Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.121 din 26 august 2021privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Bergman Timişoara" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bergman Nature Kindergarden" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 14 din 10.08.2021 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie Asociaţiei „Bergman Timişoara“ din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Bergman Nature Kindergarden“, cu sediul în comuna Dumbrăviţa, strada Nicolae Bălcescu nr. 79, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, program „prelungit“, limba de predare „română“, începând cu anul şcolar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autorizarea de funcţionare provizorie conferă Asociaţiei „Bergman Timişoara“ din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Bergman Nature Kindergarden“ din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, menţionată la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Bergman Nature Kindergarden“ din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, are următoarele obligaţii: a) de a angaja personal didactic de conducere şi de predare, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul şcolar 2026-2027, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie;
  c) de a întocmi şi înainta la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Bergman Nature Kindergarden“ din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.
  Articolul 5Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Asociaţia „Bergman Timişoara“ din comuna Dumbrăviţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Bergman Nature Kindergarden“ din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2021.Nr. 5.121.ANEXĂJudeţul Timiş

  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământNumăr de clase solicitate/ număr de elevi
  1.Grădiniţa „Bergman Nature Kindergarden“14/13.07.2021Asociaţia „Bergman Timişoara“Comuna Dumbrăviţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 79, tel.: 0744/290256, timisoara@gradinitabergman.roPreşcolarRomânăPP1/20
  Capacitate maximă de şcolarizare*): 1 formaţiune de studiu/1 schimb (maximum 1 formaţiune de studiu/schimbul 1) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 1 formaţiune de studiu cu PP
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!