Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.08.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 21 iulie 2021privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 iulie 2021Data intrării în vigoare 21-07-2021


  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 960 din 21 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 717 din 21 iulie 2021.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.Articolul 2Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor, precum şi a conduitei acestora.Articolul 3(1) În vederea selectării membrilor comisiilor de concurs, Institutul Naţional al Magistraturii va constitui o bază de date cu persoanele prevăzute la art. 52^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzătoare secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.(2) În baza de date prevăzută la alin. (1) sunt incluşi, în funcţie de specializare, toţi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care şi-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs.
  Articolul 4Posturile scoase la concurs se stabilesc de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în mod distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care există locuri vacante.
  Capitolul II Condiţii pentru înscrierea la concursArticolul 5(1) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii care au îndeplinit efectiv cel puţin 3 ani funcţia de judecător la curtea de apel, au obţinut calificativul „foarte bine“ la ultimele 3 evaluări, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi au o vechime de cel puţin 18 ani în funcţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) La calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare nu se ia în considerare perioada în care judecătorul a avut calitatea de auditor de justiţie.
  (3) Condiţiile de vechime prevăzute de alin. (1) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.
  Articolul 6(1) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor prin curţile de apel şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 cotidiene centrale, cu cel puţin 40 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.(2) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii.(3) Cererile de înscriere la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprind precizarea secţiei pentru care se depune candidatura.(4) Fiecare candidat poate opta cu privire la o singură secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul aceluiaşi concurs. Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.
  (5) Cererea de înscriere va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii şi nu au colaborat cu acestea, de o declaraţie de interese şi de curriculum vitae.(6) La cererea de înscriere pot fi ataşate maximum 10 hotărâri judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidaţi, cu obiect diferit, pe suport electronic.(7) Candidatul poate depune şi lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante, în limba română.
  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea concursuluiSecţiunea 1 Comisiile de concursArticolul 7
  (1) Comisia de organizare a concursului este condusă de un preşedinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul imposibilităţii îndeplinirii funcţiei de către acesta, comisia este condusă de directorul Direcţiei resurse umane şi organizare.(2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către preşedintele acesteia dintre personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, cu funcţii de conducere şi execuţie, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.(3) Nu pot fi numite în comisia de organizare persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiei completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiei, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.
  Articolul 8(1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi afişează lista finală a candidaţilor;2.
  după afişarea listei finale a candidaţilor, publică cererile de înscriere la concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la art. 52^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise;
  3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă pentru membrii comisiilor;4. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicită curţilor de apel, pe suport electronic, hotărârile judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidaţi şi alte documente necesare evaluării şi primeşte înscrisurile trimise de către acestea;5. primeşte sesizările şi observaţiile din partea opiniei publice, precum şi hotărârile judecătoreşti, trimise de orice persoană;6. solicită curţilor de apel să trimită copii certificate şi, acolo unde există, şi în format electronic ale hotărârilor judecătoreşti transmise de către orice persoană după publicarea candidaturilor şi verifică identitatea dintre acestea şi exemplarul trimis de aceste persoane;7. atribuie un cod numeric fiecărui candidat înscris la concurs, întocmeşte un proces-verbal în care consemnează corespondenţa dintre numele candidatului şi codul numeric atribuit şi ia măsuri pentru ca aceste date să fie accesibile unui număr restrâns de persoane, care desfăşoară în concret activităţi ce presupun în mod necesar cunoaşterea identităţii candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs să nu poată cunoaşte direct sau indirect identitatea candidaţilor;8. comunică fiecărui candidat, în plic închis şi sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;
