rândul copiilor şi tinerilorNumăr de copii şi tineri beneficiari ai măsurilor de reducere a abandonului şcolarPermanentResponsabili:MENParteneri:ONGBuget MENBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor din grupurile sociale vulnerabile şi aplicarea de măsuri de stimulare a operatorilor economici care angajează victime ale traficuluiNumăr de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizateNumărul operatorilor economici beneficiari ai măsurilor de stimulareNumăr de persoane angajate ca urmare a implementării măsurilor cuprinse în programul de ocupareAnualResponsabili:MMJS prin ANOFMMFP
  Parteneri:ONG
  Buget ANOFMBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Identificarea la nivelul fiecărei comunităţi locale a copiilor cu risc de traficare şi acordarea formelor de sprijin prevăzute de legeNumăr de copii aflaţi în situaţie de risc identificaţiNumăr de copii beneficiari ai măsurilor de sprijinPermanentResponsabili:DGASPCConsiliile locale/Serviciul public de asistenţă socialăParteneri:ONGBuget DGASPCBuget consilii localeBuget ONG
  Dezvoltarea de campanii/proiecte pentru prevenirea discriminării grupurilor de riscNumărul campaniilor/proiectelor implementateNumăr de materiale de campanie elaborate şi diseminate
  AnualResponsabili:MMJS prin ANESANRCNCDParteneri:ONGBuget ANESBuget ANRBuget CNCDBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 1.3:Monitorizarea activităţii operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuaţie mare a forţei de muncă (construcţii, agricultură, exploatarea lemnului, turism etc.)
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Efectuarea de controale periodice în vederea prevenirii sau identificării situaţiilor de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă
  Număr de controale efectuate Număr de angajatori verificaţiNumărul posibilelor cazuri de trafic constatate şi sesizate IGPRSemestrialResponsabili:MMJS prin IMParteneri:IGPRBuget IMBuget IGPR
  PROTECŢIA, ASISTENŢA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 2: Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale
  Obiectiv specific 2.1:Consolidarea dialogului interinstituţional şi a coordonării asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane şi traficului de minori
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Constituirea unui grup de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane şi traficului de minori
  Grup de lucru constituitRegulament de organizare şi funcţionare elaboratIunie 2019Responsabili:ANITPMAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES,ANPD, ANOFMMSMJMAEANRParteneri:ONGOIMNu este cazul.
  Organizarea unor întâlniri periodice ale grupului de lucru pentru stabilirea şi dezbaterea priorităţilor de intervenţie, în baza normelor existente, a cazurilor evidenţiate de practică şi a recomandărilor adresate RomânieiNumăr întâlniri organizateListă probleme identificate şi dezbătuteListă măsuri stabilite
  TrimestrialResponsabili:ANITPGrup de lucru constituit:MAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFMMSMJMAEANRParteneri:ONGOIMBuget ANITP
  Elaborarea şi promovarea unor instrucţiuni privind integrarea şi aplicarea unitară a prevederilor referitoare la asistenţa şi protecţia victimelorInstrucţiuni elaborate şi transmise către instituţiile responsabile cu aplicareaSeptembrie 2019Responsabili:ANITPGrup de lucru constituit:
  MAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFMMSMAEANRParteneri:ONG
  Nu este cazul.
  Monitorizarea şi evaluarea implementării instrucţiunilor elaborateRapoarte de monitorizare şi evaluare elaborateListă de concluzii şi recomandăriTrimestrialResponsabili:ANITPGrup de lucru constituit:MAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFMMSMJMAEANRParteneri:ONGNu este cazul.
  Evaluarea cadrului de reglementări legislative existent şi identificarea nevoilor de amendare şi completare a acestuia în vederea bugetării măsurilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane aflate în situaţii de urgenţăRaport privind oportunitatea amendării şi completării cadrului legislativ existent în vederea bugetării măsurilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane aflate în situaţii de urgenţăSoluţii propuse în vederea bugetării măsurilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane aflate în situaţii de urgenţă, precum şi metodologia de aplicare a acestora.Septembrie 2019Responsabili:MAI - ANITP, IGIMMJS prin ANPDCA, ANPDMFPMJParteneri:ONGNu este cazul.
