Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 894 din 3 august 2020pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 24 august 2020Data intrării în vigoare 24-08-2020

  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. 65.613 din 27.07.2020, întocmit de Direcţia generală asistenţă tehnică programe europene;– Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 9.123 din 23.07.2020 referitor la proiectul de Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente,
  în conformitate cu prevederile: – Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;– Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor: – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);– Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Schema de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, denumită în continuare schemă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La acordarea ajutoarelor de stat şi de minimis, administratorul schemei va avea în vedere respectarea Recomandării Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante în scopuri fiscale.Articolul 3Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală asistenţă tehnică programe europene, duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloş
  Bucureşti, 3 august 2020.Nr. 894.ANEXĂ Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOARE DE STAT ŞI DE MINIMISprivind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării dinfonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027,în domeniul specializării inteligente


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!