Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 887 din 27 septembrie 2021pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 29 septembrie 2021Data intrării în vigoare 01-10-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei reglementări şi norme de contractare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. RN 1.662 din 27.09.2021,în temeiul prevederilor:– art. 167 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, – art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
  Articolul 1(1) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obţin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime, după eliminarea extremelor minime şi a ajustării, după caz, astfel încât să nu fie mai mari decât cu maximum +5% raportate la preţurile de referinţă/sumele de închiriere valabile până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime pentru fiecare categorie şi tip de dispozitiv medical, tehnologie şi dispozitiv asistiv sunt cele din listele cu preţurile de vânzare cu amănuntul şi/sau sumele de închiriere care au fost transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. (3) Cele 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime se stabilesc pentru cele mai mici 3 valori diferite ale preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, după eliminarea preţului de vânzare cu amănuntul cel mai mic dintre minime - extrema minimă, respectiv pentru cele mai mici 3 valori diferite ale sumelor de închiriere minime, după eliminarea sumei de închiriere celei mai mici dintre minime - extrema minimă, corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive.
  Articolul 2În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical, tehnologie şi dispozitiv asistiv există un număr mai mic sau egal cu 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, se calculează preţul de referinţă, respectiv suma de închiriere, după cum urmează:a) pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de un singur furnizor se consideră preţul de vânzare cu amănuntul minim, respectiv suma de închiriere minimă;b) pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de doi sau trei furnizori se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime, din listele acestor furnizori.Articolul 3În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical, tehnologie şi dispozitiv asistiv există mai mult de 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, dar pentru care nu se poate aplica metodologia de mai sus, întrucât există mai multe preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere care au aceeaşi valoare şi nu există minimum 4 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere diferite, se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime, din listele acestor furnizori.Articolul 4În cazul protezelor de membru superior, pentru fiecare categorie, preţul de referinţă calculat pentru protezele funcţionale acţionate prin cablu se stabileşte şi pentru protezele tip funcţională acţionată mioelectric, respectiv funcţională acţionată atipic electric.Articolul 5(1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical, tehnologie şi dispozitiv asistiv sau tip de dispozitiv medical, tehnologie sau dispozitiv asistiv este preţul de referinţă ori, după caz, suma de închiriere. (2) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Pentru dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive acordate pe o perioadă nedeterminată/ determinată al/a căror preţ de vânzare cu amănuntul/sumă de închiriere este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere prevăzute în anexă, acesta/aceasta devine preţ de referinţă/sumă de închiriere.
  Articolul 7(1) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical, tehnologie sau dispozitiv asistiv preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere al/a acestui/acestei dispozitiv medical, tehnologii sau dispozitiv asistiv, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv la preţul cel mai mic de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere cea mai mică, care devine preţ de referinţă/sumă de închiriere. (2) În situaţia în care pentru un dispozitiv medical, tehnologie sau dispozitiv asistiv, preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere, casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv dacă acesta/aceasta este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere, respectiv preţul de referinţă/suma de închiriere, dacă preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv este mai mare decât preţul de referinţă/suma de închiriere.Articolul 8(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2021. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.081/2018 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iunie 2018.
  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Bucureşti, 27 septembrie 2021.Nr. 887.ANEXĂLISTApreţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale,tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu,în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate1.
  Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Proteză auditivă retroauriculară/intraauriculară 1.058,77
  2.Proteză fonatoriea) vibrator laringian1.420,83
  b) buton fonator (shunt - ventile)1.207,70
  3.
  Proteză trahealăa) canulă traheală simplă486,35
  b) canulă traheală Montgomery1.601,42
   Filtru umidificator HME 258,00
  2. Dispozitive pentru protezare stomii
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/set
  C1C2C3C4
  A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)a1) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare279,79
  a2) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare143,51
  a3) sac colector special pentru colostomie/ ileostomie cu evacuare389,9
  a4) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare cu adeziv convex874,02
  a5) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu adeziv convex579,58
  a6) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm452,40
  a7) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm248,67
  b) sac colector pentru urostomie155,09
  B. Sistem stomic cu două componentea) pentru colostomie/ileostomie (flanşă-suport şi sac colector)169,46
  b) pentru urostomie (flanşă-suport şi sac colector)245,28
  3. Dispozitive pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/set
  C1C2C3C4
  1.Condom urinar 132,31
  2.Sac colector de urină 17,58
  3.Sonda Foley 22,45
  4.Cateter urinar 1.070,05
  5.