  9. anonimizează documentele primite la cererea comisiilor de evaluare, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter personal din aceste lucrări, cât şi datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecătorilor şi grefierilor, instanţa care a pronunţat hotărârea şi instanţele care au pronunţat hotărâri în fazele procesuale anterioare, dacă este cazul. Lucrările depuse de către candidat sau trimise de orice persoană, precum şi sesizările şi observaţiile trimise de către terţi, ca urmare a dezbaterii publice, se anonimizează doar în ceea ce priveşte datele care ar permite identificarea candidatului;10. întocmeşte mapa candidatului, care va conţine lucrările depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoană după publicarea cererilor de înscriere, datele prevăzute la art. 15 alin. (6), precum şi sesizările şi observaţiile terţilor. La această mapă se depun şi explicaţiile candidaţilor date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapă şi pe fiecare înscris anonimizat conţinut de aceasta se înscrie codul numeric al candidatului;11. predă, pe bază de proces-verbal, mapele candidaţilor fiecărei comisii de evaluare, în funcţie de secţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidaţii au formulat cererea de înscriere;12. publică punctajul obţinut de candidaţi ca urmare a evaluării lucrărilor candidaţilor, efectuată de comisiile de evaluare, candidaţii fiind identificaţi doar prin cod numeric;13. primeşte contestaţiile împotriva punctajului şi le înaintează, după anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului, comisiei de contestaţii corespunzătoare, împreună cu mapa de lucrări a fiecărui candidat;14. afişează rezultatul contestaţiilor;15. în termen de două zile de la afişarea listei finale cu candidaţii care au întrunit condiţiile de participare la concurs, solicită Inspecţiei Judiciare să efectueze verificarea aspectelor privind integritatea candidaţilor;16. întocmeşte pentru fiecare candidat fişele de evaluare pentru interviul în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament;17. repartizează pentru interviu, conform art. 22 alin. (1), candidaţii admişi după prima probă de concurs;18. centralizează punctajele acordate fiecărui candidat de către membrii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, calculează punctajul mediu obţinut de fiecare candidat, întocmeşte fişa centralizatoare şi asigură publicarea punctajului obţinut la interviu;19. calculează punctajul obţinut de fiecare candidat la fiecare probă în parte şi publică rezultatul final al fiecărei probe, menţionând pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins la proba respectivă, în funcţie de punctajul obţinut;20. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de evaluare a lucrărilor candidaţilor sau de soluţionare a contestaţiilor să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;21. calculează punctajele finale obţinute de candidaţi, întocmeşte listele finale şi asigură publicarea lor simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;22.
  analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii;
  23. informează de îndată Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament;24. propune Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii eventuale modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;25. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.
  (2) Membrii comisiei de organizare îşi desfăşoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Institutul Naţional al Magistraturii sau, după caz, Consiliul Superior al Magistraturii. În mod excepţional, în situaţii temeinic justificate, membrii comisiei de organizare îşi pot desfăşura activitatea şi în afara programului normal de lucru, cu aprobarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului şi în limitele stabilite de acesta.
  Articolul 9
  (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 8.(2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru membrii comisiei.(3) Preşedintele comisiei de organizare a concursului soluţionează situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situaţiile de incompatibilitate a preşedintelui comisiei de organizare sunt soluţionate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
  Articolul 10(1) Comisiile de evaluare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării sunt numite prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat prin hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii de numire a comisiilor. Preşedintele fiecărei comisii soluţionează situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situaţiile de incompatibilitate a preşedinţilor comisiilor se soluţionează de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Membrii comisiilor nu pot avea apartenenţă politică la data formării comisiilor. Membrii comisiilor care nu au calitatea de judecător completează declaraţii în acest sens. Interdicţia prevăzută de prezentul alineat se menţine pe toată durata concursului.(4) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.(5) Aceeaşi persoană nu poate face parte în acelaşi timp din comisia de evaluare şi din comisia corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării.(6) Persoanele care sunt soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul al patrulea nu pot face parte din aceeaşi comisie. Dacă o persoană face parte din comisia de evaluare, soţul/soţia sau ruda ori afinul până la gradul al patrulea nu poate face parte din comisia corespunzătoare de soluţionare a contestaţiilor.(7) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.(8) În componenţa comisiilor sunt numiţi şi membrii supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei din care face parte persoana respectivă.(9)
  Contractele de participare a membrilor comisiilor prin care se stabilesc modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin se încheie între aceştia şi un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
  (10) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.
  Articolul 11(1) Comisiile de evaluare se constituie distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concursul.(2) Fiecare comisie este alcătuită din:a) câte doi judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;b) câte un cadru didactic universitar având grad de conferenţiar sau profesor universitar de la o facultate de drept din cadrul universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 12Comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării au componenţa prevăzută la art. 11 alin. (2) şi corespund ca număr şi specializare comisiilor de evaluare.
  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea concursuluiArticolul 13(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.
