Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.978 din 23 august 2021privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti" din municipiul Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 14 septembrie 2021Data intrării în vigoare 14-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.640/2016*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „ştiinţe sociale“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti,*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.640/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 29.06.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular evaluată în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), filiera teoretică, profilul „real“, specializarea „ştiinţe ale naturii“, program bilingv limba engleză, respectiv profilul „umanist“, specializarea „ştiinţe sociale“, program bilingv limba engleză, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, limba de predare „română“, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Expoziţiei nr. 24D, sectorul 1, începând cu anul şcolar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025-2026.
  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal“, filiera teoretică, profilul „real“, specializarea „ştiinţe ale naturii“, program bilingv limba engleză, respectiv profilul „umanist“, specializarea „ştiinţe sociale“, program bilingv limba engleză, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal“, filiera teoretică, profilul „real“, specializarea „ştiinţe ale naturii“, program bilingv limba engleză, respectiv profilul „umanist“, specializarea „ştiinţe sociale“, program bilingv limba engleză, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti.Articolul 5(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.(2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditate Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.Articolul 6Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Articolul 7Asociaţia Şcoala Europeană Bucureşti din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“ din municipiul Bucureşti, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 august 2021.Nr. 4.978.
  ANEXĂMunicipiul Bucureşti, sectorul 1
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/Specializarea/Limba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti“7/24.05.2021Asociaţia Şcoala Europeană BucureştiBd. Expoziţiei nr. 24D, sectorul 1, tel. 0748105046nicoleta.dina@scoalaeuropeana.ro Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările şi completările ulterioare)
  Real (filieră teoretică)Ştiinţe ale naturii - bilingv, limba englezăRomânăCu frecvenţă
  Uman (filieră teoretică)Ştiinţe sociale - bilingv, limba engleză RomânăCu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 24 de formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 1)Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 24 de formaţiuni de studiu
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!