Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 558 din 16 iulie 2020privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 iulie 2020Data intrării în vigoare 17-07-2020

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Programul Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe“, obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, prioritatea de investiţii 10.iv: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare duale şi de ucenicie, obiectivul specific 6.13 „Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI“.
  Articolul 2(1) Valoarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 este de 96.870 mii lei, echivalentul a 20.000.000 euro, la cursul InforEuro din luna mai 2020, reprezentând luna publicării Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, din care contribuţia Uniunii Europene este de 82.339.500 lei, echivalentul a 17.000.000 euro, corespunzând unei contribuţii UE de 85%, iar contribuţia naţională este de 14.530.500 lei, echivalentul a 3.000.000 euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.(2) Valoarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării şi care nu sunt decontate din alocarea Programului operaţional Capital uman 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020, dacă nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.Articolul 3Durata de implementare a Programului Naţional INNOTECH STUDENT este până la data de 31 decembrie 2023.
  Articolul 4(1) Obiectivul Programului Naţional INNOTECH STUDENT este creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, şi domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Programul Naţional INNOTECH STUDENT contribuie la atingerea indicatorului de rezultat Cursanţi/studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant din cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, în corelare cu numărul şi valoarea planurilor de afaceri finanţate în cadrul proiectelor selectate pentru finanţare conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare.Articolul 5(1) Activităţile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanţate prin Programul Naţional INNOTECH STUDENT sunt:a) campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului-ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectelor;b)
  selectarea grupului-ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
  c) derularea programului de formare antreprenorială;d) selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului;e) organizarea şi derularea de întreprinderi simulate;f) efectuarea de stagii de practică;g) furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere consultanţă/mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri;h) asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectelor;
  i) decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectelor;j) monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate;k) asigurarea sustenabilităţii planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectelor.
  (2) Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale, vizaţi în cadrul proiectelor care pot fi finanţate prin Programul Naţional INNOTECH STUDENT sunt:a) studenţi cu nivel al Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED) 5-7;b) doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat, respectiv studenţi doctoranzi;c) cursanţi cu nivel al Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED) 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior.
  (3) Indicatorul de realizare al Programului Naţional INNOTECH STUDENT este de minimum 3.000 de persoane, respectiv cursanţi şi studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă.(4) Indicatorii de rezultat ai Programului Naţional INNOTECH STUDENT sunt:a) minimum 325 de cursanţi şi studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant;b) minimum 325 de locuri de muncă create şi existente ca urmare a sprijinului primit de sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii la 6 luni după terminarea sprijinului.(5) Beneficiarii proiectelor finanţate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului Naţional INNOTECH STUDENT sunt:a) instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;b)
  şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea şi sectorul privat/centre de cercetare, dezvoltare şi inovare;
  c) institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;d) Academia Română;e) asociaţii profesionale;f) camere de comerţ şi industrie;g) instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;h) furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
  i) organizaţii sindicale şi patronate;j) membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;k) organizaţii neguvernamentale;l) parteneriate între categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a)-k).
  Articolul 6(1) Programul Naţional INNOTECH STUDENT se implementează în baza contractelor de finanţare semnate de Autoritatea de Management sau de Organismele Intermediare pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020 cu beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului Naţional INNOTECH STUDENT, prevăzuţi la art. 5 alin. (5).(2) Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului Naţional INNOTECH STUDENT trebuie să îndeplinească condiţiile minime privind capacitatea administrativă şi financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, astfel cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice INNOTECH STUDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.(3) VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR MINIME PRIVIND CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ŞI FINANCIARĂ A SOLICITANŢILOR DE FINANŢARE, PRECUM ŞI A CELORLALTE CONDIŢII DE ACCES LA FINANŢARE SE FACE DE CĂTRE AUTORITATEA DE MANAGEMENT SAU ORGANISMELE INTERMEDIARE PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.(4) BENEFICIARII PROIECTELOR FINANŢATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL INNOTECH STUDENT AU CALITATEA DE ADMINISTRATORI AI SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT ŞI, DUPĂ CAZ, ADMINISTRATORI AI SCHEMEI DE MINIMIS, conform condiţiilor impuse în cadrul schemei de ajutor de minimis „Innotech Student“ şi detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare.(5) Administratorii schemei de minimis implementează mecanismul de acordare a ajutorului de minimis, realizând activităţi precum:a) identificarea potenţialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanţate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale naţionale şi europene aplicabile.b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate şi de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;c) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenţie, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;
  d) realizarea plăţii sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;e) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;f) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie.
  Articolul 7(1) Cheltuielile aferente înfiinţării şi funcţionării afacerilor înfiinţate în cadrul Programului Naţional INNOTECH STUDENT intră sub incidenţa ajutorului de minimis.
  (2) Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 100.000 euro/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi se acordă numai întreprinderilor înfiinţate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.(3) Regulile de acordare a ajutorului de minimis sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis „Innotech Student“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe“, obiectivul specific 6.13 „Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI“, care respectă prevederile europene şi naţionale privind acordarea ajutorului de minimis.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloş
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul finanţelor publice,

  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 16 iulie 2020.Nr. 558.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!