Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 23 august 2021de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021Data intrării în vigoare 14-09-2021


  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.059 din 23 august 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 883 din 14 septembrie 2021.
  Articolul 1Dispoziţii generaleComisia fiscală centrală (Comisia) îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor (MF) şi este coordonată de secretarul de stat din MF care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală, în calitate de preşedinte al acesteia.Articolul 2Reguli privind funcţionarea Comisiei(1) Comisia este compusă din 5 membri cu drept de vot în cadrul şedinţelor, menţionaţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.059/2021 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale.(2) În cazul dezbaterii cauzelor ce reprezintă soluţionarea unei probleme ce vizează impozitele şi taxele locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) sau în cazul conflictelor de competenţă ivite între organele fiscale locale sau între organul fiscal central şi un organ fiscal local, care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă, Comisia se completează cu încă 8 membri cu drept de vot, respectiv secretarul general din Ministerul Finanţelor, directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, câte 2 reprezentanţi desemnaţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi câte un reprezentant al structurilor asociative ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi consiliilor judeţene din România.(3) În funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitaţi specialişti din cadrul direcţiilor de specialitate ale MF şi din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sau alte persoane care pot oferi informaţii relevante pentru soluţionarea problematicii ce face obiectul analizei.(4) Comisia funcţionează în prezenţa tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. În cazul absenţei unuia dintre membrii prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.059/2021, în vederea participării la lucrările Comisiei, va participa înlocuitorul de drept sau o persoană desemnată în scris, de regulă, din structura coordonată de acest membru, care îi va prelua atribuţiile şi dreptul de vot.
  (5) În cazul în care, în absenţa preşedintelui Comisiei, persoana desemnată ca preşedinte de şedinţă este membru al Comisiei, aceasta va nominaliza în scris o altă persoană care să exercite drepturile derivate din calitatea sa de membru.
  Articolul 3Sesizarea Comisiei(1) Sesizarea Comisiei se face în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.059/2021, cu respectarea condiţiilor de sesizare dispuse în prezentul articol.(2) Sesizarea Comisiei se face de către:a) structura din cadrul MF sau ANAF învestită cu soluţionarea cauzei pentru care au fost emise opinii contrare;b) structura din cadrul MF sau ANAF care a constatat aplicarea neunitară a legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale;c)
  oricare dintre organele fiscale/instituţiile publice ce administrează creanţe fiscale aflate în conflict.
  (3) Sesizarea trebuie să cuprindă situaţia de fapt şi temeiul de drept în legătură cu problematica ce face obiectul acesteia, opiniile contrare exprimate cu privire la această problematică sau modul de aplicare neunitară a legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale ori deciziile părţilor aflate în conflict, după caz, precum şi propunerile de soluţii ale structurii/organului fiscal/instituţiei publice care face sesizarea.(4) Ori de câte ori sesizarea este făcută de o structură din cadrul ANAF, aceasta trebuie să prezinte punctul de vedere consolidat al acestei autorităţi. Sesizarea trebuie să fie semnată de preşedintele ANAF.(5) În situaţia conflictelor de competenţă prevăzute la art. 41 alin. (5) sau la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), sesizarea Comisiei se face de către una dintre părţile aflate în conflict, cu anexarea documentelor care probează existenţa conflictului şi notificarea celeilalte părţi cu privire la sesizarea Comisiei. (6) Sesizarea şi documentele aferente se transmit Compartimentului comisia fiscală centrală, denumit în continuare Compartimentul, care este coordonat de secretarul de stat din MF care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală. Dacă sunt întrunite condiţiile de sesizare, Compartimentul înregistrează sesizarea în Registrul de evidenţă a solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale.
  Articolul 4
  Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei(1) Comisia se întruneşte lunar, la datele stabilite de preşedintele acesteia, şi adoptă decizii numai în prezenţa membrilor săi, în condiţiile prevăzute la art. 2. Comisia nu se întruneşte dacă, pe baza datelor din Registrul de evidenţă a solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale, Compartimentul informează preşedintele Comisiei că nu există sesizări pentru care trebuie emise decizii.(2) Pe baza sesizărilor primite, Compartimentul întocmeşte ordinea de zi, până la data de 20 a fiecărei luni, în care se înscriu problematicile aflate pe rolul Comisiei, în ordinea vechimii din registru. Ordinea de zi se aprobă de către preşedintele acesteia.(3) Adresa de convocare însoţită de ordinea de zi, aprobate de preşedintele Comisiei, împreună cu sesizarea şi documentaţia aferentă sesizării, se transmit de către Compartiment membrilor Comisiei cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri excepţionale şi temeinic justificate, preşedintele Comisiei poate convoca de urgenţă membrii acesteia, caz în care adresa de convocare însoţită de ordinea de zi a şedinţei şi de documentaţia aferentă care a stat la baza întocmirii acesteia se comunică de către Compartiment cu cel puţin o zi înainte de data stabilită pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei.(5) În cadrul şedinţei, un reprezentant al Compartimentului prezintă conţinutul pe scurt al sesizării, propunerile de soluţii ale structurii/organului fiscal/instituţiei publice care a sesizat Comisia, precum şi actele de procedură îndeplinite.(6) După dezbaterea soluţiilor propuse în sesizare, Comisia se pronunţă prin vot asupra soluţiei ce urmează să fie adoptată.
