Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021Data intrării în vigoare 13-10-2021

  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1, 3 şi 38 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,potrivit deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 22.09.2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 şi 335 bis din 24 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43(1) F.I.A.I.R. de tip contractual administrat de un A.F.I.A. nu poate deţine o expunere totală mai mare de 50% din activele sale nete pe instrumente financiare emise de persoane juridice membre ale aceluiaşi grup de societăţi. În sensul prezentului articol, un grup de societăţi este format din persoane juridice care au cel puţin un acţionar/asociat comun ce deţine cel puţin 33% din capitalul social al fiecărei societăţi membre a grupului sau care au cel puţin un membru comun în consiliul de administraţie, în cazul societăţilor organizate în sistem unitar, sau în directorat, în cazul societăţilor organizate în sistem dualist.2. La articolul 50, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 50(1) În aplicarea art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. sau, după caz, consiliul de administraţie/directoratul F.I.A.I.R. care se autoadministrează întocmeşte şi transmite A.S.F. şi publică rapoartele cu privire la valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar, precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare, având conţinutul stabilit, după caz, în funcţie de forma de constituire a F.I.A.I.R., în anexa nr. 9, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip contractual, sau în anexele nr. 10 şi 11, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip societate. Raportările privind valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar, având conţinutul stabilit în anexa nr. 9 sau anexa nr. 10, după caz, se transmit A.S.F. în maximum 5 sau 15 zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea, după caz, în funcţie de frecvenţa oferită investitorilor pentru răscumpărarea titlurilor de participare din activul F.I.A.I.R. la iniţiativa acestora. Sfârşitul perioadei de raportare se consideră a fi ultima zi calendaristică din perioada de raportare. În cazul în care ultima zi de transmitere la A.S.F. sau de publicare a rapoartelor nu este o zi lucrătoare, acestea sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată.(2) A.F.I.A. publică rapoartele menţionate la alin. (1) pe siteul propriu sau pe site-ul F.I.A.I.R., dacă acesta există, în termenele prevăzute la acelaşi alineat.
  (3) În cazul F.I.A.I.R. admis la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unei burse dintr-un stat terţ, A.F.I.A. nu publică lunar situaţia detaliată a investiţiilor din portofoliul F.I.A.I.R. stabilită în anexa nr. 9 sau anexa nr. 11, după caz, ci cu o frecvenţă trimestrială, semestrială şi anuală, în termenele prevăzute de legislaţia aplicabilă în acest sens, pentru publicarea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale.(4) A.S.F. poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, detalierea rapoartelor prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. având obligaţia de a răspunde solicitării în termen de 5 zile lucrătoare, urmând ca detalierea respectivă să fie certificată de depozitar în termen de o zi lucrătoare.
  3. La anexa nr. 11, denumirile punctelor VIII şi VIII.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:VIII. Alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetareVIII.1. Alte valori mobiliare
  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 29 septembrie 2021.Nr. 14.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!