Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 146 din 20 februarie 2020privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 21 februarie 2020Data intrării în vigoare 21-02-2020


  Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 şi 39^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) lit. h), i) şi j) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Contractul de servicii publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., prevăzut în anexa nr. I.
  Articolul 2Se aprobă Contractul de servicii publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, al Societăţii Comerciale REGIO CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. II.Articolul 3Se aprobă Contractul de servicii publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. III.Articolul 4Se aprobă Contractul de servicii publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. IV.
  Articolul 5Se aprobă Contractul de servicii publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, al Societăţii ASTRA TRANS CARPATIC - S.R.L., prevăzut în anexa nr. V.Articolul 6Se aprobă Contractul de servicii publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, al Societăţii Comerciale SOFTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. VI.Articolul 7(1) În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, compensaţia serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar de călători se acordă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), (3), (6)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi 1.107/70 ale Consiliului, astfel:a) pe total sistem, compensaţia de serviciu public programată a fi acordată pentru obligaţia de serviciu public aprobată în transportul feroviar de călători se distribuie 35% în funcţie de indicatorul călători-km şi 65% în funcţie de indicatorul tren-km;b)
  pe total sistem, compensaţia de serviciu public programată, aferentă indicatorului călători-km, se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio;
  c) pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, procentul maxim al compensaţiei de serviciu public anual de acordat cuprinde cota de profit de maximum 3% şi nu poate depăşi 60% din total veniturile totale pentru trenurile Interregio şi 87% din total veniturile totale pentru trenurile Regio.
  (2) Valorile compensaţiei de serviciu public acordate în anul 2020, potrivit alin. (1), pentru obligaţia de serviciu public aprobată, stabilite potrivit legii, sunt următoarele:a) pentru trenurile Interregio, 25,0208 lei pe mia de călătorikm şi 13.235,3568 lei pe mia de tren-km;b) pentru trenurile Regio, 180,0917 lei pe mia de călători-km şi 13.235,3568 lei pe mia de tren-km.(3) În situaţia în care indicatorii realizaţi de operatori nu ating nivelul programat, acordarea compensaţiei de serviciu public se face potrivit realizării fiecărui indicator în parte, dar nu mai mult decât contravaloarea indicatorului aprobat prin prezentul contract şi ulterior prin acte adiţionale, în condiţiile legii.(4)
  În situaţia prevăzută la alin. (3), operatorul are dreptul şi poate solicita cota de profit de maximum 3% pentru serviciul de transport feroviar realizat, cu condiţia respectării tuturor condiţionalităţilor cuprinse în prezenta hotărâre şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (5) Începând cu anul 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii stabilite în anexa nr. 5 lit. B la contractele din anexele nr. I-VI va conduce la penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii.
  Articolul 8Compensaţia de serviciu public se acordă pentru efectuarea obligaţiei de serviciu public, potrivit legii, în baza indicatorilor tren-km şi călător-km, astfel:a) operatorului de transport feroviar de călători cu capital de stat, pentru serviciul de transport feroviar efectuat pe infrastructura interoperabilă şi neinteroperabilă, închiriată sau neînchiriată, în condiţiile legii;b) operatorilor de transport de călători cu capital privat, pentru serviciul de transport feroviar efectuat pe infrastructura interoperabilă, neinteroperabilă neînchiriată, administrată în condiţiile legii de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., şi pe infrastructura neinteroperabilă închiriată, în baza angajamentului ferm încheiat cu gestionarul de infrastructură în condiţiile legii şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, cu modificările ulterioare.
  Articolul 9În scopul asigurării continuităţii serviciului public de transport feroviar de călători, acordarea compensaţiei se va face după cum urmează:a) în cazul în care legea bugetului nu a fost aprobată până la finele anului anterior, în lunile până la aprobarea bugetului de stat, sumele acordate de la bugetul de stat vor fi în limita a 1/12 din sumele alocate prin contractele/actele adiţionale aprobate pentru anul anterior;b) în cazul în care legea bugetului de stat a fost aprobată, dar contractele se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate până la data la care contractele se aprobă se decontează după aprobarea contractelor, conform prevederilor contractuale, în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;c) după aprobarea legii bugetului de stat/ca urmare a rectificărilor bugetare, a contractelor/actelor adiţionale, după caz, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor contractelor/actelor adiţionale încheiate;d) până la încheierea actului adiţional şi a filei de repartizare a creditelor bugetare corespunzătoare actului adiţional, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, va acorda lunar operatorilor de transport feroviar compensaţia în cuantum de 1/12 din prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în anul anterior, astfel:(i) după aprobarea contractelor/actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor contractelor/actelor adiţionale încheiate;(ii) pentru contractele încheiate în anul anterior, valoarea compensaţiei ce se va acorda operatorilor de transport feroviar public de călători se va calcula direct proporţional cu numărul de luni pentru care sa încheiat contractul, iar compensaţia va fi în cuantum de 1/n, unde „n“ reprezintă numărul lunilor din anul anterior pentru care s-a încheiat contractul.
