Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.059 din 23 august 2021privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021Data intrării în vigoare 14-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) şi (5)-(7), art. 41 alin. (5) şi art. 43 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) şi art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul 1Comisia fiscală centrală, denumită în continuare Comisia, este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanţelor, denumit în continuare MF, abilitată să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, şi al art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, aplicarea unitară a legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale.
  Articolul 2(1) Comisia fiscală centrală are responsabilităţi de emitere a deciziilor cu privire la aplicarea dispoziţiilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, legislaţiei subsecvente acestora, precum şi a legislaţiei a cărei aplicare intră în sfera de competenţă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF.(2) Comisia adoptă soluţii fiscale prin emiterea de decizii în situaţia în care:a) există opinii contrare formulate de către două sau mai multe structuri din cadrul MF sau de către o structură din cadrul MF şi de către o structură din cadrul aparatului central al ANAF cu privire la interpretarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, a legislaţiei subsecvente acestora, precum şi a legislaţiei a cărei aplicare intră în sfera de competenţă a ANAF, denumită în continuare legislaţie fiscală şi procedural-fiscală;b) există aplicare neunitară a legislaţiei prevăzute la lit. a) de către organele fiscale competente;c) există conflict de competenţă între organul fiscal central şi o instituţie publică ce administrează creanţe fiscale, astfel cum se prevede la art. 41 alin. (5) din Codul de procedură fiscală;d) există conflict de competenţă între organele fiscale locale sau între organul fiscal central şi un organ fiscal local, astfel cum se prevede la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care acesta nu se poate soluţiona pe cale amiabilă.
  Articolul 3(1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Comisia fiscală centrală are componenţa prevăzută în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.733/2018 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 20 decembrie 2018.
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 23 august 2021.Nr 1.059.Anexa nr. 1 Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale
  Anexa nr. 2COMPONENŢAComisiei fiscale centrale
  Nr. crt.Funcţia şi domeniulStatutul în Comisia fiscală centrală
  1.Secretar de stat cu atribuţii în domeniul politicii şi legislaţiei fiscalepreşedinte - membru
  2.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalămembru
  3.*Secretar general din Ministerul Finanţelor membru
  4.Director general al Direcţiei generale juridice din Ministerul Finanţelor membru
  5.Director general al Direcţiei generale de legislaţie fiscală şi reglementări vamale şi contabilemembru
  6.Director general al Direcţiei generale de asistenţă pentru contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalămembru
  7.*Director general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalămembru
  8.*Reprezentant al Asociaţiei Comunelor din Româniamembru
  9.*Reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din Româniamembru
  10.*Reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din Româniamembru
  11.*Reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Româniamembru
  12.*Reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei membru
  13.*Reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţieimembru
  * Numai în cazul în care se emit decizii potrivit art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.
  ------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!