Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 2 octombrie 2021privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 4 octombrie 2021Data intrării în vigoare 04-10-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-10-2021 până la data de 18-10-2021


  Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economică şi de sprijinire a populaţiei,întrucât în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate astfel încât impactul negativ asupra cetăţenilor să fie cât mai redus, luând în considerare necesitatea protecţiei sociale a cetăţenilor ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,având în vedere reglementările cuprinse în art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la posibilitatea limitării sau suspendării activităţilor didactice ce presupun prezenţa fizică a copiilor la cursuri,luând în considerare situaţia epidemiologică din România şi riscul asupra sănătăţii populaţiei,ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea afecta sănătatea copiilor şi siguranţa acestora în lipsa părinţilor care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau a derulării activităţii didactice în sistemul on-line şi ar creşte riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2,
  întrucât aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, denumite în continuare unităţi de învăţământ. (2) Prevederile alin. (1) se aplică pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emis în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.(3) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:a) fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1);b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c)
  locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.
  (4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin părinte se înţelege:a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b) adoptatorul;c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (3) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.(6) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi unul dintre părinţii copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unor unităţi de învăţământ, dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii, cu condiţia respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor alin. (3) lit. b):a) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice;b) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;c) locuieşte împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.
  Articolul 2Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi pentru unul dintre părinţi care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul în care unul dintre părinţii definiţi la art. 1 alin. (4) se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
  d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ se înţelege reducerea frecvenţei participării copiilor la cursurile şcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ şi utilizarea tehnologiei şi internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.Articolul 5(1) Părinţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ.
  (2) Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3), depusă la angajatorul acestuia. Zilele libere se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte, precum şi, după caz, de următoarele documente:a) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani; b) copie a adeverinţei eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6).(4) Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte prevăzută la alin. (3) va conţine elemente din care să rezulte că, pentru aceeaşi perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în condiţiile art. 7 alin. (4) şi că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3. În cazul în care părintele se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte nu este necesară. (5) Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se stabilesc în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6)
  Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din reţeaua de transport feroviar, din unităţile care asigură transportul în comun şi serviciul de salubrizare a localităţilor, aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, din unităţile de comerţ alimentar, servicii financiare, distribuţie de carburanţi, producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare, precum şi personalul din unităţile farmaceutice beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai cu acordul angajatorului.
  Articolul 6(1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este în sumă brută şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora.(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere potrivit art. 1.(4) Impozitul şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi contribuţia asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se plătesc de angajator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului care se aprobă până la 31 decembrie 2021.(6) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) nu se acordă facilităţi fiscale.(7) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) şi art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizaţiilor respective, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. Articolul 7(1) Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.(2)
  Face excepţie de la prevederile alin. (1) părintele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care poate opta fie pentru acordarea de zile libere potrivit art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit alin. (4), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeaşi perioadă.
  (3) Drepturile băneşti aferente zilelor libere acordate în condiţiile art. 1 personalului prevăzut la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc astfel: a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unităţile sanitare publice.(4) În situaţia în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2), cu condiţia respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) şi c). (5) În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite.(6) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă pe baza cererii părintelui şi a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4). Cererea şi declaraţia se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.
  (7) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) şi (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă obligatoriu odată cu drepturile salariale şi se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru personalul din unităţile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.(9) Pentru personalul instituţiilor definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Majorarea prevăzută la alin. (4) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.(11) Majorarea prevăzută la alin. (4) reprezintă venit care se supune calculării, virării şi declarării impozitului şi contribuţiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(12) Instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională au obligaţia de a emite norme specifice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite. În situaţia unităţilor sanitare, normele specifice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu excepţia unităţilor sanitare din reţeaua ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
  Articolul 8(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 6, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru a/al acestuia, după caz, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.(2) Cererea şi documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.(3) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie potrivit art. 6 se face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor justificative prevăzute la alin. (1).(4) Procedura de decontare, documentele justificative şi modelul acestora se stabilesc, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) se pot folosi modele de cereri şi formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.
  Articolul 9(1) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (5) şi art. 2, instituţiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unităţile de învăţământ sau serviciile de zi au obligaţia să transmită, în format electronic, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţilor din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidenţiate pe unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, de învăţământ sau servicii de zi, astfel:a) inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru copiii preşcolari şi şcolari de până la 12 ani inclusiv, pentru copiii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6), precum şi pentru copiii minori şi adulţii cu handicap înscrişi în unităţile de învăţământ special;b) primăriile, pentru copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară şi pentru serviciile de zi, aflate în administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (5) şi art. 2;c) direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru serviciile de zi, aflate în administrare, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (5) şi art. 2.(2) Listele prevăzute la alin. (1) se transmit şi instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la solicitarea acestora.(3) Listele prevăzute la alin. (1) conţin obligatoriu denumirea unităţii de învăţământ sau, după caz, a serviciului de zi, precum şi numele şi prenumele copiilor înscrişi, respectiv ale persoanelor adulte cu handicap.
  (4) Datele prevăzute în listele menţionate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Ministerul Educaţiei, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  Articolul 10(1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (6) şi angajatorul se sancţionează cu amendă între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 lei.(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează de către inspectorii de muncă.
  Articolul 11(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada prevăzută la art. 1 alin. (2). (2) Numărul zilelor libere se stabileşte în funcţie de perioada prevăzută:a) de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ se stabileşte prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii;b) de decizia conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unitatea de învăţământ se stabileşte ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ.(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) părintele va depune la angajator, pe lângă actele prevăzute la art. 5 alin. (3), şi o copie a deciziei conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ.(4) Unitatea de învăţământ comunică părinţilor decizia prevăzută la alin. (2) lit. b) în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare şi prin afişare pe pagina de internet a unităţii de învăţământ şi a inspectoratului şcolar judeţean.
  Articolul 12Prevederile art. 10 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoş Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,

  secretar general
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 2 octombrie 2021.Nr. 110.----