  Obiectiv specific 2.2:Creşterea capacităţii sistemului de asistenţă socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului de persoane
  ActivitateIndicatori
  TermenResponsabili/ParteneriResurse
  Analiza modului de funcţionare a centrelor şi a locuinţelor protejate pentru victimele traficului de persoane, înfiinţate prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi identificarea de soluţii în vederea asigurării accesului victimelor traficului de persoane la servicii specializate, cu modificările şi completările ulterioareAnaliză realizatăSoluţii de asigurare a accesului victimelor traficului de persoane la servicii, identificate şi implementateIanuarie 2019Responsabili:MMJS prin ANPDCA, ANES, ANPDMDRAPParteneri:ANITPConsilii judeţeneNu este cazul.
  Instruirea continuă a personalului de specialitate din cadrul sistemului de asistenţă socială cu privire la principiile de lucru cu victimele traficului de persoaneNumăr de sesiuni organizateNumăr specialişti instruiţiListă teme abordateSemestrialResponsabili:
  ANITPParteneri:MMJS, ANPDCA, ANES, ANPDDGASPCSPAS/DAS
  Buget ANITPBuget MMJS, ANPDCA, ANES, ANPD,Buget consilii locale
  Organizarea unor întâlniri periodice, la nivel judeţean, pentru dezbaterea modalităţilor specifice de intervenţie în cazurile de trafic de persoane identificateRaport privind situaţia cazurilor identificate şi a modalităţilor de intervenţie elaborat şi transmis către ANITPTrimestrialResponsabili:CR ANITP/echipe interinstituţionale antitrafic judeţene Parteneri:ONGBuget ANITP
  Obiectiv specific 2.3:Asigurarea asistenţei şi protecţiei specifice principalelor categorii de victime identificate
  ActivitateIndicatori
  TermenResponsabili/ParteneriResurse
  Dezvoltarea unor indicatori de monitorizare şi evaluare a implementării procedurilor cuprinse în cadrul MNIR (îmbunătăţit)Indicatori elaboraţiRapoarte de monitorizare şi evaluareIunie 2019AnualResponsabili:ANITP/Instituţiile responsabile cu implementarea MNIRParteneri:Nu este cazul.
  Analiza periodică şi, după caz, adaptarea măsurilor de intervenţie în cazurile de trafic de minoriRaport privind concluzii şi recomandăriMăsuri ajustateSemestrialResponsabili:ANPDCAParteneri:ANITP
  ONG
  Buget ANPDCABuget ANITPBuget ONG
  Analiza periodică şi, după caz, adaptarea măsurilor de intervenţie în funcţie de prezenţa unor vulnerabilităţi specificeRaport privind concluzii şi recomandăriMăsuri ajustateSemestrialResponsabili:ANITPIGIMMJS prin ANES, ANPD, ANOFMMSANRParteneri:ONGBuget ANITPBuget IGIBuget ANES,ANPD, ANOFM
  Buget MSBuget ANRBuget ONG
  COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori
  Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale prin formarea şi pregătirea continuă, necesară şi adaptată a profesioniştilor din domeniul judiciar antitrafic şi a celor din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Organizarea de cursuri de specializare pentru dezvoltarea tacticii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori a specialiştilor din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizateNumăr de cursuri organizate Număr de poliţişti formaţi/specializaţi AnualResponsabili: IGPR Parteneri:Buget IGPR
  Introducerea în programele de formare continuă a poliţiştilor de la nivelul structurilor de combatere a criminalităţii organizate şi a celorlalte structuri de aplicare a legii a unor teme privind identificarea, referirea, evaluarea de risc, repatrierea, acordarea perioadei de reflecţie, asistenţa şi protecţia victimelor traficului, precum şi a altor aspecte privind perspectiva victimologică a traficului de persoaneCurriculă realizată
  Februarie 2019Responsabili: IGPR IGPF Parteneri: ANITPNu este cazul.