  (2) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi o publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevăzute la alin. (2). Contestaţiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.(4) Contestaţiile se soluţionează de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.(5) În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi o publică în condiţiile alin. (2).(6) Cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotărâri judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise.
  Articolul 14Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constă în:a) o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora;b) un interviu susţinut în faţa de Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.Articolul 15(1) În cadrul probei prevăzute la art. 14 lit. a) sunt evaluate hotărâri judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidaţi în perioada în care au îndeplinit funcţia de judecător la curtea de apel.(2) În cadrul probei prevăzute la alin. (1) pot fi analizate şi hotărârile prevăzute la art. 6 alin. (6) şi la art. 13 alin. (6).(3) Hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) trebuie să fie reprezentative pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite şi să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil.(4) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi şi hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate.(5) La actele prevăzute la alin. (4) se ataşează hotărârile judecătoreşti prin care s-a dispus asupra soluţiei candidatului.(6) De îndată după afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de organizare solicită curţilor de apel transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.(7) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor, se solicită curţii de apel la care îşi desfăşoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:a) activitatea candidatului, precum: numărul de şedinţe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluţionate, numărul de hotărâri motivate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depăşit acest termen, perioada medie de soluţionare a cauzelor de către candidat, alte activităţi desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;b) activitatea instanţei la secţia la care a funcţionat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, timpul mediu de soluţionare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen.(8)
  Primind solicitarea comisiei de organizare prevăzută la alin. (6), preşedintele curţii de apel ia măsurile necesare pentru strângerea informaţiilor prevăzute la alin. (7) şi pentru transmiterea acestora în termenul indicat.
  (9) În cazul candidaţilor care şi-au desfăşurat activitatea la mai multe curţi de apel, datele statistice şi documentele prevăzute la alin. (7) sunt solicitate de la fiecare dintre instanţele respective, dispoziţiile alin. (8) fiind aplicabile în mod corespunzător.(10) Datele statistice şi documentele prevăzute la alin. (7) sunt anonimizate de comisia de organizare, dispoziţiile art. 16 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
  Articolul 16(1) Pentru realizarea evaluării, de îndată după afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de organizare solicită compartimentului de statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii listele hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de aceşti candidaţi în perioada supusă evaluării prevăzută la art. 15 alin. (1), cu evidenţierea datei şi numărului hotărârii, a numărului de dosar în care aceasta a fost pronunţată, a obiectului cauzei, a stadiului procesual, a tipului hotărârii şi cu menţiunea că soluţia a fost desfiinţată/casată, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.(2) În vederea înaintării lor către comisiile de evaluare, listele prevăzute la alin. (1) sunt anonimizate de comisia de organizare, prin înlocuirea numelui candidatului cu codul numeric atribuit acestuia şi prin eliminarea menţionării instanţei la care îşi desfăşoară activitatea candidatul şi a numărului de dosar în care a fost pronunţată respectiva hotărâre.(3)
  De îndată după primirea listelor anonimizate prevăzute la alin. (2) de la comisia de organizare, comisiile de evaluare stabilesc criterii unitare pe fiecare specializare pentru selectarea aleatorie a câte 30 de hotărâri judecătoreşti pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluării, cu respectarea ponderii referitoare la diferitele stadii procesuale ale cauzelor, stabilite de comisiile de evaluare. La stabilirea criteriilor de selecţie, comisiile de evaluare vor ţine seama şi de dispoziţiile art. 15 alin. (3).
  (4) În termenul şi pe baza criteriilor prevăzute la alin. (3), comisiile de evaluare realizează selecţia hotărârilor judecătoreşti, prin intermediul unui program informatic. Selecţia se face cu sprijinul compartimentului informatic, în prezenţa preşedintelui comisiei de organizare sau a altui membru al acestei comisii, desemnat de preşedinte.(5) Dacă programul informatic prevăzut la alin. (4) nu este disponibil, selecţia hotărârilor judecătoreşti se realizează de comisiile de evaluare, în termenul şi pe baza criteriilor prevăzute la alin. (3).(6) După selecţia realizată potrivit alin. (4) sau, după caz, potrivit alin. (5), comisiile de evaluare trimit comisiei de organizare adresele privind solicitarea de la curţile de apel a hotărârilor selectate.(7) Curţile de apel transmit comisiei de organizare hotărârile judecătoreşti solicitate, în termen de 5 zile de la primirea adreselor. Hotărârile sunt înaintate pe suport electronic.(8) După anonimizarea hotărârilor primite de la curţile de apel, comisia de organizare le înaintează comisiilor de evaluare, pe suport electronic.(9) În situaţia în care comisiile de evaluare apreciază că nu toate hotărârile judecătoreşti selectate sunt reprezentative pentru activitatea candidatului, acestea vor realiza, în completare, o singură dată, o nouă selecţie, pe baza procedurii prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.
