Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 151/1.460/213/2021privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 151 din 9 iulie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.460 din 4 august 2021
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR Nr. 213 din 12 august 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 13 septembrie 2021Data intrării în vigoare 13-09-2021

  Văzând Referatul Direcţiei generale politici în industrie alimentară şi comerţ din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 262.056 din 8.09.2020,având în vedere prevederile art. 34-41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza:– art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;– art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului,
  în temeiul:– art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 lit. f) şi art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1
  (1) Prezentul ordin reglementează cadrul juridic aplicabil în ceea ce priveşte înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi procedura de atestare a produselor alimentare obţinute în baza reţetelor consacrate.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) înfiinţează Registrul naţional al reţetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C., precum şi Registrul naţional al produselor atestate conform reţetelor consacrate, denumit R.N.P.A.R.C. Acestea se publică şi se actualizează pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Lista reţetelor consacrate, precum şi produsele alimentare atestate conform reţetelor consacrate se actualizează periodic de către direcţia de specialitate din cadrul MADR.(4) Atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate este voluntară.
  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:a) reţetă consacrată - listă de materii prime, ingrediente, proporţii şi proces tehnologic, necesare pentru obţinerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975;
  b) documentaţia tehnică - date şi documente care stau la baza atestării unui produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate: numele produsului, memoriu care să justifice utilizarea reţetei produsului alimentar prezentat pentru înregistrare, înainte de anul 1975, descrierea reţetei de fabricaţie, a materiilor prime şi a ingredientelor folosite, schema tehnologică de obţinere a produsului alimentar, descrierea procesului tehnologic cu specificarea parametrilor de proces, descrierea indicatorilor/proprietăţilor/ caracteristicilor de calitate: organoleptici/organoleptice, fizico-chimici/fizico-chimice, microbiologici/microbiologice; elemente specifice privind ambalarea şi etichetarea produsului alimentar; condiţii de depozitare şi transport; proceduri şi metode de autocontrol - diagrama de flux tehnologic;c) înregistrarea reţetei consacrate - înregistrarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unei reţete utilizate înainte de anul 1975 în R.N.R.C., precum şi a denumirii acesteia;d) atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate - document eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care atestă faptul că produsul alimentar este obţinut conform unei reţete a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975;e) atestarea produselor alimentare obţinute conform unei reţete consacrate - recunoaşterea caracteristicilor produselor alimentare obţinute în baza unei reţete de fabricaţie a unui produs alimentar, utilizată înainte de anul 1975;f) logoul produsului obţinut conform unei reţete consacrate - simbol utilizat în etichetarea produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate care se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul naţional al reţetelor consacrate;g) neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe de compoziţie şi/sau a unor indicatori/proprietăţi/caracteristici de calitate ai/ale produsului alimentar obţinut conform unei reţete prezentate ca fiind consacrată, abaterea de la diagrama de flux tehnologic sau de la etapele/parametrii de proces descrise/descrişi în reţeta consacrată.
  Articolul 3(1) Produsele sunt fabricate într-un mod care să permită verificarea respectării prevederilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare.(2) Materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare obţinute conform unei reţete consacrate vor respecta prevederile legale în vigoare.(3) Utilizarea aditivilor alimentari în produsele alimentare supuse atestării conform reţetelor consacrate se va realiza în conformitate cu reţetele consacrate şi în limitele prevederilor legale în vigoare din domeniul aditivilor alimentari.
  Capitolul II Înregistrarea reţetelor consacrate
  Articolul 4(1) Solicitantul înregistrării unei reţete consacrate poate fi:a) o asociaţie;b) un grup de producători;c) un operator economic care produce/procesează produse alimentare.(2) Solicitantul completează cererea prevăzută în anexa nr. 1, care va fi însoţită de următoarea documentaţie tehnică:a) documentele juridice care atestă forma de organizare şi reprezentare a solicitantului;b)
  memoriu justificativ care dovedeşte folosirea reţetei înainte de anul 1975;
  c) categoria produsului alimentar, conform anexei nr. 2;d) specificaţia produsului alimentar pentru care se solicită înregistrarea reţetei consacrate;e) schema tehnologică cuprinsă în reţetă;f) descrierea materiilor prime şi ingredientelor;g) descrierea procesului tehnologic cu prezentarea parametrilor de proces.
  (3)
  Cererea însoţită de documentele menţionate la alin. (2) se transmite la adresa de e-mail politici.indalim@madr.ro sau în format letric la MADR.