  Benzi pentru incontinenţă urinară lei/buc.
  1.480,50
  4. Proteze pentru membrul inferior
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Proteză parţială de piciora) LISEFRANC1.903,42
  b) CHOPART1.959,90
  c) PIROGOFF2.176,71
  2.Proteză pentru dezarticulaţia de gleznăSYME2.368,88
  3.Proteză de gambăa) convenţională, din material plastic, cu contact total2.579,47
  b) geriatrică2.684,20
  c) modulară2.550,34
  d) modulară cu manşon de silicon5.278,33
  4.Proteză pentru dezarticulaţia de genunchimodulară5.544,47
  5.Proteza de coapsăa) combinată2.942,45
  b) din plastic3.128,88
  c) cu vacuum3.789,40
  d) geriatrică3.383,83
  e) modulară4.641,11
  f) modulară cu vacuum4.907,99
  g) modulară cu manşon de silicon7.508,44
  6.Proteză de şolda) convenţională3.576,86
  b) modulară7.654,30
  7.Proteză parţială de bazin hemipelvectomiea) convenţională4.578,04
  b) modulară7.944,00
  8.Manşon de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon2.177
  9.Manşon de silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon2.177
  5. Proteze pentru membrul superior
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1
  C2C3C4
  1.Proteză parţială de mânăa) funcţională simplă1.781,93
  b) funcţională2.227,16
  c) de deget funcţională simplă2.247,62
  2.Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâiniia) funcţională simplă2.705,22
  b) funcţională acţionată pasiv3.389,14
  c) funcţională acţionată prin cablu4.193,53
  d) funcţională acţionată mioelectric
  4.193,53
  3.Proteză de antebraţa) funcţională simplă2.678,17
  b) funcţională acţionată pasiv3.296,74
  c) funcţională acţionată prin cablu4.135,79
  d) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie pasivă4.135,79
  e) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie activă 4.135,79
  4.Proteză de dezarticulaţie de cota) funcţională simplă4.812,68
  b) funcţională acţionată pasiv4.465,75
  c) funcţională acţionată prin cablu
  5.609,74
  d) funcţională atipic electric5.609,74
  e) funcţională mioelectrică5.609,74
  5.Proteza de braţ a) funcţională simplă4.159,99
  b) funcţională acţionată pasiv5.437,99
  c) funcţională acţionată prin cablu5.362,86
  d) funcţională atipic electric5.362,86
  e) funcţională mioelectrică5.362,86
  6.Proteză de dezarticulaţie de umăra) funcţională simplă
  5.300,06
  b) funcţională acţionată pasiv5.751,66
  c) funcţională acţionată prin cablu6.167,38
  d) funcţională atipic electric6.167,38
  e) funcţională mioelectrică6.167,38
  7.Proteză pentru amputaţie interscapulotoracicăa) funcţională simplă5.785,79
  b) funcţională acţionată pasiv6.558,55
  c) funcţională acţionată prin cablu6.716,97
  d) funcţională atipic electric6.716,97
  Nr. crt.
  Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Proteză parţială de mânăa) funcţională simplă1.781,93
  b) funcţională2.227,16
  c) de deget funcţională simplă2.247,62
  2.Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâiniia) funcţională simplă2.705,22
  b) funcţională acţionată pasiv
  3.389,14
  c) funcţională acţionată prin cablu4.193,53
  d) funcţională acţionată mioelectric4.193,53
  3.Proteză de antebraţa) funcţională simplă2.678,17
  b) funcţională acţionată pasiv3.296,74
  c) funcţională acţionată prin cablu4.135,79
  d) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie pasivă4.135,79
  e) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie activă 4.135,79
  4.Proteză de dezarticulaţie de cota) funcţională simplă4.812,68
  b) funcţională acţionată pasiv4.465,75
  c) funcţională acţionată prin cablu5.609,74
  d) funcţională atipic electric5.609,74
  e) funcţională mioelectrică5.609,74
  5.Proteza de braţ a) funcţională simplă4.159,99
  b) funcţională acţionată pasiv5.437,99
  c) funcţională acţionată prin cablu5.362,86
  d) funcţională atipic electric5.362,86
  e) funcţională mioelectrică
  5.362,86
  6.Proteză de dezarticulaţie de umăra) funcţională simplă5.300,06
  b) funcţională acţionată pasiv5.751,66
  c) funcţională acţionată prin cablu6.167,38
  d) funcţională atipic electric6.167,38
  e) funcţională mioelectrică6.167,38
  7.Proteză pentru amputaţie interscapulotoracicăa) funcţională simplă5.785,79
  b) funcţională acţionată pasiv6.558,55
  c) funcţională acţionată prin cablu
  6.716,97
  d) funcţională atipic electric6.716,97
  6. Orteze6.1. Orteze pentru coloana vertebrală
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Orteze cervicalea) colar59,23
  b) Philadelphia/Minerva145,54
  c) Schanz59,14
  2.Orteze cervicotoracice80,50
  3.Orteze toracice98,70
