Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 23 septembrie 2021privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 24 septembrie 2021Data intrării în vigoare 24-09-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 24-09-2021 până la data de 05-06-2023


  Având în vedere faptul că pandemia de COVID-19 a afectat îndeosebi populaţiile vulnerabile, iar copiii au fost printre cei care au resimţit din plin efectele imediate ale acesteia, prezentând, în acelaşi timp, riscul de a fi afectaţi pe termen lung de izolare, lipsa accesului la educaţie formală, lipsa sprijinului psihoemoţional şi creşterea incidenţei violenţei domestice şi online,efectele pandemiei de COVID-19 asupra populaţiei generale a copiilor din România reprezintă realităţi obiective şi cuantificabile reliefate de cercetările sociale realizate la nivel naţional pe parcursul anilor 2020 şi 2021, ultimele studii arătând faptul că 48% dintre copii şi părinţi s-au confruntat cu stări de anxietate, celelalte diagnostice, în ordinea frecvenţei, fiind agresivitate, tulburări emoţionale, depresie, tulburări alimentare sau de somn, abuz şi/sau neglijare, dependenţă de ecrane, fobii, (cyber) bullying, tentative de suicid sau consum de substanţe, cazurile au inclus şi tulburări de conversie somatică, traumele experimentate pe timpul pandemiei ajungând să fie manifestate în simptome fizice, iar 64,4% dintre cei 8.700 de elevi care au participat la o cercetare naţională au menţionat că au experimentat episoade depresive în ultimul an, 75% au identificat episoade de anxietate, în timp ce doar 5,5% din elevi au beneficiat de asistenţă psihologică din partea consilierului şcolar, pe când 23% au avut nevoie, dar nu au avut acces la acest serviciu.În considerarea faptului că efectele pandemiei de COVID-19 continuă să se producă asupra acestor categorii vulnerabile, fapt care impune cu necesitate adoptarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri cu caracter excepţional în domeniul educaţiei, în domeniul psihosocial şi al siguranţei copiilor,ţinând cont de faptul că abuzul sexual şi exploatarea copiilor sunt forme de criminalitate extrem de periculoase ce se pot manifesta printre altele prin ademenirea copiilor în scopuri sexuale, pornografie infantilă prin internet, expunere involuntară la materiale cu conţinut sexual, turism sexual, recrutare în scopul exploatării sexuale, trafic de minori etc., precum şi faptul că în ultimii ani s-a constatat o creştere semnificativă a cazurilor de exploatare sexuală a minorilor în mediul on-line. În anul 2020, în contextul pandemiei de COVID-19, numărul dosarelor penale primite de la unităţile de parchet privind infracţiuni de pornografie infantilă prin sisteme informatice a crescut cu 46% faţă de valoarea înregistrată în anul 2019, iar în primele 7 luni ale anului 2021 numărul acestor dosare a depăşit deja valoarea înregistrată pe tot parcursul anului 2019. Dacă în anii 2014-2016 exista un număr scăzut de rapoarte ale The National Center for Missing and Exploited Children, ce conţin sesizări ale unor fapte de exploatare sexuală a minorilor săvârşite de către persoane necunoscute, care au utilizat IP-uri de România, începând cu anul 2017, numărul acestor materiale per lucrare a crescut într-un ritm accelerat, ajungând ca o astfel de lucrare să conţină rapoarte de ordinul sutelor şi miilor: în 2017: 503; în 2018: 2.500; în 2019: 8.000, în 2020: 5.712 şi în 2021: 9.543.Întrucât victimele abuzurilor sunt expuse unor niveluri crescute de suferinţă ca rezultat al circulaţiei continue la nivel global pe internet a unor înregistrări vizuale a abuzurilor pe care le-au suferit,ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, de natură să creeze cadrul necesar pentru furnizarea de suport psihoemoţional copiilor, dar şi mecanismele de prevenire şi combatere a violenţei şi abuzului împotriva copiilor este de natură să producă grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori chiar iremediabile, deopotrivă asupra copiilor şi familiilor acestora,
  având în atenţie faptul că aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, ce impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanţei de urgenţă, având ca obiect stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru garantarea siguranţei personale, sociale şi economice a populaţiei, precum şi amenajarea legislativă a unor măsuri suplimentare de protecţie socială în contextul pandemiei de COVID-19,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul ISecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 1(1) În scopul asigurării cadrului optim de sprijin pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 se aprobă Programul naţional de suport pentru copii - „Din grijă pentru copii“, denumit în continuare Programul, cu o durată de implementare de 2 ani.(2) Măsurile de sprijin cuprinse în Program vizează asigurarea suportului psihoemoţional pentru copii, precum şi sporirea siguranţei acestora.Secţiunea a 2-a
  DefiniţiiArticolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin termenii de mai jos se înţelege:a) copil - minorul cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani;b) specialist - persoane cu responsabilităţi profesionale în raport cu diferitele categorii de copii.