  (4) Verificarea documentaţiei se efectuează de către comisia de validare a documentaţiei tehnice, denumită în continuare comisia, constituită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(5) Comisia este compusă din 2 reprezentanţi din cadrul MADR, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 3 reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative pe ramura industriei alimentare.(6) Comisia are următoarele atribuţii:a) analizează documentaţia tehnică în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor impuse de prezentul ordin;b) solicită îndreptarea neconformităţilor constatate cu ocazia analizării documentaţiei tehnice;c) validează propunerile de reţete consacrate prin emiterea avizului prevăzut în anexa nr. 3 sau respinge documentaţia tehnică în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
  Articolul 5În baza avizului eliberat de către comisie, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite decizia de înregistrare în R.N.R.C. a reţetei consacrate, precum şi a denumirii acesteia.
  Capitolul III Atestarea produselor obţinute conform unei reţete consacrateArticolul 6(1) În vederea dobândirii atestatului de produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate înregistrate în R.N.R.C., operatorii economici - solicitanţi din sectorul industriei alimentare trebuie să depună la MADR, în format letric sau în format electronic, pe adresa de e-mail politici.indalim@madr.ro, următoarele documente:a) opis cu documentele depuse;b)
  cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., prevăzută în anexa nr. 4;
  c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată este autorizat/înregistrat conform cerinţelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;d) declaraţia pe propria răspundere prin care se atestă faptul că reţeta utilizată respectă compoziţia, condiţiile, parametrii, fluxul tehnologic necesare obţinerii produsului conform reţetei consacrate înregistrate în R.N.R.C.;e) buletin de analiză emis de un laborator acreditat aferent produsului pentru care se solicită atestarea, necesar pentru a se face dovada respectării parametrilor solicitaţi în cadrul documentaţiei tehnice;f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea produsului;g) capacitatea de producţie maximă, exprimată în kg/l/zi, pentru obţinerea produsului conform unei reţete consacrate;h) dovada înregistrării ca operator economic;
  i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.
  (2) Produsele atestate obţinute conform reţetelor consacrate trebuie să fie denumite sub un nume care nu intră sub incidenţa reglementărilor privind protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare.(3) Reprezentanţii MADR verifică documentaţia depusă în maximum 15 zile de la data înregistrării solicitării. În urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate:a) să elibereze atestatul de produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate, menţionat în anexa nr. 5, însoţit de logoul prevăzut în anexa nr. 6, şi să înregistreze produsul în R.N.P.A.R.C.;b) să respingă cererea de înregistrare a produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi cerinţele menţionate în prezentul ordin;c) să solicite completări, în cazul în care documentaţia nu este completă. Dacă în termen de 10 zile solicitantul transmite informaţii incomplete sau nu transmite informaţiile solicitate, cererea de înregistrare este respinsă.
  Articolul 7(1) Atestatul se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, putând fi reînnoit în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Identificarea atestatelor se va face prin înscrierea unui cod unic care va conţine:a) numărul deciziei ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prin care a fost înregistrată reţeta consacrată;b) numărul categoriei de alimente, în cifre romane;c) numărul de ordine din R.N.P.A.R.C. corespunzător înregistrării atestatului obţinut în conformitate cu cerinţele prezentului ordin.
  Articolul 8(1) În cazul în care intervin modificări privitoare la sediul social, punctul de lucru unde se obţine produsul atestat sau denumirea societăţii, operatorul economic are obligaţia de a notifica MADR, în termen de 15 zile de la data apariţiei modificării.(2) Operatorul economic va certifica printr-o declaraţie pe propria răspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberării atestatului de produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate, pe care o va anexa notificării menţionate la alin. (1).(3) MADR va elibera un nou atestat în termen de 15 zile de la data înregistrării notificării.(4) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 9(1) În cazul constatării nerespectării condiţiilor care au stat la baza dobândirii atestatului de produs obţinut conform unei reţete consacrate se dispune măsura administrativă de retragere a atestatului de produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate, radierea din R.N.P.A.R.C. şi retragerea logoului.(2) Solicitanţii cărora le-a fost retras atestatul de produs obţinut conform unei reţete consacrate pot să depună o nouă documentaţie pentru produsul al cărui atestat a fost retras după cel puţin 12 luni de la data retragerii acestuia.Articolul 10(1) Verificarea respectării şi menţinerii condiţiilor impuse pentru atestarea produselor alimentare obţinute conform unor reţete consacrate se face anual de către autorităţile competente din statul membru de origine al solicitantului.