  Introducerea în curricula realizată de INM pentru formarea auditorilor de justiţie şi a magistraţilor a unor noţiuni referitoare la identificarea, evaluarea de risc, referirea, asistenţa şi protecţia acordate victimelor traficului de persoane, precum şi aspecte referitoare la perspectiva victimologică, victimizarea secundară, revictimizare şi consecinţele psihologice ale victimizării prin trafic de persoaneCurriculă realizată Număr auditori de justiţie informaţiAnualResponsabili: CSM - INM Parteneri:Nu este cazul.
  Instruirea profesioniştilor din diverse structuri care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului naţional de identificare şi referireNumăr de instruiri realizate Număr de profesionişti instruiţiSemestrialResponsabili: ANITP Parteneri: DIICOT IGI IM
  MS MEN MJ DGASPC ONG
  Buget ANITP Buget DIICOT Buget IGI Buget IM Buget MS Buget MEN Buget MJ Buget consilii locale Buget ONG
  Organizarea de cursuri de sensibilizare a specialiştilor cu responsabilităţi în sfera combaterii traficului de persoane (poliţişti, procurori, judecători, avocaţi), luând în considerare şi aspecte privind perspectiva de genNumăr de întâlniri organizate Număr de specialişti participanţi la întâlniriAnualResponsabili: ANITP Parteneri: ONG ANES DIICOT DCCO MJ UNBRBuget ANITP Buget ONG Buget ANES Buget DIICOT Buget DCCO Buget MJ Buget UNBR
  Organizarea de sesiuni în vederea promovării şi extinderii standardelor şi bunelor practici de audiere a minorilor victime ale traficului de persoaneNumăr de sesiuni realizate Număr de persoane instruiteIunie 2020Responsabili:DIICOT DCCO CSM Parteneri: ONG INMProiect - finanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 3.2:Creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Îmbunătăţirea programului de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal existentProgram de coordonare îmbunătăţitIunie 2019Responsabili:ANITPParteneri:DIICOTDCCOIGJRIGPR - Oficiul Naţional pentru Protecţia MartoruluiMJIGIIGPFProiect - finanţare externă nerambursabilă
  Organizarea de sesiuni de instruire a lucrătorilor din instituţiile cu responsabilităţi în implementarea programului de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal cu privire la prevederile programului de coordonare îmbunătăţit
  Număr de sesiuni realizateNumăr de lucrători instruiţiIanuarie 2020Responsabili:ANITPParteneri:DIICOTDCCOIGJRMJIGIIGPFProiect - finanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 3.3: Dezvoltarea capacităţii de utilizare a investigaţiilor financiare în cercetarea infracţiunii de trafic de persoane şi trafic de minori, precum şi în identificarea şi urmărirea bunurilor şi profiturilor obţinute din săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Identificarea structurilor ce pot fi implicate în derularea de investigaţii financiare şi stabilirea unei modalităţi de cooperareStructuri identificate şi modalitatea de cooperare agreatăIulie 2019Responsabili: DIICOTDCCOParteneri:MFPNu este cazul.
