Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 2 octombrie 2021pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 4 octombrie 2021Data intrării în vigoare 04-10-2021


  Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum şi instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost prelungită succesiv până în prezent prin hotărâri ale Guvernului adoptate lunar,luând în considerare hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice defavorabile, generată de ritmul accelerat de creştere a îmbolnăvirilor cu COVID-19,luând act de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care reclamă adoptarea unor măsuri de limitare a contactului fizic între persoane, având ca efect direct interzicerea/suspendarea/limitarea unor activităţi economice,ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi angajatorilor, precum şi asupra altor categorii de profesionişti care realizează venituri din activităţi independente sau alte activităţi care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa socială şi economică a populaţiei, precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe perioada stării de alertă decretate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare.(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.(3) De acordarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) beneficiază şi salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.(4) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.(5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(6) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  (7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (6) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.(9) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract este activ pe perioada prevăzută la alin. (1) din care obţine venituri la nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), acesta nu beneficiază de indemnizaţia respectivă.(11) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.(12) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator.(13)
  Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).
  (14) În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (13) este corespunzător unei fracţiuni de lună se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.
  Articolul 2(1) În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).(3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) se va face către conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.
  Articolul 3(1) Documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (2).Articolul 4(1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeaşi perioadă din lună, pentru salariaţi diferiţi, acordarea indemnizaţiei reglementată la art. 1 alin. (1) şi decontarea indemnizaţiei reglementată la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii.
  (2) În cursul aceleiaşi luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru acelaşi salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizaţia reglementată la art. 1 alin. (1) şi de decontarea indemnizaţiei reglementată la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii.
  Articolul 5Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) salariaţii următorilor angajatori:a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.Articolul 6
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2021, pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARSCoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, beneficiază de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare, alte categorii de persoane care realizează venituri, după cum urmează: a) profesionişti reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;b) persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c) persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.(2) În condiţiile alin. (1) persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din iniţiativa structurii sportive. Suplimentar, structura sportivă şi persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.(3) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniştilor asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale.(4)
  Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Calculul obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (3) pentru indemnizaţia brută încasată de la agenţia teritorială se efectuează:a) de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;b) de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori ai indemnizaţiei. (6) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (5) lit. a) se declară prin „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obţinute indemnizaţiile.(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) lit. b) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de plătitorul de venit prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata indemnizaţiei. (8) Indemnizaţiile acordate potrivit alin. (1) şi (2) nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii, iar pentru acestea se aplică următoarele reguli, după caz:a) calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii;b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 şi 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile nu fac obiectul acordării bonificaţiei stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.
  Articolul 7(1) Indemnizaţia prevăzută la art. 6 se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.(2) Indemnizaţia prevăzută la art. 6 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţită de documentul care atestă întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial şi, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1), de copia documentului de identitate.
  (3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun electronic la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, astfel:a) de către persoana îndreptăţită în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b);b) de către cooperaţie, respectiv de către structura sportivă în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (2).(4) Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor prevăzute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, sau platforma aici.gov.ro.(5) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun lunar, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizaţia. În situaţia în care se depăşeşte acest termen, indemnizaţia aferentă lunii respective nu se mai acordă.(6) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), cererea este întocmită, semnată şi datată de reprezentantul legal şi este însoţită şi de lista cu persoanele beneficiare.
  Articolul 8(1) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 6 se realizează de către agenţiile teritoriale după cum urmează:a) direct la beneficiar pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b);b) prin cooperaţie, respectiv structura sportivă pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (2).(2) Plata se efectuează de către agenţiile teritoriale exclusiv în conturile bancare deschise la unităţile bancare de beneficiarii indemnizaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi de depunere a cererilor. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), contul bancar poate fi atât cel deschis pe numele persoanei, cât şi cel deschis în calitate de profesionist.Articolul 9Modelele cererii şi documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 10(1) Pentru angajaţii încadraţi cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1). În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile art. 6.(2) Prevederile art. 6 alin. (1) nu se aplică societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1).(4) În situaţia în care o persoană se încadrează pentru a beneficia atât de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1), cât şi de cea prevăzută la art. 6 alin. (1), atunci aceasta va beneficia de o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut la art. 6 alin. (1).(5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4), lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care se depun documentele, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, după caz, prin structurile teritoriale ale acestora, verifică încadrarea persoanei, pe bază de protocol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  (6) În situaţia prevăzută la alin. (4), documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) se depun la agenţiile teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (3)-(6).
  Articolul 11(1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) şi art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) şi (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizaţii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) şi (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, nu se acordă facilităţi fiscale.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:

  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 2 octombrie 2021.Nr. 111.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!