  Secţiunea a 3-a Priorităţile şi structura ProgramuluiArticolul 3Priorităţile Programului sunt:a) protejarea integrităţii psihoemoţionale a copiilor prin crearea unor mecanisme de evaluare şi intervenţie pentru asigurarea sănătăţii psihoemoţionale şi mintale a acestora în perioada pandemiei de COVID-19 şi postpandemie;b) îmbunătăţirea mecanismului de prevenire şi intervenţie multidisciplinară şi în reţea pentru situaţiile de violenţă asupra copilului, cu precădere pentru situaţiile de violenţă de natură fizică, sexuală şi emoţională în cadrul familial, instituţional, comunitar şi online.Articolul 4Programul este structurat pe următoarele arii de intervenţie:a) dezvoltarea competenţelor specialiştilor care, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, intră în contact cu copiii şi utilizarea de către aceştia a unor instrumente şi proceduri de lucru unitare şi aplicate;b) adaptarea educaţiei psihoemoţionale a copiilor pe categorii de vârste şi cicluri şcolare;c) informarea şi asigurarea resurselor pentru recunoaşterea şi prevenirea riscurilor la adresa siguranţei copiilor, precum şi cu privire la posibilităţile de gestionare a sănătăţii psihoemoţionale a copiilor, în contextul pandemiei de COVID19;
  d) dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare şi intervenţie în cazurile de abuzuri şi infracţiuni la adresa copiilor, pentru situaţiile care nu necesită intervenţia imediată a structurilor specializate din cadrul Serviciului de urgenţă 112;e) facilitarea accesului la servicii de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii;f) dezvoltarea capacităţii instituţiilor care lucrează cu copii pentru desfăşurarea de activităţi de prevenire, intervenţie, suport, monitorizare şi evaluare din perspectiva psihoemoţională şi a siguranţei copiilor.
  Capitolul IISecţiunea 1 Dezvoltarea competenţelor specialiştilor
  Articolul 5(1) Ministerul Educaţiei asigură dezvoltarea competenţelor specialiştilor care, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, intră în contact cu copiii şi pune la dispoziţia acestora cu instrumente şi proceduri de lucru unitare şi aplicate, în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi organizaţii neguvernamentale cu expertiză relevantă în domeniile vizate de Program, prin:a) organizarea de programe de formare continuă axate pe dobândirea de competenţe generale şi specifice ale specialiştilor în domeniile vizate de Program, respectiv psihoemoţional şi siguranţa copiilor;b) includerea competenţelor generale şi specifice în domeniul psihoemoţional în cuprinsul formării iniţiale a personalului didactic;c) dezvoltarea de ghiduri, instrumente, protocoale, proceduri şi mecanisme pentru specialişti în domeniile vizate de Program.(2) În îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1), Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali pot încheia parteneriate cu organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă în domeniile vizate de Program.