  4.Orteze toracolombosacralea) orteză toracolombosacrală255,39
  b) corset Cheneau1.237,80
  c) corset Boston1.238,33
  d) corset Euroboston1.295,86
  e) corset Hessing181,67
  f) corset de hiperextensie679,00
  g) corset Lyonnais1.488,28
  h) corset de hiperextensie în trei puncte pentru scolioză980,00
  5.Orteze lombosacralea) orteză lombosacrală106,96
  b) lombostat96,10
  6.Orteze sacro-iliace75,00
  7.Orteze cervicotoracolombosacralea) corset Stagnara1.821,57
  b) corset Milwaukee1.515,82
  6.2. Orteze pentru membrul superior
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Orteze de deget35,46
  2.Orteze de mânăa) cu mobilitatea/fixarea degetului mare65,44
  b) dinamică122,81
  3.Orteze de încheietura mâinii - mânăa) fixă53,27
  b) dinamică66,47
  4.Orteze de încheietura mâinii - mână - degetfixă/mobilă83,00
  5.Orteze de cotcu atelă/fără atelă57,54
  6.Orteze de cot - încheietura mâinii - mână96,33
  7.Orteze de umăr
  78,77
  8.Orteze de umăr - cot120,33
  9.Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mânăa) fixă148,82
  b) dinamică556,47
  6.3. Orteze pentru membrul inferior
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Orteze de picior66,33
  2.Orteze pentru gleznă - piciorfixă/mobilă66,50
  3.Orteze de genunchia) fixă182,67
  b) mobilă62,67
  c) Balant715,80
  4.Orteze de genunchi - gleznă - piciora) orteză de genunchi - gleznă - picior389,84
  b) pentru scurtarea membrului pelvin1.324,49
  5.Orteze de şold585,33
  6.Orteze de şold - genunchi1.434,99
  7.Orteze de şold - genunchi - gleznă - piciora) orteză de şold - genunchi - gleznă - picior1.984,36
  b) coxalgieră (aparat)2.087,20
  c) Hessing (aparat)977,90
  8.Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copiia) ham Pavlik120,34
  b) de abducţie84,31
  c) Dr. Fettwies1.936,47
  d) Dr. Behrens1.254,74
  e) Becker103,07
  f) Dr. Bernau681,88
  9.Orteze corectoare de statică a picioruluilei/pereche
  a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv53,46
  b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,563,17
  c) Pes Var/Valg152,12
  7. Încălţăminte ortopedică
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/pereche
  C1C2C3C4
  1.Ghetea) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv289,15
  b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5350,53
  c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv307,90
  d) cu arc cu numere mai mari de 23,5320,33
  e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv312,73
  f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5404,75
  g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv341,64
  h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5422,66
  i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv373,82
  j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5446,67
  2.Pantofia) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv252,43
  b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5302,16
  c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv252,96
  d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5325,35
  e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv308,22
  f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5368,10
  g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv309,11
  h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5382,99
  8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Lentile intraocularea) pentru camera anterioară326,35
  b) pentru camera posterioară
  9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/lună
  C1C2C3C4
  1.Aparat pentru administrarea continuă cu oxigenconcentrator de oxigen193,39
  2.Aparat de ventilaţie noninvazivăaparat de ventilaţie577,45
  10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen355,85
  2.NebulizatorNebulizator cu compresor263,88
  11. Dispozitive de mers
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Baston39,26
  2.Bastoncu trei/patru picioare68,23
  3.Cârjăa) cu sprijin subaxilar din lemn50,84
  b) cu sprijin subaxilar metalică70,00
  c) cu sprijin pe antebraţ metalică41,84
  4.Cadru de mers
  153,83
  5.Fotoliu rulantperioadă nedeterminatăpreţ de referinţă
  lei/buc.
  a) cu antrenare manuală/electrică859,67
  b) triciclu pentru copii2.162,28
  perioadă determinatăsumă de închiriere
  lei/lună
  a) cu antrenare manuală/electrică36,65
  b) triciclu pentru copii
  12. Proteză externă de sân
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Proteză externă de sân şi accesorii (sutien)424,75
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!