  Articolul 17(1) Dispoziţiile art. 16 alin. (1)-(3) şi (5)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul judecătorilor de supraveghere a privării de libertate de la curţile de apel, lista actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora în perioada supusă evaluării prevăzută la art. 15 alin. (1), precum şi documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor fiind solicitate de comisia de organizare de la administraţia penitenciarului sau, după caz, a centrului de reţinere şi arestare preventivă.(2) În cazul candidaţilor care, în perioada supusă evaluării prevăzută la art. 15 alin. (1), au desfăşurat activitate atât la instanţe, cât şi ca judecător de supraveghere a privării de libertate, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 16 şi ale alin. (1).Articolul 18(1) După primirea documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1) de la curţile de apel, comisia de organizare a concursului anonimizează conform dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 9 lucrările întocmite de candidat primite la cererea comisiilor de evaluare sau depuse de către acesta. În perioada dintre acordarea codurilor numerice şi afişarea rezultatului final la această probă, persoanele care au cunoştinţă despre corespondenţa dintre aceste coduri şi identitatea candidaţilor au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestei informaţii.(2)
  Actele prevăzute la art. 15 alin. (1) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, cu anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului şi cu indicarea codului acestuia, pentru a fi supuse dezbaterii publice o perioadă de 7 zile de la publicare.
  (3) Orice persoană poate trimite în scris sesizări sau observaţii în legătură cu actele publicate conform alin. (2) pentru a fi avute în vedere la evaluare. Sesizările şi observaţiile anonime nu se iau în considerare şi nu se trimit comisiilor de evaluare.(4) Sesizările şi observaţiile care privesc şi integritatea candidatului se trimit Inspecţiei Judiciare pentru a fi avute în vedere la elaborarea raportului prevăzut de art. 22 alin. (6). Se iau în considerare şi se transmit Inspecţiei Judiciare doar sesizările şi observaţiile formulate de persoane identificabile.
  Articolul 19(1) Comisiile prevăzute la art. 11 efectuează evaluarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidaţi.(2) Evaluarea hotărârilor judecătoreşti se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte:a) capacitate de analiză şi sinteză - 15 puncte;
  b) coerenţă în exprimare - 15 puncte;c) argumentaţie din punctul de vedere al clarităţii şi logicii - 15 puncte;d) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor - 5 puncte.
  (3) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării este de 50 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordă obligatoriu un punctaj situat între 1 şi punctajul maxim alocat.(4) Comisia acordă un singur punctaj pentru fiecare criteriu, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei.(5) În cadrul procedurii de evaluare, comisiile pot solicita candidaţilor explicaţii cu privire la orice aspect supus evaluării, prin intermediul comisiei de organizare a concursului. Explicaţiile furnizate de către candidat vor fi anonimizate şi vor fi înaintate comisiei de evaluare, cu indicarea codului candidatului.
  (6) Sesizările sau observaţiile primite din partea opiniei publice până la finalul dezbaterii publice pot fi avute în vedere la evaluare. Comisiile de evaluare pot lua în considerare acele sesizări şi observaţii primite din partea opiniei publice care se referă la criteriile prevăzute la alin. (2).(7) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat, în care, pentru fiecare candidat identificat prin cod numeric, se arată: punctajul obţinut la fiecare criteriu dintre cele prevăzute la alin. (2); punctajul total obţinut de candidat; motivarea acordării punctajului pentru fiecare criteriu; explicaţiile cerute candidatului şi răspunsul acestuia, dacă este cazul; argumentele pentru care au fost reţinute sau înlăturate susţinerile candidatului ori sesizările şi observaţiile opiniei publice; sesizările şi observaţiile al căror conţinut excedează prevederilor alin. (2).(8) Comisia de organizare a concursului verifică, pentru fiecare candidat, corectitudinea calculului punctajului total obţinut, notarea fiecărui criteriu, respectarea punctajului maxim alocat pentru fiecare criteriu, precum şi a punctajului maxim pentru această probă.(9) În cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (8), comisia de organizare a concursului solicită preşedintelui comisiei de evaluare să reunească de urgenţă comisia pentru acordarea punctajului omis sau pentru corectarea punctajului care depăşeşte maximul prevăzut de prezentul articol. Raportul comisiei de evaluare este rectificat numai sub aspectele sesizate de comisia de organizare a concursului, fără a se aduce atingere punctajului obţinut de către respectivul candidat la celelalte criterii, corect notate, sau punctajului obţinut de ceilalţi candidaţi.(10) Raportul comisiei de evaluare se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, cu codurile candidaţilor.
