Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.163 din 31 august 2021privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Româno-Finlandeză" din municipiul Sibiu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;– 
  prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;
  – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;– Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021; – prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Unităţii de învăţământ „Şcoala Gimnazială Româno-Finlandeză“ din Sibiu, începând cu anul şcolar 2021-2022 i se acordă statutul de unitate de învăţământ pilot, în baza Cererii înregistrate la Ministerul Educaţiei cu nr. 28.864 din 12.05.2021.
  Articolul 2Programul de pilotare va respecta prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie, şi prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.Articolul 3În vederea implementării programului-pilot astfel încât programul de studiu să poată fi organizat în conformitate cu temele propuse şi să respecte curba de efort a elevilor, menţinând numărul minim de săptămâni/an şi numărul minim de ore pe disciplină, se aprobă derogările necesare de la respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022 şi de la respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi art. 11 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4În vederea implementării programuluipilot se aprobă folosirea unor materiale alternative potrivite cu temele propuse, urmărindu-se formarea competenţelor (naţionale) la nivel de discipline.Articolul 5În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.393/2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial, astfel încât unitatea de învăţământ să poată asigura planuri-cadru de învăţământ noi şi programe şcolare noi, personalizate, pentru ciclurile primar şi gimnazial, cu respectarea obiectivelor curriculare de învăţare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13 din Metodologia-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020.Articolul 6Prevederile referitoare la contextele specifice/particulare de organizare şi desfăşurare a procesului educaţional în unitatea de învăţământ precizată la art. 1 sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu derogările precizate în prezentul ordin.Articolul 7Prevederile prezentului ordin beneficiază de portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învăţământ declarată şcoală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcţiei generale pentru implementarea proiectului „România Educată“.Articolul 8Unitatea de învăţământ documentează normativ şi metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare şi de resursă umană rezultate din pilotare şi le va transmite Ministerului Educaţiei, sub formă de raport, în maximum două săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.
  Articolul 9Perioada de pilotare este de 4 ani, cuprinsă în perioada anilor de studiu 2021-2025.Articolul 10Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi unitatea de învăţământ prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 11Direcţia generală pentru implementarea proiectului „România Educată“ monitorizează şi evaluează pilotarea şi propune măsuri de îmbunătăţire, modificare şi scalare a acesteia.
  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 august 2021.Nr. 5.163.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!