  Articolul 6Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a) şi c) se asigură de la bugetul de stat, inclusiv din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale şi cele de rectificare, potrivit legii, prin bugetul Ministerului Educaţiei.Articolul 7(1) Educaţia psihoemoţională pentru copii şi tineri adaptată pe categorii de vârste şi cicluri şcolare se asigură prin introducerea de către Ministerul Educaţiei în curriculum naţional a tematicilor vizate de domeniile Programului.(2) Organizaţiile neguvernamentale, acreditate ca furnizori de servicii sociale licenţiate, de asistenţă socială ori de intervenţie psihoterapeutică, care asigură programe de formare continuă acreditate sau care dispun de structuri de psihologie avizate de Colegiul Psihologilor din România, pot deveni partenere în implementarea Programului, prin încheierea unor protocoale/acorduri de colaborare.
  Secţiunea a 2-a
  Informare şi resurse pentru copii şi părinţiArticolul 8Informarea copiilor şi a părinţilor, în sensul art. 4 lit. c), se realizează prin dezvoltarea şi diseminarea de resurse în domeniile vizate de Program prin intermediul specialiştilor, al structurilor asociative ale elevilor şi părinţilor, colegiilor profesionale, organizaţiilor neguvernamentale, conform Planului de acţiune al Programului.
  Secţiunea a 3-a Dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare şi intervenţie pentru copii, pentru situaţiile care nu necesită intervenţia imediată a agenţiilor specializate din cadrul Serviciului de urgenţă 112Articolul 9(1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale înfiinţează numărul unic naţional destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă asupra copilului şi dezvoltă infrastructura necesară operării acestuia pentru situaţiile care nu necesită intervenţia imediată a agenţiilor specializate din cadrul Serviciului de urgenţă 112 pentru direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.(2) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului operează numărul unic naţional, conform unei proceduri unitare de implementare dezvoltate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.(3) În situaţiile anunţate prin intermediul numărului unic naţional prevăzut la alin. (1), care necesită intervenţia agenţiilor specializate din cadrul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului vor alerta Serviciul de urgenţă 112.(4) Poliţia Română poate utiliza Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT“ în situaţiile în care este necesar sprijinul populaţiei pentru căutarea copiilor dispăruţi. Modalitatea şi condiţiile de conectare, precum şi mecanismul de comunicare a mesajelor între sistemele Poliţiei Române şi sistemul „RO-ALERT“ se stabilesc prin protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.(5) Ministerul Educaţiei dezvoltă o aplicaţie mobilă şi online de evaluare psihoemoţională destinată copiilor, în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România privind structura şi conţinutul evaluării.(6) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), (4) şi (5) se asigură de la bugetul de stat, inclusiv din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale şi cele de rectificare, potrivit legii, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi bugetul Ministerului Educaţiei.(7) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru finanţarea:a) cheltuielilor necesare amenajării de spaţii special destinate ascultării copiilor victime ale infracţiunilor, la nivelul I.G.P.R., Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor judeţene de poliţie;b) cheltuielilor necesare achiziţiei de echipamente hardware şi software, licenţe şi servicii de mentenanţă necesare îndeplinirii atribuţiilor Poliţiei Române în domeniul combaterii pornografiei infantile.
  Articolul 10(1) Numărul naţional destinat raportării şi prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare şi forme de violenţă asupra copilului, pentru situaţiile care nu necesită intervenţia imediată a agenţiilor specializate din cadrul Serviciului de urgenţă 112, este 119.(2) Numărul naţional 119 este alocat Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.(3) La solicitarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a negocia cu acesta termeni şi condiţii rezonabile pentru deschiderea accesului din reţelele lor la numărul naţional 119.(4) Apelurile la numărul naţional 119 sunt gratuite pentru utilizatorii finali.(5) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia să insereze în sistemul de semnalizare indicativul de arie geografică corespunzător ariei geografice, în conformitate cu Planul naţional de numerotaţie, din care este iniţiat orice apel la numărul naţional 119, cu excepţia situaţiei în care apelantul utilizează servicii independente de locaţie.