  (2) În funcţie de specificul neconformităţilor constatate în timpul verificărilor, autorităţile competente menţionate la alin. (1) aplică măsurile legale care se impun, conform legislaţiei în vigoare.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate, poate participa, în mod selectiv, ca urmare a unei analize de risc, în cadrul echipelor de control, în vederea observării modului în care operatorii economici care fabrică produse alimentare obţinute conform unei reţete consacrate îşi desfăşoară activitatea.(4) Producătorul dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă ţară care este parte la acordul privind Spaţiul Economic European are obligaţia de a comunica Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data efectuării controlului, rezultatele/constatările controalelor anuale. Necomunicarea rezultatelor/constatărilor controalelor anuale în termenul menţionat atrage retragerea atestatului de produs obţinut conform unei reţete consacrate, radierea din R.N.P.A.R.C. şi retragerea logoului.
  Articolul 11(1) Etichetarea produselor obţinute conform unei reţete consacrate se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Eticheta se completează cu logoul prevăzut în anexa nr. 6 şi poziţia la care a fost înscris produsul în R.N.P.A.R.C.
  Articolul 12La locul de comercializare a produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate trebuie respectate condiţiile de comercializare potrivit legislaţiei în vigoare, cu obligativitatea deţinerii de către comerciant a fotocopiilor atestatelor de produse alimentare obţinute conform unor reţete consacrate.Articolul 13Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 2 aprilie 2014, se abrogă.Articolul 14În termen de 12 luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, atestatele eliberate operatorilor economici în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti îşi pierd valabilitatea.Articolul 15Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale.Articolul 16Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Ştefan,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătăţii,
  Monica Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Claudiu Daniel Dolot
  Anexa nr. 1CEREREde înregistrare a unei reţete consacrate ....................Asociaţia/Grupul de producători/Operatorul economic ...................................., cu sediul/adresa în .............................., telefon/fax ....................., e-mail ....................., reprezentată/reprezentat de ......................, domiciliat în ..........................., având funcţia de ..................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea reţetei consacrate cu denumirea ...................... în Registrul naţional al reţetelor consacrate, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate.Semnătura ................Data ..........................Anexa nr. 2CATEGORII DE ALIMENTE

  Categoria alimentelorObservaţii
  IProduse din carne
  IIProduse din lapte
  IIIProduse de morărit şi panificaţie Produse de patiserie Produse de cofetărie
  IVProduse obţinute prin prelucrarea fructelor
  VProduse obţinute prin prelucrarea legumelor
  VIAltele
  Anexa nr. 3AVIZReferitor la Cererea înregistrată cu nr. ........, având ca obiect înregistrarea reţetei consacrate cu denumirea ............................................, ca urmare a analizării documentaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate, comisia de validare a documentaţiei tehnice decide că documentaţia tehnică depusă de asociaţia/grupul de producători/operatorul economic ............................................. este conformă şi propune înregistrarea acesteia în Registrul naţional al reţetelor consacrate.Comisia de validare a documentaţiei tehnice:Membru ...........................................
  Membru ...........................................Membru ............................................Membru ...........................................Membru ...........................................Membru ...........................................Membru ...........................................
  Anexa nr. 4CEREREde înregistrare a produsului/produselor obţinut(e) conform unei reţete consacrateOperatorul economic ........................., cu sediul/adresa în .........................., telefon/fax ..............., e-mail ............., reprezentat de ......................, domiciliat în ...................., având funcţia de ..........................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea produsului „....................................“ obţinut conform unei reţete consacrate cu denumirea ................................. în Registrul naţional al reţetelor consacrate, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate.Semnătura ................Data ..........................Anexa nr. 5ATESTAT
  de produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate Nr. ................./...............
  În baza art. 6 alin. (3) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate,Se atestă produsul....................................fabricat la unitatea de producţie cu sediul în .............................., aparţinând operatorului economic ......................, cu sediul în ............................, fiind înscris în Registrul naţional al produselor atestate conform reţetelor consacrate la poziţia ......................... .Prezentul atestat nu exonerează operatorul din sectorul alimentar de răspunderea ce îi revine, potrivit legii, pentru fabricarea şi comercializarea acestui produs.Atestatul se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data eliberării, şi îşi menţine valabilitatea atât timp cât operatorul economic respectă prevederile legale privind atestarea produsului.Director general,................................................................
  Anexa nr. 6Reprezentarea grafică*) şi descrierea logoului reţetei consacrate în culori sau alb-negru*) Reprezentările grafice sunt reproduse în facsimil.I. Logo în culori sau alb-negru1.
  Logo în culori - pantone:
  2. Logo în culori - CMYK:
  3. Logo - alb-negru:
  II. TipărireaPentru text se va folosi fontul Skia (regular) cu diacritice.III. Mărimea logouluiDimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!