Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 82 din 16 ianuarie 2019privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  Având în vedere:– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul:– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, după cum urmează:a) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: centre de îngrijire şi asistenţă, cod 8790 CR-D-I, centre de recuperare şi reabilitare, cod 8790 CR-D-II, şi centre de pregătire pentru o viaţă independentă, cod 8790 CR-D-IV;
  b) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8790 CR-D-VII, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;c) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi sau centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8790 CR-D-VI;d) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8810ID-II, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin; e) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciul „Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilităţi“, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8810ID-III;f) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale organizate ca centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8899 CZ-D-I şi centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8899 CZ-D-II, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin;g) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, cod 8899 SC-D-I, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Standardele specifice minime de calitate obligatorii prevăzute la art. 1 cuprind două secţiuni.(2) Secţiunea nr. 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;b) standarde: definire, rezultat şi numerotare cu cifre arabe;c) cerinţe minime ale fiecărui standard: enunţ, detaliere şi numerotare cu cifre arabe;d) indicatori de monitorizare (Im): modalităţi de evidenţiere a respectării standardului;
  e) indicatori de control (Ic).
  (3) Secţiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de funcţionare datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.(4) Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza punctajului prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-7, a documentelor justificative şi a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
  Articolul 3(1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele specifice minime de calitate obligatorii atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale. (2)
  Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licenţiate, furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi le revine obligaţia monitorizării respectării standardelor minime de calitate.
  Articolul 4(1) Verificarea respectării standardelor specifice minime de calitate obligatorii în baza cărora au obţinut licenţa de funcţionare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Verificarea conformităţii şi respectării normelor de igienă şi sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum şi a altor condiţii/cerinţe/norme pentru care au fost emise autorizaţii administrative prealabile de funcţionare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituţiile care au emis autorizaţiile de funcţionare respective, după caz: din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiţii şi criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuţi în fişa de autoevaluare, iar în situaţia în care apreciază încălcări ale unor cerinţe care, potrivit legii, intră în competenţa instituţiilor menţionate la alin. (2), în funcţie de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenţei de funcţionare şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;
  c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile.
  Articolul 5Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 şi 116 bis din 13 februarie 2015.
  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 16 ianuarie 2019.Nr. 82.Anexa nr. 1 Deschideți STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şireabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentrupersoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Anexa nr. 2 Deschideți STANDARDE SPECIFICE MINIMEde calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilitățiAnexa nr. 3 Deschideți STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru respiro pentrupersoane adulte cu dizabilităţi, Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţiAnexa nr. 4 Deschideți STANDARDE SPECIFICE MINIMEde calitate obligatorii pentru Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi
  Anexa nr. 5 Deschideți STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru serviciul Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilităţiAnexa nr. 6 Deschideți STANDARDE SPECIFICE MINIMEde calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adultecu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriupentru persoane adulte cu dizabilităţiAnexa nr. 7 Deschideți STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru Servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!