Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.194 din 19 iulie 2021privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei biodiversitate nr. DB/197.042 din 14.07.2021,ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.334_4.337 din 9.07.2021,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1
  Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă relocarea unui exemplar din specia urs brun de pe raza fondului cinegetic nr. 26 Râşnov, judeţul Braşov, pe raza fondului cinegetic nr. 26 Râşnov, judeţul Braşov.
  Articolul 2(1) Derogarea se stabileşte pentru 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Relocarea exemplarului de urs brun se realizează numai de către Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov - R.A., denumit în continuare beneficiar, cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorizaţia de capturare/relocare, cu valabilitate de 15 zile.(4) Exemplarul din specia urs brun va fi relocat numai după ce a fost identificat şi atent monitorizat.
  Articolul 3(1) În termen de 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare/relocare un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute, însoţit de copia autorizaţiei de vânătoare.(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 iulie 2021.Nr. 1.194.ANEXĂRAPORTasupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute - model -Solicitant ............................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea
  ...........................................................................................Numărul exemplarelor .......................................................Stadiul de dezvoltare .........................................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ..........................Starea exemplarelor după prelevare .................................Locul de prelevare ............................................................Data prelevării ...................................................................Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ....................Stocarea şi destinaţia specimenelor ..................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri[] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu[] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop[] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data ..........................Semnătura .......................


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!