  Articolul 20(1) Împotriva punctajului obţinut la evaluare candidatul poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestaţia se înregistrează la Consiliul Superior al Magistraturii.(2) Contestaţia este anonimizată pentru a nu permite identificarea candidatului şi este înaintată, împreună cu mapa candidatului, comisiei de soluţionare a contestaţiilor.(3) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă asupra acestora în termenul prevăzut de calendarul concursului.(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un raport motivat pentru fiecare contestaţie, cu arătarea argumentelor pentru care a modificat punctajul, separat pentru fiecare criteriu, respectiv a argumentelor pentru care a înlăturat susţinerile candidatului, în cazul în care menţine punctajul comisiei de evaluare.(5) Ca urmare a contestaţiei, unui candidat nu i se poate acorda un punctaj mai mic decât cel obţinut la evaluarea iniţială, pentru fiecare criteriu.(6) Rapoartele întocmite de comisiile de soluţionare a contestaţiilor se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, cu codurile candidaţilor.(7) În cazul admiterii contestaţiei, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de evaluare care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (7) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecinţele produse.Articolul 21(1) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele finale obţinute la proba prevăzută la art. 14 lit. a), care se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, menţionându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis ori respins, în funcţie de punctajul obţinut.(2) Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină un punctaj minim de 35 de puncte.
  Articolul 22(1) Candidaţii admişi după prima probă de concurs sunt programaţi pentru proba interviului. Anunţul privind programarea interviului şi ordinea susţinerii lui de către candidaţi, stabilită în funcţie de secţiile pentru care se organizează concursul, se publică cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în care are loc interviul.(2) Desemnarea psihologului care participă la interviu cu rol consultativ se face de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru interviu, din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţilor de apel, precum şi dintre psihologii acreditaţi, propuşi de Colegiul Psihologilor din România. Dispoziţiile art. 10 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(3) În cadrul probei interviului, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la integritatea şi conduita candidaţilor, având în vedere şi rapoartele de evaluare întocmite în procedurile similare anterioare.(4) Psihologul desemnat de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa întrebări candidaţilor, în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora.(5) Evaluarea candidaţilor se face pe baza raportului întocmit de Inspecţia Judiciară, precum şi a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse acestuia pe baza acestui raport, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independenţa justiţiei şi imparţialitatea judecătorilor, a motivaţiei candidatului şi a competenţelor umane şi sociale ale acestuia, precum şi a aspectelor ridicate în cadrul discuţiilor.(6) Raportul întocmit de Inspecţia Judiciară se trimite comisiei de organizare a concursului cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru proba interviului.
  (7) Anterior probei interviului, comisia de organizare a concursului comunică raportul prevăzut la alin. (6) candidatului, împreună cu traseul profesional întocmit de direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
  Articolul 23(1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a susţinerii interviului este de 50 de puncte, repartizate astfel:1. Modul în care se raportează la valori precum independenţa justiţiei şi imparţialitatea judecătorului:1.1. modalitatea în care se raportează candidatul la aceste principii prin prisma finalităţii lor (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);1.2. modalitatea în care candidatul evaluează situaţii ipotetice care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa judecătorului sau care ar crea suspiciuni cu privire la acestea (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);1.3. conduita judecătorului în cazul unor eventuale acte de imixtiune în activitatea profesională sau în legătură cu aceasta (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);
  1.4. conduita judecătorului în cadrul instanţei şi în viaţa privată de natură să menţină aparenţa de imparţialitate (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte).
