Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 7 decembrie 2017Data intrării în vigoare 07-12-2017
  Formă consolidată valabilă la data 04-04-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-04-2020 până la data de 18-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017, la data de 04 Aprilie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018; LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018; ORDONANŢA nr. 15 din 29 august 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 15 octombrie 2018; RECTIFICAREA nr. 90 din 6 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 202 din 7 noiembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere că, drept urmare a aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sumele alocate de la bugetul de stat în baza standardelor de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, pentru finanţarea cheltuielilor sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice au devenit insuficiente, existând riscul ca personalul din aceste instituţii să nu îşi primească drepturile salariale,
  având în vedere că în unele unităţi administrativ-teritoriale pot fi probleme sociale prin neasigurarea agentului termic pentru populaţie, şcoli, grădiniţe, spitale şi alte instituţii publice, din lipsa surselor de finanţare, se impune adoptarea unor măsuri astfel încât autorităţile administraţiei publice locale să poată utiliza excedentul bugetului local, în scopul asigurării furnizării agentului termic pentru populaţie.Având în vedere imperativul respectării ţintei de deficit de sub 3% din produsul intern brut, prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice, instituită prin Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, pe baza căreia să fie fundamentat proiectul bugetului de stat pe anul 2018,având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) şi art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ţinând seama de nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA şi structural) rezultate în urma planificării bugetare pe anul 2018 şi perspectiva 2019-2021, se impune adoptarea de măsuri cu privire la conţinutul declaraţiilor prevăzute la articolele menţionate.Ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 5,14% din produsul intern brut în anul 2018, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să menţină volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea condiţionalităţilor asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.Luând în considerare că în situaţia neadoptării acestor măsuri în regim de urgenţă deficitul bugetar în anul 2018 va depăşi pragul de 3% din produsul intern brut prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va avea ca principală consecinţă negativă declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv, aspect de natură a genera la rândul său alte consecinţe grave pentru interesele României,având în vedere necesitatea creării condiţiilor pentru asigurarea continuităţii operaţionale a Sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice şi a evitării unor eventuale blocaje în desfăşurarea activităţilor la nivelul entităţilor publice, având în vedere că prin proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România - TREZOR“ va fi dezvoltată o componentă de plată online cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat şi altor sume, pentru evitarea întârzierilor în demararea acestuia, cu consecinţe negative asupra atragerii de fonduri externe nerambursabile, se impune extinderea cadrului legal pentru stabilirea posibilităţii ca Ministerul Finanţelor Publice, prin Trezoreria Statului, să poată oferi instituţiilor publice servicii şi prin intermediul unei instituţii de credit acceptatoare.Având în vedere necesitatea extinderii surselor de finanţare pentru plata obligaţiilor financiare aferente unor împrumuturi contractate de către unităţi administrativ-teritoriale şi garantate de către stat,având în vedere că data-limită de tragere a împrumutului acordat de BIRD, în valoare actuală de 435 milioane EUR, ratificat prin Legea nr. 68/2012 şi implementat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale este 31 decembrie 2017,pentru a permite Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prin unitatea de management al proiectului, pregătirea documentaţiilor care stau la baza tragerilor în cadrul proiectului privind modernizarea sistemului de asistenţă socială finanţat în cadrul unui împrumut acordat de BIRD, pe perioada de 4 luni după data-limită de tragere, finalizarea plăţilor în cadrul contractelor adjudecate în cadrul acestui proiect, precum şi finalizarea celorlalte activităţi legate de închiderea proiectului,ţinând cont că pe această perioadă personalul unităţii de management al proiectului va realiza şi formalităţile de închidere a asistenţei nerambursabile acordate de BIRD pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap,luând în considerare că în cazul neadoptării măsurii există riscul nefinalizării documentaţiei necesare pentru încheierea tragerilor în cadrul împrumutului şi a asistenţei nerambursabile,

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!