Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.909/856/2021privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.909 din 23 septembrie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 856 din 13 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 23 septembrie 2021Data intrării în vigoare 23-09-2021

  Având în vedere:– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Referatul de aprobare nr. CAZ 533 din 22.09.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.548 din 13.09.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, după codul de indemnizaţie 15 „Risc maternal“ se introduce un nou cod de indemnizaţie, codul 16, cu următorul cuprins:16 Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ..... 100%2. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9(1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinţei de la plătitor, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, a bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi în cazul carantinei.
  3. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:6. Cod indemnizaţie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale (1-16), în cifre şi litere, conform specificaţiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.
  Articolul II(1) Formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31.12.2021.
  (2) Pe formularele prevăzute la alin. (1) care se eliberează până la data de 31.12.2021 inclusiv, pe codul de indemnizaţie 16, medicul curant va înscrie în rubrica „Observaţii“ „Cod indemnizaţie 16 - Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ..... 100%“, utilizând semnătura şi parafa.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!