Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 iulie 2020privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 24 iulie 2020Data intrării în vigoare 24-07-2020
  Formă consolidată valabilă la data 20-08-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-08-2020 până la data de 27-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 iulie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020, la data de 20 August 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 19 august 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,
  având în vedere că în contextul actual, caracterizat de instituirea unor măsuri de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care se regăseşte şi dreptul la libertatea economică, sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate absolută.În condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă şi trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează, printre altele, creşterea accesului la finanţare, neimplementarea în regim de urgenţă a modificărilor legislative propuse generează consecinţe negative asupra obţinerii de către operatorii economici a finanţărilor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, care pot conduce chiar la riscul de insolvenţă.Întrucât consecinţele negative care pot apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot afecta grav situaţia întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada manifestării efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2, în contextul necesităţii luării de măsuri urgente pentru reducerea impactului socioeconomic pe care pandemia de COVID-19, îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, este necesară implementarea în regim de urgenţă a unui mecanism de stimulare a finanţărilor de tip leasing financiar oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de societăţile de leasing.Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul pandemiei de COVID-19, fapt ce a determinat instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe fondul existenţei unei tendinţe de înrăutăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, nu poate fi amânată reglementarea unor măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, prin asigurarea unor produse de finanţare specializate, destinate unui segment de întreprinderi mici şi mijlocii a căror accesibilitate la creditele bancare este mai dificilă, respectiv companiile nou-lansate - start-ups - şi cele care nu dispun de garanţii reale - active fixe - consistente.Întrucât este necesară susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţări destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii, în special a celor care au nevoie să transfere tehnologie în procesele de producţie, dar şi pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare acestora prin operaţiuni specifice de sell-and-lease-back,având în vedere faptul că probabilitatea de nerambursare estimată pentru următoarele 12 luni este mai mare în cazul companiilor cu un grad scăzut de tehnologizare comparativ cu companiile din domenii intensive tehnologic care au o capacitate mai bună de îndatorare, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2019,având în vedere că bunurile mobile achiziţionate în sistem leasing participă direct şi imediat la crearea sursei de venit care contribuie la plata ratelor de leasing, iar în cazul unei bune planificări şi corelări a programului de investiţie cu schema de finanţare în leasing, ratele lunare de leasing pot fi acoperite integral din cash-flow-ul generat de investiţie, fără niciun efort suplimentar din partea utilizatorului - în afara avansului plătit la încheierea contractului de leasing,întrucât capitalurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare au menţinut tendinţa crescătoare, majorându-se cu 11% în perioada septembrie 2017 - septembrie 2018 şi cu încă 15% în anul 2019, aspect care a susţinut reluarea activităţii de creditare, chiar şi în condiţiile continuării practicării unor rate de dobândă la valori ridicate, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2019,deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, caracterizat prin dinamism şi diversitate, necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de diversificare a produselor de finanţare şi de garantare specifice sectorului de leasing,având în vedere caracterul anticiclic al instrumentelor care trebuie utilizate în contextul actual, se impune reglementarea unor măsuri de stimulare a accesării finanţărilor de tip leasing, care contribuie la stimularea fluxurilor financiare şi la conservarea necesarului de lichiditate al întreprinderilor mici şi mijlocii pentru derularea activităţii în condiţii optime.Întrucât măsurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la menţinerea şi dezvoltarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu consecinţe directe şi imediate asupra bugetului de stat şi a celorlalte bugete, adoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri este absolut necesară, iar în lipsa acestor măsuri s-ar produce o serie de consecinţe imediate asupra bugetului de stat, prin neplata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de către întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, asupra implementării proiectelor şi atingerii obiectivelor întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi asupra personalului angajat de acestea.Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a cărui sprijinire reprezintă o prioritate naţională, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru derularea activităţii curente.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!