  Articolul 10Operatorii de transport feroviar public de călători care încheie contracte de servicii publice au următoarele obligaţii:a) să asigure, începând cu data de 1 ianuarie 2021, interoperabilitatea sistemelor de ticketing cu baza de date comună a Autorităţii pentru Reformă Feroviară, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru crearea unei baze de date comune;b) să implementeze un sistem contabil integrat, până la data de 30 septembrie 2021, care va permite detalierea pe conturi analitice a cheltuielilor şi veniturilor eligibile aferente obligaţiei de serviciu public.Articolul 11(1) Autoritatea pentru Reformă Feroviară va demara procedurile de negociere pentru atribuirea contractelor de servicii publice pe criterii competitive, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, începând cu data de 30 septembrie 2021.
  (2) Autoritatea pentru Reformă Feroviară va implementa, până la data de 30 septembrie 2021, un model naţional de transport.(3) Până la data de 30 septembrie 2021, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va propune Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor aprobarea prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, cu avizul Consiliului Concurenţei, a actelor adiţionale care să conţină şi indicatori de performanţă/calitate suplimentari, precum şi un sistem de penalizare în cazul neîndeplinirii acestora, respectiv modalităţi de stimulare a eficienţei operatorilor de transport feroviar de călători.
  Articolul 12Autoritatea pentru Reformă Feroviară va defini obligaţia de serviciu public de transport feroviar de călători până cel târziu la data de 31 decembrie 2021.Articolul 13Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., Societatea „Regio Călători“ - S.R.L., Societatea Comercială „Interregional Călători“ - S.R.L., Societatea Comercială „Transferoviar Călători“ - S.R.L., Societatea „Astra Trans Carpatic“ - S.R.L., Societatea Comercială „Softrans“ - S.R.L. vor actualiza anual prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în condiţiile legii, contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6, după adoptarea legii bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare.Articolul 14În conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1.370/2007, contractele prevăzute în anexele nr. I-VI pot fi amendate, prin acte adiţionale, în sensul definirii unor obligaţii de servicii suplimentare, inclusiv formule de calcul, care să fie în concordanţă cu principiile de la nivel european aferente compensaţiei pentru serviciul public de transport feroviar de călători. Actele adiţionale pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 la contractele menţionate în anexele nr. I-VI vor fi avizate de Consiliul Concurenţei înainte de aprobarea acestora prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare.Articolul 15Pentru respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, se mandatează Autoritatea pentru Reformă Feroviară să semneze, în numele statului, contractele prevăzute în anexele nr. I-VI, precum şi actele adiţionale ale acestora.Articolul 16Anexele nr. I-VI*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. I-VI se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuţ Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 20 februarie 2020.Nr. 146.Anexa nr. I Deschideți CONTRACT DE SERVICII PUBLICEpentru perioada 2020-31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A.
  Anexa nr. II Deschideți CONTRACT DE SERVICII PUBLICEpentru perioada 2020-31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Regio Călători S.R.L.Anexa nr. III Deschideți CONTRACT DE SERVICII PUBLICEpentru perioada 2020-31 decembrie 2021al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L.Anexa nr. IV Deschideți CONTRACT DE SERVICII PUBLICEpentru perioada 2020-31 decembrie 2021al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L.
  Anexa nr. V Deschideți CONTRACT DE SERVICII PUBLICEpentru perioada 2020-31 decembrie 2021al Societăţii Astra Trans Carpatic S.R.L.Anexa nr. VI Deschideți CONTRACT DE SERVICII PUBLICEpentru perioada 2020-31 decembrie 2021al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!