  (6) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale utilizează bazele de date cu abonaţii obţinute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru identificarea apelanţilor la numărul naţional 119.(7) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii supraveghează modul în care furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului respectă obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Secţiunea a 4-a Facilitarea accesului la servicii psihologice pentru copiiArticolul 11Serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii se asigură de către psihologi acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România, din domeniile psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică, organizaţi în cabinete individuale de psihologie, societăţi civile profesionale de psihologie, cabinete asociate.
  Articolul 12(1) Decontarea serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică din Program se asigură de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale şi cele de rectificare, prin bugetul alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(2) Decontarea serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică din Program şi modalităţile de înscriere în Program se stabilesc în baza unei metodologii, aprobată prin hotărâre a Guvernului, în urma consultării Colegiului Psihologilor din România.Articolul 13Beneficiarii pachetului de intervenţie psihologică decontat prin Program sunt copiii şi părinţii acestora, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) copilul are vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani împliniţi la data înscrierii în Program. Excepţie fac tinerii care au împlinit 18 ani şi au calitatea de elev sau copiii care pe parcursul programului de intervenţie au împlinit 18 ani;b) copilul nu a mai beneficiat anterior de servicii psihologice prin intermediul Programului;c)
  părintele sau reprezentantul legal al copilului îşi exprimă acordul cu privire la înregistrarea şi participarea la Program.
  Articolul 14Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog monitorizează implementarea serviciilor psihologice pentru copii din cadrul Programului şi raportează semestrial sau la cerere către Departamentul pentru Responsabilitate Socială şi Grupuri Vulnerabile date calitative şi cantitative privind implementarea serviciilor de intervenţie psihologică pentru copii, cu respectarea prevederilor standardelor de confidenţialitate prevăzute de Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.Articolul 15Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 12 se asigură de la bugetul de stat, inclusiv din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, potrivit legii, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale şi cele de rectificare, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  Secţiunea a 5-a
  Dezvoltarea capacităţii instituţionale de prevenire, intervenţie şi suport pentru copiiArticolul 16Dezvoltarea capacităţii instituţionale de prevenire, intervenţie, suport din perspectiva psihoemoţională şi a siguranţei copiilor necesară implementării Programului se realizează astfel:a) la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se înfiinţează un compartiment de identificare, evaluare şi monitorizare periodică a nivelului biopsihopedagogic şi social al copiilor/elevilor/tinerilor, în vederea asigurării unor programe de intervenţie personalizate cu scopul creşterii siguranţei şi incluziunii educaţionale şi îmbunătăţirii climatului şcolar prin crearea şi funcţionarea optimă a grupurilor de acţiune antibullying;b) la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se asigură, prin angajare/desemnare, un inspector şcolar cu pregătire în domeniul psihopedagogiei speciale/ psihologiei, care va coordona compartimentele înfiinţate la nivelul unităţilor de învăţământ prevăzute la lit. a), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Educaţiei.Articolul 17(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înfiinţează Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, structură fără personalitate juridică, care funcţionează în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2)
  Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile exercită următoarele funcţii:a) de coordonare, monitorizare şi evaluare a implementării Programului;b) de colaborare cu reprezentanţii mediului privat în vederea dezvoltării unui cadru eficient şi sustenabil de responsabilitate socială comunitară;c) de facilitare a cooperării interinstituţionale în vederea implementării documentelor programatice în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor categoriilor vulnerabile, precum drepturile copilului, drepturile victimelor violenţei domestice, ale traficului de persoane şi ale altor categorii vulnerabile, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare documente programatice;d) de monitorizare a implementării documentelor programatice pe baza indicatorilor stabiliţi;e) de raportare către prim-ministru, semestrial şi ori de câte ori este cazul, asupra progresului realizat în implementarea obiectivelor asumate în cadrul documentelor programatice şi al Programului;f) de planificare şi de integrare a datelor şi a informaţiilor comunicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, în vederea formulării propunerilor de măsuri de eficientizare a implementării documentelor programatice, a proceselor şi procedurilor elaborate de către autorităţile administraţiei publice;g) de reprezentare în raporturile cu ministerele, autorităţile administraţiei publice, cu organismele interne şi internaţionale, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine.