  (7) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis, nefiind posibilă abţinerea de la vot.(8) Soluţiile se adoptă prin emiterea de decizii ale Comisiei prin intermediul cărora se stabileşte modul de aplicare a legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale în cazurile ce fac obiectul sesizărilor.(9) Deciziile se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Comisiei.(10) Membrii Comisiei care nu au fost de acord cu soluţia adoptată îşi vor exprima opinia separată, care va cuprinde expunerea motivelor şi soluţia pe care au propus-o, alta decât cea adoptată.(11) Dacă niciuna dintre soluţiile propuse nu a întrunit majoritatea absolută de voturi, membrii Comisiei propun o altă soluţie care urmează să fie votată sau, în cazul în care se consideră necesară o documentare suplimentară, propun amânarea luării deciziei. Luarea deciziei poate fi amânată pe perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor suplimentare şi data prezentării acestora în cadrul şedinţei Comisiei, dar nu mai mult de 3 luni de la formularea propunerii.
  Articolul 5Regulile şi documentele de lucru ale Comisiei(1) Solicitările de înscriere a problematicilor pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, dacă au fost formulate cu respectarea condiţiilor de sesizare prevăzute în prezentul regulament, se evidenţiază în Registrul de evidenţă a solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale.(2) În cazul în care Compartimentul, în urma verificării documentaţiei, constată nerespectarea procedurii de sesizare, va restitui documentaţia direcţiei de specialitate care a propus înscrierea problematicii pe ordinea de zi a Comisiei, în vederea refacerii şi a retransmiterii acesteia, după caz.(3) În situaţia în care Compartimentul consideră că sunt necesare precizări suplimentare legate de cauza ce face obiectul sesizării Comisiei, poate solicita clarificări de la structura/organul fiscal/instituţia publică care a sesizat Comisia sau de la orice altă instituţie în măsură să furnizeze informaţii care să ajute la soluţionarea cauzei.(4) Separat de registrul prevăzut la alin. (1), Compartimentul ţine şi un Registru de evidenţă a deciziilor Comisiei fiscale centrale, în care se vor consemna următoarele informaţii:a) data şedinţei;b) participanţii (nominal);c) ordinea de zi;
  d) modul de votare a deciziei, fără nominalizarea votului exprimat de fiecare membru al Comisiei;e) numărul atribuit deciziei;f) observaţii.
  (5) Reprezentantul Compartimentului desemnat cu gestiunea cauzei întocmeşte un proces-verbal al şedinţei, în care consemnează îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul şedinţei, dezbaterile în rezumat, precum şi hotărârile luate. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii Comisiei sau de persoanele desemnate ca înlocuitori ai acestora, participanţi la dezbateri, precum şi de invitaţii la şedinţă.(6) Membrii Comisiei care fac parte din structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sau alte persoane care au calitatea de invitat, care locuiesc în altă localitate, pot transmite, pentru deciziile emise de Comisie şi procesele-verbale ale şedinţei, acordul pe cale electronică, acesta ţinând locul semnăturii.(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data şedinţei, Compartimentul va redacta proiectul deciziei şi proiectul de ordin privind aprobarea acesteia.(8) Deciziile emise de Comisie pentru oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.059/2021 se semnează de către toţi membrii Comisiei sau de persoanele desemnate ca înlocuitori ai acestora, participanţi la dezbateri.(9) Deciziile emise de Comisie conform art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.059/2021 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.(10) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la alin. (9) se întocmeşte un referat de aprobare în care sunt redate motivele care au stat la baza emiterii deciziei şi a ordinului de aprobare a acesteia.(11) După aprobarea prin ordin al ministrului finanţelor şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor cu privire la conflictele de competenţă prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.059/2021, acestea se comunică instituţiilor publice, respectiv organelor fiscale aflate în conflict, pentru a fi duse la îndeplinire.
  Articolul 6Efectele deciziilor adoptate de Comisie(1) Deciziile Comisiei aprobate prin ordin al ministrului finanţelor sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prevederilor legale aplicabile în cauza pentru care s-a adoptat decizia.
  (2) Deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi a celei procedural-fiscale, emise de Comisie, nu produc efecte asupra actelor administrative fiscale rămase definitive în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 128 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!