Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.058 din 25 august 2021privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 14 din 10.08.2021 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai - 6 august 2021, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Autorizaţia de funcţionare provizorie constituie actul de înfiinţare pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale respectivelor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2021-2022.(2) Autorizaţia de funcţionare provizorie acordă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 dreptul de organizare şi funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ, specializările şi calificările profesionale prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.Articolul 3
  (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au următoarele obligaţii: a) de a angaja personal didactic de conducere şi de predare, după caz, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul şcolar prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie;c) de a întocmi şi înainta la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi autorizaţiei de securitate la incendiu, pentru imobilele în care se desfăşoară activităţile de învăţământ.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.
  Articolul 4Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-3, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 august 2021.Nr. 5.058.Anexa nr. 1
  Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021Judeţul Caraş-Severin
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământTermenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Liceul Tehnologic Berzovia14/13.07.2021 Comuna Berzovia, Str. Principală nr. 124, tel.: 0255/525627 0744 317031 scoalaberzovia@yahoo.co.ukProfesional/ Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologicRomânăCu frecvenţă2025-2026
  Capacitate maximă de şcolarizare*): 38 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 3 formaţiuni de studiu
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 2Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021Judeţul Hunedoara
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământTermenul limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Liceul Teoretic „Avram Iancu“7/24.05.2021 Municipiul Brad, Str. Liceului nr. 18, Tel./Fax: 0254/612641Liceal/ Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)TehnicElectronică automatizăriTehnician operator tehnică de calculRomânăCu frecvenţă2027-2028
  Producţie mediaTehnician operator procesare text/imagine
  ServiciiEconomicTehnician în administraţieRomânăCu frecvenţă2027-2028
  Capacitate maximă de şcolarizare*): 48 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 2) Formaţiuni de studiu conform resursei umane identificate: 4 formaţiuni de studiu la fiecare din cele 3 calificări solicitate
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Judeţul Hunedoara
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământTermenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
  2.Şcoala Gimnazială (Denumire propusă: Liceul „Prof. Bora Tit Liviu“)14/13.07.2021 Comuna Baru, satul Petros nr. 163, tel.: 0722/442796 scoalagimnazialapetros@gmail.comLiceal/ Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)ServiciiTurism şi alimentaţieTehnician în turismRomânăCu frecvenţă2027-2028
  Capacitate maximă de şcolarizare*): 35 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 15 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Formaţiuni de studiu conform resursei umane identificate: 4 formaţiuni de studiu
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 3Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021
  Judeţul Timiş
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământTermenul-limită (an şcolar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Liceul Teoretic Special „Iris“11/22.06.2021 Municipiul Timişoara, Str. Cosminului nr. 40, tel.: 0727 868823 0744 309314Postliceal Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Estetica şi igiena corpului omenesc Tehnician maseur (învăţământ special)RomânăCu frecvenţă2025-2026
  Capacitate maximă de şcolarizare*): 38 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!