  (3) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile este condus de un consilier de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primministrului.(4) Organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 18Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul Programului aprobat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi ale altor prevederi legale naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.Articolul 19(1) Sumele aferente Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale, inclusiv fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, în condiţiile legii, prin bugetele ministerelor de resort.(2) În situaţia finanţării din fonduri externe rambursabile, contractarea şi rambursarea împrumuturilor din surse externe se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 20Se aprobă Planul de acţiune al Programului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:p. Ministrul educaţiei,Gigel Paraschiv,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Tiberiu Horaţiu GorunMinistrul afacerilor interne,Lucian Nicolae Bodep. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Mihnea-Claudiu Drumea,secretar de statMinistrul sănătăţii, interimar,Cseke Attila ZoltánMinistrul finanţelor,Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 23 septembrie 2021.Nr. 105.ANEXĂPLAN DE ACŢIUNEpentru implementarea Programului naţional de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“
  PRIORITATEA 1: Protejarea integrităţii psihoemoţionale a copiilor prin crearea unor mecanisme de evaluare şi intervenţie, pentru asigurarea sănătăţii mintale a acestora în perioada pandemiei şi postpandemie
  PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea unui mecanism specific de prevenire şi intervenţie multidisciplinară pentru situaţiile de violenţă online, domestică şi în şcoli
  Măsura 1: Dezvoltarea competenţelor specialiştilor care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, intră în contact cu diferitele categorii de copii şi echiparea acestora cu instrumente şi proceduri de lucru unitare şi aplicate
  ActivităţiRezultatele activităţiiIndicatoriTermeneInstituţia responsabilă
  Formarea continuă a specialiştilor axată pe dobândirea de competenţe generale şi specifice în următoarele domenii:- recunoaşterea tulburărilor psihoemoţionale şi intervenţia adaptată; - dezvoltarea de activităţi alternative de petrecere a timpului liber, care să înlocuiască mediul virtual, stimulare socială şi motrică a copiilor, dezvoltarea de situaţii de comunicare şi relaţionare nemediate de tehnologie;- dezvoltarea de competenţe psihosocio-emoţionale;
  - managementul clasei;- educaţie emoţională;- identificarea dificultăţii de relaţionare, adaptare şi învăţare;- parenting pozitiv şi adecvat pentru grupuri de adulţi şi părinţi;- consecinţele abuzului pe internet, recunoaşterea simptomelor şi modul de intervenţie şi raportare;- managementul furiei, agresivitate empatie, asertivitate;- prevenirea victimizării online a copiilor;- tehnici de intervenţie precoce în situaţii de violenţă şi comportament disruptiv la copii;- identificarea vulnerabilităţilor comportamentale online ale copiilor;- audierea copiilor victime ale agresiunilor;- investigaţii privind criminalitatea online asupra copiilor
  Creşterea capacităţii specialiştilor în vederea gestionării problemelor psihoemoţionale şi de siguranţă ale copiilorNumăr de specialişti formaţi în domeniile activităţiiNumăr de materiale de instruire în domeniile activităţiiNumăr de formări efectuate cu specialişti în domeniile activităţiiPe perioada de implementare a ProgramuluiMECPRCNASRIGPR
  MPONG-uriISJ/ISMBCCD
