Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.162 din 31 august 2021privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Gheorghe Vernescu" din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;– 
  prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;
  – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;– prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022;– prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021;– prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Unităţii de învăţământ „Şcoala Gimnazială Gheorghe Vernescu“ din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, începând cu anul şcolar 2021-2022 i se acordă statutul de unitate de învăţământ pilot, în baza Cererii înregistrate la Ministerul Educaţiei cu nr. 30.608 din 5.07.2021.Articolul 2Programul de pilotare va respecta prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie şi prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.Articolul 3În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogările necesare de la respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022, în integralitate, şi, de la respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:1. derogare de la prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării flexibilizării programului, implementării unui orar modular, organizării activităţilor pe ateliere/cluburi şi asigurarea pauzei pentru masa de prânz;
  2. derogare de la prevederile art. 105 şi art. 107 alin. (7) şi (8) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât lucrările semestriale scrise (pentru disciplinele la care se susţin lucrări semestriale scrise - teze) să poată fi înlocuite cu portofoliu semestrial al elevului întocmit în baza criteriilor prezentate la începutul semestrului;3. derogare de la prevederile art. 106 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât pentru evaluarea competenţelor lingvistice să se elaboreze o fişă de competenţe lingvistice conform descriptorilor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, cu obligativitatea notării pentru fiecare disciplină de studiu;4. derogare de la prevederile art. 107 alin. (4) şi art. 109 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării notării colaborative pe ariile de învăţare prevăzute în cererea înregistrată la Ministerul Educaţiei cu nr. 30.608 din 5.07.2021, cu obligativitatea notării pentru fiecare disciplină de studiu.
  Articolul 4În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.393/2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial, astfel încât unitatea de învăţământ să poată asigura planuricadru de învăţământ noi şi programe şcolare noi, personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învăţare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13 din Metodologia-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020.Articolul 5
  Prevederile referitoare la contextele specifice/ particulare de organizare şi desfăşurare a procesului educaţional în unitatea de învăţământ precizată la art. 1 sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu derogările precizate în prezentul ordin.
  Articolul 6Perioada de pilotare este de 4 ani, cuprinsă în perioada anilor de studiu 2021-2025.Articolul 7Prevederile prezentului ordin beneficiază de portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învăţământ declarată şcoală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcţiei generale pentru implementarea proiectului „România Educată“.Articolul 8Unitatea de învăţământ documentează normativ şi metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare şi de resursă umană rezultate din pilotare şi le va transmite Ministerului Educaţiei, sub formă de raport, în maximum două săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.
  Articolul 9Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi unitatea de învăţământ prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 10Direcţia generală pentru implementarea proiectului „România Educată“ monitorizează şi evaluează pilotarea şi propune măsuri de îmbunătăţire, modificare şi scalare a acesteia.Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 august 2021.Nr. 5.162.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!