  Realizarea de întâlniri periodice cu specialişti din domeniul investigaţiilor financiare în scopul schimbului de bune practici şi al dezbaterii modalităţilor de acţiune în cazurile concrete de trafic de persoane şi trafic de minori identificateNumăr de întâlniri realizate Număr de participanţiPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO
  Realizarea de sesiuni de formare a poliţiştilor/procurorilor privind utilitatea şi complementaritatea investigaţiilor financiare în optimizarea rezultatelor investigativeNumăr de sesiuni realizate Număr de poliţişti/procurori instruiţiAnual
  Responsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO
  Realizarea de schimb de bune practici cu structuri financiare din ţările de tranzit şi ţările de destinaţieSchimb de bune practici realizatPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO
  Obiectiv specific 3.4: Îmbunătăţirea tehnicilor şi instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi şi confiscării bunurilor şi profiturilor obţinute din comiterea infracţiunii de trafic de persoane/minori
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Stabilirea principalelor obstacole în identificarea, urmărirea şi confiscarea bunurilor şi profiturilor obţinute din comiterea infracţiunii de trafic de persoane/minori şi propuneri pentru surmontarea obstacolelor identificateObstacole identificate
  Soluţii propuse
  Decembrie 2019Responsabili: DCCO DIICOT MJ Parteneri:Proiect - finanţare externă nerambursabilă
  Implementarea soluţiilor propuse pentru surmontarea obstacolelor constatate în identificarea, urmărirea şi confiscarea bunurilor şi profiturilor obţinute din comiterea infracţiunii de trafic de persoane/minoriSoluţii implementateIunie 2020Responsabili: DIICOT DCCO CSM MJ Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO Buget CSM Buget MJ
  Realizarea de sesiuni de instruire cu privire la administrarea bunurilor indisponibilizateNumăr de sesiuni realizate
  Număr de participanţi
  AnualResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri: ANABIBuget ANABI
  Obiectiv specific 3.5: Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot contribui la cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, la nivel naţional
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Identificarea principalelor structuri din domeniile conexe traficului de persoane ce pot fi atrase în vederea creării unei echipe multidisciplinare şi stabilirii unui mod de cooperareDomenii conexe identificate Structuri identificate din domeniile conexe Mod de cooperare stabilitIanuarie 2019Responsabili: DIICOT Parteneri:
  Nu este cazul.
  Crearea unei echipe multidisciplinare de investigare aflate în coordonarea procurorului de cazEchipa multidisciplinară realizatăSeptembrie 2019Responsabili: DIICOT Parteneri: IGPR ANAFNu este cazul.
  Obiectiv specific 3.6 Consolidarea cooperării judiciare internaţionale dintre structurile de combatere a criminalităţii organizate în domeniul traficului de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Cooperarea cu Europol şi Eurojust în vederea identificării activităţilor comune ce pot fi desfăşurate pentru derularea cu operativitate a tragerii la răspundere a traficanţilor responsabili de săvârşirea unor infracţiuni de trafic de persoane sau trafic de minori pe teritoriul Europei Număr investigaţii comune desfăşurate (JIT) Număr de participări la întâlniri operative/de coordonare organizate de Eurojust/EuropolPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Nu este cazul.
  Realizarea schimbului de date cu instituţiile de aplicare a legii de la nivel european şi din afara Europei (Europol, Interpol, SELEC, Eurojust etc.)Număr de informări diseminate prin canalele de cooperare poliţienească avute la dispoziţie Număr de cereri de asistenţă internaţională primite din partea partenerilor externiPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Nu este cazul.
  MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR
  Obiectiv general 4: Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane
  Obiectiv specific 4.1: Îmbunătăţirea datelor colectate şi a modului de colectare a datelor de către instituţiile cu responsabilităţi în domeniu
  ActivitateIndicatoriTermen
  Responsabili/ParteneriResurse
  Organizarea unor întâlniri periodice de lucru în scopul adaptării şi îmbunătăţirii colectării datelor cu relevanţă în domeniul traficului de persoane, deţinute de instituţii în raport cu atribuţiile specifice privind prevenirea, combaterea şi asistenţa victimelorNumăr de întâlniri efectuate Rezultate ale întâlnirilor realizateAnualResponsabili: ANITP CSM DCCO IGI DIICOT Parteneri: MMJS, ANPDCA, IMBuget ANITP
  Actualizarea permanentă a indicatorilor potrivit evoluţiei fenomenuluiNumăr de indicatori actualizaţi, modificaţi, eliminaţiPermanentResponsabili: ANITP CSM DCCO IGI DIICOT
  Parteneri: MMJS, ANPDCA, IM
  Nu este cazul.