  Includerea competenţelor generale şi specifice în domeniul psihoemoţional în cuprinsul formării iniţiale a personalului didacticModificarea standardelor specifice ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice a programelor de studii din domeniile de licenţă şi master aferente Comisiei de Specialitate Nr. 5 - Ştiinţe Administrative, ale Educaţiei şi Psihologie - în sensul dezvoltării competenţelor psihoemoţionale ale cadrelor didacticeStandarde modificatePrimele 6 luni de la aprobarea ProgramuluiMECPRCNASR
  Dezvoltarea de ghiduri, instrumente, protocoale, proceduri şi mecanisme pentru specialiştiCadru procedural şi de formare consolidatProcedură de alertare şi referire a cazurilor prezumtiv depistate de tulburări emoţionale la copii- Kit de indicatori primari de recunoaştere a tulburărilor psihoemoţionale şi modalităţi de intervenţie primară- Instrumente de identificare a comportamentelor disfuncţionale online ale copiilor- Creare reţea elevi resursă în şcoli pentru promovarea comportamentului sănătos online- Calendar de activităţi nemediate de tehnologie în şcoli cu implicarea părinţilor- Set de indicatori pentru identificarea dificultăţilor de relaţionare, adaptare, învăţarePrimele 6 luni ale Programului
  MECPRCNASRONG-uriIGPR
    - Ghid de parenting pozitiv şi adecvat pentru grupuri de adulţi şi părinţi- Ghid cu informaţii despre prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării copiilor pentru copii- Ghid pentru managementul furiei, agresivitate, empatie, asertivitate- Set de indicatori psihoemoţionali şi fizici, semne, simptome şi comportamente care indică abuzul şi/sau violenţa împotriva copiilor- Protocol de semnalare a cazurilor de violenţă împotriva copiilor în şcoală şi comunitate şi corelarea cu procedura generală a DGASPC- Instrument de identificare a gradului de risc de violenţă (victimal/infracţional) la copii în şcoală- Ghid de intervenţie precoce pentru părinţi şi specialişti pentru prevenirea escaladării situaţiilor de violenţă şi comportament disruptiv la copii- Ghid pentru crearea şi funcţionarea grupurilor de acţiune antibullying în unităţile de educaţie preuniversitare- Ghid de intervenţie precoce pentru părinţi şi specialişti pentru prevenirea escaladării situaţiilor de violenţă şi comportament disruptiv la copiii cu dizabilităţi, în familie şi şcoli speciale- Set de indicatori de abuz şi violenţă împotriva copiilor cu dizabilităţi pentru părinţi, poliţişti şi procurori- Set de indicatori pentru părinţi şi specialişti pentru identificarea factorilor declanşatori în cazul copiilor predispuşi la comportamente disruptive şi violente- Protocol de audiere a copiilor victime ale agresiunilor (capitol distinct - copii cu dizabilităţi)  
  Informarea echipei intersectoriale locale şi a SPAS cu privire la Ghidul de intervenţie precoce pentru părinţi şi specialişti pentru prevenirea escaladării situaţiilor de violenţă şi comportament disruptiv la copiiCapacitate crescută a EIL şi SPAS în vederea utilizării instrumentelor de intervenţie pentru prevenirea escaladării situaţiilor de violenţă şi comportament disruptiv la copiiNumăr EIL şi SPAS-uri informate
  Pe perioada de implementare a ProgramuluiMMPSCNASRCPRUNCJRAMRAORACoR
  Măsura 2: Educaţie psihoemoţională pentru copii, adaptată pe categorii de vârste şi cicluri şcolare
  Introducerea în curriculumul şcolar, aferent ariei curriculare Consiliere şi orientare, a tematicilor privind:- înţelegerea emoţiilor de bază, a consecinţelor şi contextelor;- exprimarea şi trăirea emoţiilor contextual adecvat;- reglare emoţională şi controlul mediului;- alegeri potrivite în mediul online - reguli simpleAdaptarea procesului educaţional la nevoile psihoemoţionale pandemice şi postpandemice ale copiilorRevizuirea/Elaborarea programelor şcolareOrganizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculareProgramă şcolară a ariei curriculareConsiliere şi orientare modificatăNumăr de măsuri de intervenţie (adaptarea procesului educaţional, revizuirea programelor şcolare, organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare)