  2. Integritatea:2.1. conduita în societate în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei şi cu necesitatea apărării imaginii publice a justiţiei (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);2.2. evitarea conflictelor de interese de orice natură (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);2.3. comunicarea publică adecvată a opiniilor şi convingerilor în conformitate cu obligaţiile care derivă din statutul profesiei, fără a aduce atingere imaginii sistemului judiciar (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);2.4. utilizarea informaţiilor dobândite în exercitarea profesiei în conformitate cu obligaţiile profesionale stabilite prin lege şi regulamente (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte).
  3. Motivaţia candidaţilor şi competenţele umane şi sociale ale acestora:3.1. capacitatea de a identifica obiective profesionale relevante pe termen mediu şi lung (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);3.2. capacitatea de a evalua abilităţile proprii necesare realizării obiectivelor propuse, de a planifica şi de a se implica în atingerea acestora (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);3.3. capacitatea de înţelegere a realităţii sociale (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);3.4. echilibrul şi capacitatea de a manifesta respect şi empatie în relaţiile cu celelalte persoane (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte).4. Conduita profesională în timpul şedinţei de judecată şi în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale:4.1. atitudinea corespunzătoare în relaţia cu ceilalţi participanţi la actul de justiţie, folosirea unui ton adecvat, politicos, evitarea manifestărilor şi atitudinilor arogante sau dispreţuitoare, abilităţile de comunicare pentru crearea unui climat favorabil exprimării participanţilor la procedurile judiciare (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);4.2.
  modalitatea în care este asigurată ordinea şi solemnitatea şedinţelor de judecată (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);
  4.3. capacitatea de a gestiona situaţiile ivite în sala de judecată (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);4.4. implicarea şi disponibilitatea de a se implica în alte activităţi în baza atribuţiilor administrative stabilite de organele de conducere ale instanţei (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte).
  5. Relaţiile cu personalul instanţelor la care au funcţionat ori cu personalul instanţelor superioare ori inferioare ierarhic:5.1. capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai completurilor de judecată din care au făcut parte (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);5.2. comportamentul şi comunicarea cu ceilalţi judecători, cu grefierii şi cu personalul conex din cadrul instanţei la care a funcţionat (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);5.3. comportamentul şi comunicarea în relaţia cu personalul instanţelor superioare ori inferioare ierarhic, în cadrul activităţii profesionale (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte);
  5.4. comunicarea cu organele de conducere ale instanţei (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte).
  (2) Membrii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat câte o fişă de evaluare nominală, pe care se notează fiecare subcriteriu cu puncte situate între 1,00 şi maximul punctajului alocat, respectiv 2,50 puncte, cu două zecimale. Fişele de evaluare cuprind, de asemenea, numele membrului Secţiei pentru judecători care a efectuat notarea şi semnătura acestuia.(3) Este nulă fişa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre subcriteriile prevăzute la alin. (1). Fişa de evaluare nulă nu va fi luată în considerare la calcularea punctajului mediu obţinut de candidat. În cazul în care în fişa de evaluare s-a alocat un punctaj mai mare decât cel maxim pentru fiecare subcriteriu prevăzut de prezentul articol, se ia în calcul punctajul maxim pentru acel subcriteriu.(4) Punctajul mediu obţinut de fiecare candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prezenţi.(5) Punctajul mediu obţinut de fiecare candidat este înscris în fişa centralizatoare a rezultatelor interviului.(6)
  Punctajul acordat este definitiv.
  Articolul 24(1) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele obţinute la proba interviului, care se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, menţionându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins, în funcţie de punctajul obţinut.(2) Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină un punctaj minim de 35 de puncte.Articolul 25(1) Punctajul final obţinut la concurs reprezintă suma punctajelor obţinute la cele două probe prevăzute la art. 14.(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.Articolul 26(1) Comisia de organizare a concursului calculează punctajele finale ale candidaţilor şi întocmeşte listele finale.(2) Rezultatele finale ale concursului se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.Articolul 27(1) Rezultatele finale se prezintă Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.(2) Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada unei fraude.(3) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.(4) Promovarea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face în ordinea punctajelor finale obţinute, în limita numărului de posturi scoase la concurs pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.(5) Promovarea se face numai la secţia pentru care candidatul a susţinut concursul.Articolul 28La punctaje egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au obţinut un punctaj superior la proba având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidat sau care privesc activitatea acestuia, cei care au vechime mai mare în funcţia de judecător, cei care au vechime mai mare la curtea de apel, cei care au titlul ştiinţific de doctor în drept, cei care au calitatea de doctorand, candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare în specializarea corespunzătoare secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care au candidat sau candidaţii care au activitate publicistică în specialitate.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 29Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 şi următoarele din Codul de procedură civilă.Articolul 30Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare.