  Adaptarea sistemelor de colectare a datelor la specificaţiile traficului (SIMEV, ECRIS, SIMISC etc.)Număr de adaptări realizatePermanentResponsabili:ANITPCSMDCCOIGIDIICOTParteneri:MMJS, ANPDCA, IMBuget ANITP Buget CSM Buget DIICOT Buget DCCO Buget IGI Buget MMJS - ANPDCA, IM
  Obiectiv specific 4.2: Îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane
  ActivitateIndicatori
  TermenResponsabili/ParteneriResurse
  Realizarea de studii/analize/cercetări cu privire la evoluţia fenomenuluiStudii/analize/cercetări efectuateAnualResponsabili:ANITPIGPR - DCCO, UCAIParteneri:ONG-uriBuget ANITP Buget IGPR - DCCO, UCAI Buget ONG Finanţare externă nerambursabilă
  COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
  Obiectiv general 5: Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de destinaţie
  Obiectiv specific 5.1: Consolidarea cooperării dintre instituţiile relevante cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi în oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane
  ActivitateIndicatori
  TermenResponsabili/ParteneriResurse
  Reorganizarea GIL pentru coordonarea şi evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a traficului de persoaneModificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoaneOctombrie 2019Responsabili:DCCOParteneri:ANITPMJMAEMPMMJSMENMDRAPMSMTSMCINMRP
  ANPDCA
  Nu este cazul.
  Organizarea întâlnirilor periodice ale Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă (CND)Număr de întâlniri desfăşurateSemestrialResponsabili:ANDPCAParteneri:GuvernMMJSMSMENMAI - ANITP, IGPRONGBugetANPDCA
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţeneNumăr de întâlniri desfăşuratePermanentResponsabili:
  Instituţia prefectuluiParteneri:ANITPAutorităţi publice localeInstituţii guvernamentaleONG
  Buget instituţia prefectuluiBuget ANITPBuget instituţii localeBuget ONG
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituţionale locale (judeţene/de sector) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă (EIL)Număr de întâlniri desfăşurateNumăr de rapoarte aprobate de DGASPC şi trimise la MMJS - ANPDCAPermanentResponsabili:DGASPCParteneri:ANITPAutorităţi publice localeInstituţii guvernamentale ONG
  Buget consilii localeBuget ANITPBuget ONG
  Instruirea/Informarea continuă a actorilor implicaţi în prevenirea, combaterea şi oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoaneNumăr de sesiuni de instruire/informare organizateNumăr de lucrători instruiţi/informaţiPermanentResponsabili:ANITPDCCOParteneri:IGPRIGPFIGIDIICOTMSMAEMENMJONGBuget ANITPBuget IGPRBuget IGPFBuget IGIBuget DIICOTBuget MSBuget MAEBuget MENBuget MJBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 5.2:Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituţiile publice, societatea civilă şi reprezentanţii sectorului privat
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Încheierea de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acţiune între instituţiile guvernamentale şi reprezentanţi ai societăţii civile (ONG, sindicate, asociaţii etc.) implicate în domeniul luptei împotriva traficului de persoaneNumăr de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acţiune încheiate
  PermanentResponsabili:ANITPMAEMRPMENMSMMACAMTMTSParteneri:ONGBuget ANITPBuget MAEBuget MRPBuget MENBuget MSBuget MMACABuget MTBuget MTS
  Buget ONG
  Dezvoltarea de parteneriate public-privatNumăr de parteneriate încheiatePermanentResponsabili:ANITPMRPMENMSMMACAMTMTSParteneri: Societăţi comerciale privateBuget ANITP Buget MRP Buget MEN Buget MS Buget MMACA Buget MT Buget MTS
  Buget societăţi comerciale private
  Informarea categoriilor profesionale din rândul furnizorilor de servicii care pot veni în contact cu victimele traficului (notari publici, transportatori de persoane, personal hotelier etc.)Număr de acţiuni de informare Număr de beneficiari AnualResponsabili:ANITPParteneri: MS - ANPSONGBuget ANITP Buget MS - ANPS Buget ONG Finanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 5.3: Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională cu instituţii similare din străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale sau instituţii/organisme ale UE
