Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 572 din 30 septembrie 2021privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)"
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021Data intrării în vigoare 13-10-2021

  Având în vedere:– Programul operaţional Competitivitate, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 10.233 din 19.12.2014, cu modificările ulterioare;– prevederile Acordului de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 din 23.02.2017 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Ministerul Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Adresa Autorităţii de management POC, înregistrată la Direcţia generală Organism intermediar pentru cercetare cu nr. 3.640 din 24.08.2021, privind solicitarea de modificare a Schemei de ajutor de CDI, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015, în sensul prelungirii perioadei de aplicare;
  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenţei nr. 10.754 din 23.09.2021 referitor la Proiectul de ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării pentru modificarea schemei de ajutor de stat,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare,ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar, emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală Organism intermediar pentru cercetare.
  (2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (POC).
  2. La articolul 8 litera d), punctele (i) şi (ii) vor avea următorul cuprins:(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (6), iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, «o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii» se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  Articolul 9Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanţare vor fi încheiate, cel târziu, până la 31 decembrie 2022.
  4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 13(1) Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi consideraţi întreprinderi aflate în dificultate în conformitate cu definiţia din art. 8 lit. d), cu excepţia beneficiarilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021.5. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  Articolul 19Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2022. Bugetul schemei este de maximum 620 milioane euro pe perioada 2015-2022, repartizat estimativ după cum urmează:Tabel 2
  Art.2016201720182019202020212022TOTAL
  1429.610.408,430,0028.477.826,080,0043.906.126,0785.548.670,760187.543.031,33
  2225.816.894,061.083.370,520,000,0013.094.313,390,00039.994.577,97
  258.584.608,777.558.539,5115.063.669,748.379.195,82115.887.931,6083.802.779,520239.276.724,96
  260,000,000,000,0013.094.313,390,00013.094.313,39
  274.949.131,440,000,000,0055.615.612,000,0024.838.699,0085.403.442,45
  28877.641,200,000,000,0035.097.995,902.618.836,86038.594.473,96
  290,000,000,000,0013.474.599,092.618.836,86016.093.435,95
  TOTAL69.838.683,908.641.910,0243.541.495,828.379.195,82228.398.509,20174.589.124,00 620.000.000,00
  6. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) Cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele: – 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;
  – 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti în perioada 2018-2023.
  7. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 28(1) Cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele: – 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia; – 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;
  – 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti în perioada 2018-2023.
  8. La articolul 29, tabelul 3 „Sintetizare a cotelor maxime de finanţare“ va avea următorul cuprins:Tabel 3 - Sintetizare a cotelor maxime de finanţare
  Tipul întreprinderii:MareMijlocieMică
  Cercetare fundamentală100%100%
  100%
  Cercetare industrială50%60%70%
  Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor65%75%80%
  Dezvoltare experimentală25%35%45%
  Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor40%50%60%
  Studii de fezabilitate(pentru activităţi de CD)50%60%70%
  Activităţi de inovare pentru IMM-50%50%
  Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de sprijinire a inovării (opţiune)-Maximum 0,2 milioane euro per 3 ani
  Inovare de proces şi organizaţională (pentru IMM)-50%50%
  Construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare50%
  Investiţii în clustere de inovare55% (Bucureşti-Ilfov)65% (celelalte regiuni)
  Activităţi de exploatare în clustere de inovare50%
  Investiţii iniţiale pentru cercetare-dezvoltare în municipiul Bucureşti15%(2015-2017)10%(2018-2023)25%(2015-2017)20%(2018-2023)35%(2015-2017)30%(2018-2023)
  Investiţii iniţiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov35%45%55%
  Investiţii iniţiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%60%
  70%
  Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare în municipiul Bucureşti15%(2015-2017)10%(2018-2023)25%(2015-2017)20%(2018-2023)35%(2015-2017)30%(2018-2023)
  Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov35%45%55%
  Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%
  60%70%
  Activităţi pentru întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare--100%^1
  ^1 Cu condiţia ca ajutorul să nu depăşească 1,2 milioane euro în regiunea Bucureşti-Ilfov şi 1,6 milioane euro în celelalte regiuni ale României.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul IIIPersonalul Autorităţii de management a Programului operaţional Competitivitate şi al Organismului intermediar pentru cercetare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 septembrie 2021.Nr. 572.-----





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!