  Articolul 31Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor militari.
  ANEXĂla regulamentConcursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieNumele şi prenumele candidatului:Secţia pentru care candidează:Data:Fişă de evaluare
  Nr. crt.
  Criterii de evaluareNotare
  1.Modul în care se raportează la valori precum independenţa justiţiei şi imparţialitatea judecătorului:
  1.1. modalitatea în care se raportează candidatul la aceste principii prin prisma finalităţii lor (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  1.2. modalitatea în care candidatul evaluează situaţii ipotetice care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa judecătorului sau care ar crea suspiciuni cu privire la acestea (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  1.3. conduita judecătorului în cazul unor eventuale acte de imixtiune în activitatea profesională sau în legătură cu aceasta (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  1.4. conduita judecătorului în cadrul instanţei şi în viaţa privată de natură să menţină aparenţa de imparţialitate (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  2.Integritatea:
  2.1. conduita în societate în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei şi cu necesitatea apărării imaginii publice a justiţiei (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  2.2. evitarea conflictelor de interese de orice natură (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  2.3. comunicarea publică adecvată a opiniilor şi convingerilor în conformitate cu obligaţiile care derivă din statutul profesiei, fără a aduce atingere imaginii sistemului judiciar (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  2.4. utilizarea informaţiilor dobândite în exercitarea profesiei în conformitate cu obligaţiile profesionale stabilite prin lege şi regulamente (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  3.Motivaţia candidaţilor şi competenţele umane şi sociale ale acestora:
  3.1. capacitatea de a identifica obiective profesionale relevante pe termen mediu şi lung (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  3.2. capacitatea de a evalua abilităţile proprii necesare realizării obiectivelor propuse, de a planifica şi de a se implica în atingerea acestora (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  3.3. capacitatea de înţelegere a realităţii sociale (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  3.4. echilibrul şi capacitatea de a manifesta respect şi empatie în relaţiile cu celelalte persoane (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  4.Conduita profesională în timpul şedinţei de judecată şi în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale:
  4.1. atitudinea corespunzătoare în relaţia cu ceilalţi participanţi la actul de justiţie, folosirea unui ton adecvat, politicos, evitarea manifestărilor şi atitudinilor arogante sau dispreţuitoare, abilităţile de comunicare pentru crearea unui climat favorabil exprimării participanţilor la procedurile judiciare (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  4.2. modalitatea în care este asigurată ordinea şi solemnitatea şedinţelor de judecată (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  4.3. capacitatea de a gestiona situaţiile ivite în sala de judecată (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  4.4. implicarea şi disponibilitatea de a se implica în alte activităţi în baza atribuţiilor administrative stabilite de organele de conducere ale instanţei (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  5.Relaţiile cu personalul instanţelor la care au funcţionat ori cu personalul instanţelor superioare ori inferioare ierarhic:
  5.1. capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai completurilor de judecată din care au făcut parte (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  5.2. comportamentul şi comunicarea cu ceilalţi judecători, cu grefierii şi cu personalul conex din cadrul instanţei la care a funcţionat (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  5.3. comportamentul şi comunicarea în relaţia cu personalul instanţelor superioare ori inferioare ierarhic, în cadrul activităţii profesionale (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  5.4. Comunicarea cu organele de conducere ale instanţei (minimum 1,00 punct - maximum 2,50 puncte)
  PUNCTAJ TOTAL
  Este nulă fişa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre subcriterii.Dacă s-a alocat un punctaj mai mare decât cel maxim prevăzut se ia în calcul punctajul maxim pentru acel subcriteriu. Fişa de evaluare nulă nu va fi luată în considerare la calcularea punctajului mediu obţinut de candidat.
  Membru al Consiliului Superior al Magistraturii,Semnătura
  ...........................................................................................................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!