Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.071 din 26 august 2021privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Grădiniţa Speranţei" din municipiul Arad pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "John Huenergardt" din municipiul Arad
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 14 din 10.08.2021 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie Asociaţiei „Grădiniţa Speranţei“ din municipiul Arad pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „John Huenergardt“, cu sediul în municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 88, judeţul Arad, pentru nivelul de învăţământ „primar“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, limba de predare „română“, începând cu anul şcolar 2021- 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autorizarea de funcţionare provizorie conferă Asociaţiei „Grădiniţa Speranţei“ din municipiul Arad calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, pentru nivelul de învăţământ „primar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „John Huenergardt“ din municipiul Arad, menţionată la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „John Huenergardt“ din municipiul Arad are următoarele obligaţii:a) de a angaja personal didactic de conducere şi de predare, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul şcolar 2028-2029, pentru nivelul de învăţământ „primar“, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie;
  c) de a întocmi şi înainta la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „John Huenergardt“ din municipiul Arad este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.
  Articolul 5Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Asociaţia „Grădiniţa Speranţei“ din municipiul Arad, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „John Huenergardt“ din municipiul Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2021.Nr. 5.071.ANEXĂJudeţul Arad

  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ,tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământNumăr de clase solicitate/număr de elevi
  1.Şcoala Primară „John Huenergardt“14/13.07.2021Asociaţia „Grădina Speranţei“ AradMunicipiul Arad, Calea Timişorii nr. 88, tel.: 0257/278240,0766208521,scoalahuenergardt@yahoo.comPrimar   RomânăCu frecvenţă1/22
  Capacitate maximă de şcolarizare*): 7 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 5 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 2 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 5 formaţiuni de studiu
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!