Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 355 din 3 iunie 2021referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 25 octombrie 2021Data intrării în vigoare 25-10-2021  Valer Dorneanu- preşedinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Andreea Costin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Asociaţia de Locatari nr. 761 Galaţi în Dosarul nr. 875/44/2013**/a1 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.196D/2018.2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate şi menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie. CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 5 iulie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 875/44/2013**/a1, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Asociaţia de Locatari nr. 761 Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare a încheierii prin care sa respins, ca inadmisibilă, cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma desemnării unui apărător din oficiu.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că, având în vedere imposibilitatea achitării onorariului unui avocat, dispoziţiile legale criticate încalcă dreptul de acces liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la o judecată dreaptă şi nepărtinitoare. De asemenea, se face referire la modul de aplicare a dispoziţiilor procesual civile şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 în cadrul soluţionării cererii de reexaminare.6. Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008. Dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă au următorul cuprins: – Art. 90:(1) Cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.(2) Asistenţa judiciară cuprinde:a) acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege;b) apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat desemnat de barou;c)
  orice alte modalităţi prevăzute de lege.
  (3) Asistenţa judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale.
  11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 - Accesul liber la justiţie şi ale art. 24 - Dreptul la apărare.12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă statuează cu privire la condiţiile de acordare a asistenţei judiciare şi fac trimitere la legile speciale în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013.
  13. În jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 284 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 22 august 2018, paragrafele 17-20, Curtea a reţinut că persoanele fizice beneficiază de ajutor public judiciar în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în schimb persoanele juridice pot beneficia, în anumite condiţii, doar de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, potrivit art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Prin urmare, persoanele juridice nu beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, care vizează exclusiv persoanele fizice, ci numai de facilităţi în privinţa plăţii taxelor judiciare de timbru.14. Curtea a mai reţinut, în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 221 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013, că în nicio situaţie o persoană juridică nu poate fi beneficiara ajutorului public judiciar, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Pentru a ajunge la această soluţie, Curtea a arătat că dispoziţiile legale, potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar, reprezintă opţiunea legiuitorului român, în concordanţă cu transpunerea, în dreptul intern, a prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Aşa fiind, Curtea a constatat că reglementările criticate nu conţin norme de natură să îngrădească accesul liber la justiţie şi să afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE şi fiind, totodată, în deplină concordanţă cu normele constituţionale sau convenţionale invocate. 15. În ceea ce priveşte desemnarea unui apărător şi scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, Curtea a reţinut faptul că numai persoanele fizice pot beneficia de aceasta în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Persoanele juridice intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar instanţa poate acorda facilităţi şi acestora, în mod excepţional, şi în alte cazuri în care se apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. 16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Asociaţia de Locatari nr. 761 Galaţi în Dosarul nr. 875/44/2013**/a1 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pronunţată în şedinţa din data de 3 iunie 2021.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Andreea Costin
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!