  În primele 6 luni ale ProgramuluiMEUnităţile de învăţământ, care vor asigura participarea consilierului/ psihologului şcolar la cel puţin două ore pe semestru pentru abordarea temelor referitoare la educaţia psiho-emoţională
  Măsura 3: Informare şi resurse pentru copii şi părinţi
  Informarea copiilor privind utilizarea aplicaţiilor online de siguranţă şi suport psihoemoţionalDobândirea de către copii a cunoştinţelor necesare utilizării sigure a aplicaţiilor online Număr copii informaţiPe perioada de implementare a ProgramuluiMECNEFNAPONG-uriDGASPC
  Formarea elevilor resursă pentru promovarea comportamentelor sănătoase onlineCapacitatea crescută a elevilor resursă de a promova comportamente sănătoase onlineNumăr de elevi resursă formaţiPe perioada de implementare a ProgramuluiMECNEONG-uri
  Informarea părinţilor şi echiparea acestora cu resurse privind:- exersarea strategiilor de control emoţional;- exersarea strategiilor de control al mediului;- instrumente de gestionare a situaţiilor complexe emoţional;- evaluarea continuă a semnalelor de afectare emoţională a copiilor;- screening timpuriu;- monitorizarea activităţii în mediul online;- înţelegerea consecinţelor abuzului online;- recunoaşterea simptomelor, intervenţie şi raportarea abuzurilor online.Dobândirea de informaţii practice de către părinţi pentru gestionarea comportamentelor disruptive şi pentru dezvoltarea unui comportament sănătos online al copiilorNumăr de părinţi informaţiNumăr de resurse diseminateNumăr de accesări ale siteuluiPe perioada de implementare a ProgramuluiMEFNAPONG-uri
  Măsura 4: Dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare şi intervenţie în cazurile de abuzuri şi infracţiuni la adresa copiilor
  Înfiinţarea unui număr unic naţional destinat raportării cazurilor de abuz şi neglijare a copilului către serviciile sociale de la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copiluluiCreşterea capacităţii de sesizare a cazurilor de abuz şi neglijare a copilului
  Număr unic naţionalDecembrie 2021STSDGASPC
  Operaţionalizarea numărului unic naţionalCadrul procedural consolidat pentru sesizarea cazurilor de abuz şi neglijareNumăr operatori dedicaţiProcedură dedicatăDecembrie 2021ANDPDCADGASPC
  Încheierea unui Protocol de cooperare între Inspectoratul General al Poliţiei Române, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea stabilirii modalităţii şi a condiţiilor de conectare, precum şi a mecanismului de comunicare a mesajelor între sistemele Poliţiei Române şi sistemul RoAlert pentru căutarea copiilor dispăruţiCreşterea capacităţii instituţionale de depistare a copiilor dispăruţiProtocol încheiatDecembrie 2021IGPRDSUIGSUSTS
  Achiziţionarea şi dotarea cu echipamente hardware şi software, licenţe şi servicii de mentenanţă necesare îndeplinirii atribuţiilor Poliţiei Române în domeniul combaterii pornografiei infantile
  Creşterea capacităţii instituţionale de depistare şi investigare a infracţiunilor cibernetice în care sunt implicaţi copiiEchipamente hardwareEchipamente softwareLicenţeServicii de mentenanţăNumăr de poliţişti formaţiDecembrie 2022IGPR
  Amenajarea de spaţii special destinate ascultării/audierii copiilor victime ale infracţiunilor, la nivelul I.G.P.R., D.G.P.M.B. şi inspectoratelor judeţene de poliţieCreşterea capacităţii instituţionale de investigare a infracţiunilor cu victime copii în condiţii adecvate nevoilor psihoemoţionale ale copiilorNumăr de camere de audiere pentru copii amenajateDecembrie 2022IGPRDGASPCMP