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Participare la activităţile de cooperare internaţională cu instituţii similare din străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale sau instituţii/organisme ale UENumăr de întâlniriPermanent
  Responsabili: MAE ANITP IGPR DIICOT MJ Parteneri:Buget MAE Buget ANITP Buget IGPR Buget DIICOT Buget MJ
  Obiectiv specific 5.4: Aprofundarea cooperării cu statele de destinaţie în scopul coordonării acţiunilor şi eforturilor de prevenire şi descurajare a traficului de persoane şi al asistenţei acordate cetăţenilor români
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Dezvoltarea parteneriatelor cu statele de destinaţie ale traficului de persoane
  Număr de întâlniri desfăşurateNumăr documente semnatePermanentResponsabili:ANITPMAEParteneri:IGPRDIICOTMJONGBuget MAEBuget ANITPBuget IGPRBuget DIICOTBuget MJBuget ONG
  Instruirea diplomaţilor români cu privire la aspecte ce ţin de problematica traficului de persoane, precum şi angrenarea acestora în activităţile de informare şi descurajare a traficului în ţările de destinaţie, în cooperare cu instituţii şi organizaţii din aceste ţăriNumăr de diplomaţi instruiţiNumăr activităţi de prevenire în cooperare cu instituţiile şi organizaţiile din ţările de destinaţie realizate
  PermanentResponsabili:MAEANITPParteneri:Buget MAEBuget ANITP
  Obiectiv specific 5.5: Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Implementarea cu succes a proiectelor aflate în derulareNumărul proiectelor şi parteneriatelor aflate în implementarePermanentResponsabili:ANITPIGPR
  DIICOTParteneri:ONG
  Buget ANITPBuget IGPRBuget DIICOTBuget ONGFinanţare externă nerambursabilă
  Elaborarea şi fundamentarea propunerilor de proiecteNumăr propuneri de proiecte elaboratePermanentResponsabili:ANITPIGPRDIICOTParteneri:ONGBuget ANITP Buget IGPR Buget DIICOT Buget ONG Finanţare externă nerambursabilă
  Lista abrevierilor utilizate în text
  ANABIAgenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  ANAFAgenţia Naţională de Administrare Fiscală
  ANESAgenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
  ANITPAgenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane
  ANOFMAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  ANPDAutoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi
  ANPDCAAutoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
  ANPSAgenţia Naţională pentru Programe de Sănătate
  ANRAgenţia Naţională pentru Romi
  CNCDConsiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
  CSMConsiliul Superior al Magistraturii
  CR ANITPCentrul Regional ANITP
  DCCODirecţia de combatere a criminalităţii organizate
  DGASPCDirecţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
  DIICOTDirecţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism
  DASDirecţia de asistenţă socială
  EUROPOLOficiul European de Poliţie
  EUROJUSTOrgan al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate
  GILGrup interministerial de lucru
  IGIInspectoratul General pentru Imigrări
  IGPFInspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  IGPRInspectoratul General al Poliţiei Române
  IMInspecţia Muncii
  INMInstitutul Naţional al Magistraturii
  INTERPOLOrganizaţia Internaţională de Poliţie Criminală
  IPJInspectoratul de poliţie judeţean
  MAEMinisterul Afacerilor Externe
  MAIMinisterul Afacerilor Interne
  MENMinisterul Educaţiei Naţionale
  MFPMinisterul Finanţelor Publice
  MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  MJMinisterul Justiţiei
  MMACAMinisterul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
  MMJSMinisterul Muncii şi Justiţiei Sociale
  MNIRMecanism Naţional de Identificare şi Referire
  MPMinisterul Public
  MRPMinisterul pentru Românii de Pretutindeni
  MSMinisterul Sănătăţii
  MTMinisterul Turismului
  MTSMinisterul Tineretului şi Sportului
  MCINMinisterul Culturii şi Identităţii Naţionale
  OIMOrganizaţia Internaţională pentru Migraţie
  ONGOrganizaţie neguvernamentală
  SELECCentrul de Aplicare a Legii în Sud-Estul Europei
  SPASServiciul Public de Asistenţă Socială
  UCAIUnitatea Centrală de Analiza Informaţiilor
  UEUniunea Europeană
  UNBRUniunea Naţională a Barourilor din România
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!