  Dezvoltarea unei aplicaţii mobile şi online de evaluare psihoemoţională destinată copiilorCreşterea capacităţii copiilor de aşi cunoaşte dimensiunea psihoemoţională şi de a cere sprijinAplicaţie webAplicaţie mobilăIunie 2022
  ME
  Măsura 5: Facilitarea accesului la servicii de intervenţie psihoterapeutică pentru copii
  Decontarea serviciilor psihologice şi psihoterapeutice pentru copii Pachetul decontat prin Program este format dintr-o şedinţă de evaluare şi până la un total de 10 şedinţe de intervenţie psihologică, psihoterapeutică sau consiliere psihologică pentru un elev, într-un an şcolarCreşterea gradului de rezilienţă a copiilor la factorii externi de stresNumăr de copiiNumăr de sesiuniPe tot parcursul ProgramuluiANPISMSCPR
  Monitorizarea şi evaluarea serviciilor psihologice şi psihoterapeutice pentru copiiAsigurarea calităţii serviciilor psihologice şi psihoterapeutice oferite copiilorProcedură de evaluareNumăr de rapoarte de evaluarePe tot parcursul ProgramuluiMSCNSMLA
  Măsura 6: Dezvoltarea capacităţii instituţionale de prevenire, intervenţie, suport, monitorizare şi evaluare din perspectiva psihoemoţională şi a siguranţei copiilor
  Înfiinţarea compartimentului la nivelul unităţii de învăţământ/desemnarea/angajarea personalului calificat cu atribuţii exprese privind suportul psihopedagogic, siguranţa copiilor şi incluziunea şi îmbunătăţirea climatului şcolar prin crearea şi funcţionarea optimă a grupurilor de acţiune antibullyingAsigurarea coerenţei măsurilor de suport psihopedagogic, siguranţa copiilor şi incluziune la nivelul unităţilor de învăţământ
  Sprijinirea unităţilor de învăţământ în procesul de evaluare a climatului şcolar şi de creare a grupurilor de acţiune antibullying
  Număr de structuriNumăr de persoaneNumăr de unităţi de învăţământ preuniversitare ale căror grupuri de acţiune antibullying au fost înfiinţate.În primele 6 luni ale ProgramuluiME
  Desemnarea, din rândul personalului unităţii de învăţământ, a unui responsabil de relaţia cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea identificării situaţiilor de risc în care se pot afla elevii. În cazul identificării unor astfel de situaţii, precum tulburări psihoemoţionale, abuzuri în spaţiul şcolar/familial, neglijenţă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, şcoala va asigura cadrul necesar pentru a implica toate autorităţile necesare în vederea protejării drepturilor copilului, în condiţiile legii.Asigurarea unei intervenţii rapide şi eficiente în situaţiile de risc, în contextul în care, de multe ori, între şcoli şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nu există o relaţie de colaborare interinstituţională strânsăNumăr de sesizări transmise de către responsabilul desemnat către DGASPCNumăr de cazuri soluţionateÎn primele 6 luni ale ProgramuluiMEDGASPCUnităţile de învăţământ
  Desemnarea/angajarea inspectorului şcolar cu atribuţii în domeniul psihosocial şi managementul clasei la nivelul fiecărui inspectorat judeţean şcolarAsigurarea supervizării şi coerenţei măsurilor de suport psihopedagogic, siguranţa copiilor şi incluziune în învăţământul preuniversitarNumăr de inspectoriÎn primele 6 luni ale ProgramuluiME
  Înfiinţarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile
  Asigurarea coordonării, monitorizării şi evaluării implementării ProgramuluiStructură înfiinţatăNoiembrie 2021SGG
  Măsura 7: Comunicarea Programului şi a măsurilor de suport pentru copii
  Elaborarea şi implementarea Planului de comunicare a ProgramuluiCreşterea gradului de informare a grupurilor-ţintă şi a publicului larg cu privire la tematica şi măsurile de suport ale ProgramuluiPlan de comunicareCampanii de comunicarePlatformă web ProgramPe tot parcursul ProgramuluiDRSCGV
  ----