Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 2 octombrie 2021privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 25 octombrie 2021Data intrării în vigoare 25-10-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:HOTĂRÂRE
  pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului naţional de acţiune 2018-2020 şi a Planului naţional de acţiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
  2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:Articolul 2^1Se aprobă Planul naţional de acţiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, denumit în continuare Plan de acţiune 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 3.3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  4. În anexa nr. 1, la capitolul VIII „Rezultatele strategiei“ obiectivul general nr. 3 „Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori“, rezultatul se modifică şi va avea următorul cuprins:Rezultat: Nivel crescut de profesionalism al specialiştilor care desfăşoară activităţi de cercetare, urmărire penală şi judecare a traficanţilor5. În anexa nr. 1, capitolul XIII „Proceduri de monitorizare, evaluare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:XIII. Proceduri de monitorizare, evaluareCadrul organizatoric necesar implementării, monitorizării şi evaluării Strategiei naţionale presupune colaborarea tuturor instituţiilor implicate şi interesate pentru a pune în aplicare, întrun mod eficient, direcţiile de acţiune, obiectivele generale şi obiectivele specifice prevăzute în prezenta strategie.În vederea realizării activităţilor prevăzute în Planul de acţiune şi în scopul asigurării atingerii obiectivelor strategiei, se înfiinţează Comitetul de monitorizare a implementării strategiei. Acesta va fi format din reprezentanţi la nivel decizional ai instituţiilor implicate (secretar de stat, inspector general, director) şi va fi coordonat la nivel de secretar de stat de către Ministerul Afacerilor Interne. Secretariatul Comitetului de monitorizare va fi asigurat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane.Pentru obţinerea de informaţii privind stadiul/modul de implementare a Strategiei naţionale, precum şi rezultatele pe care atingerea obiectivelor acesteia le va produce, monitorizarea va urmări două direcţii: a) monitorizarea implementării strategiei. Această direcţie furnizează informaţii privind modul de implementare a acţiunilor menţionate în cadrul strategiei. În acest sens, fiecare instituţie care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de persoane, de asistenţă şi reintegrare a victimelor va monitoriza modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planurile de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale;b) monitorizarea atingerii obiectivelor. Această direcţie furnizează informaţii privind rezultatele concrete obţinute în activitatea fiecărei instituţii cu responsabilităţi în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. În acest sens, rezultatele monitorizării vor consta în identificarea stadiului îndeplinirii obiectivelor, rezultatelor fiecărei activităţi măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanţă stabiliţi şi descrişi în planurile de acţiune pentru implementarea strategiei, compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele estimate, precum şi încadrarea în termenele stabilite.Instituţiile responsabile vor elabora anual, în primul trimestru al anului următor, un raport de monitorizare. Rapoartele de monitorizare vor evidenţia: modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planurile de acţiune, stadiul îndeplinirii obiectivelor, rezultatele fiecărei activităţi măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanţă stabiliţi şi descrişi în planurile de acţiune pentru implementarea strategiei, compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele estimate, precum şi încadrarea în termenele stabilite, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale şi, după caz, motivele îndeplinirii parţiale sau neîndeplinirii obiectivelor, propuneri de îmbunătăţire/revizuire a obiectivelor propuse, propuneri de soluţii pentru remedierea situaţiilor constatate, măsuri de corecţie, astfel încât evoluţia indicatorilor să fie cea scontată. Rapoartele de monitorizare vor fi transmise anual Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane sau la solicitarea acesteia, în calitate de Secretariat al Comitetului de monitorizare.
  În cadrul procesului de monitorizare şi evaluare, Comitetul de monitorizare va analiza modul de realizare a sarcinilor asumate de către fiecare instituţie şi va stabili măsurile ce se impun în vederea atingerii obiectivelor strategiei.La finalul perioadei de implementare a Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane 2018-2022, Comitetul de monitorizare va realiza o evaluare a rezultatelor obţinute raportate la obiectivele stabilite, ce va cuprinde concluzii şi recomandări privind posibile măsuri de îmbunătăţire a efortului antitrafic şi care va fi prezentată Guvernului României.
  6. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituţii responsabile“ litera A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce are rolul de evaluare şi monitorizare, la nivel naţional, a activităţii desfăşurate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane.7. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituţii responsabile“ litera C, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, exercită activităţile aferente asigurării prevenirii traficului de persoane/minori, asistenţei victimelor copii şi a persoanelor cu dizabilităţi. Aceste responsabilităţi sunt relaţionate misiunii globale a autorităţii la nivel central în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor cu dizabilităţi la nivel naţional şi sunt concretizate prin următoarele atribuţii specifice: asigurarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de prevenire şi a serviciilor specializate pentru protecţia, reabilitarea şi reintegrarea socială a copiilor victime ale oricăror forme de violenţă, inclusiv traficul de copii, precum şi a cadrului metodologic privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi interinstituţională în domeniul traficului de copii; asigurarea activităţilor prevăzute de lege în vederea repatrierii, protecţiei şi monitorizării postrepatriere a copiilor români aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul altor state şi a copiilor victime ale traficului de minori; monitorizarea respectării drepturilor copilului pe teritoriul României, elaborarea politicilor, strategiilor şi standardelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
  8. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituţii responsabile“ litera C, punctul 2 se abrogă.9. În anexa nr. 1, în tot cuprinsul capitolului XIV „Instituţii responsabile“, sintagmele „Ministerul Educaţiei Naţionale“ şi „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat“ se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Educaţiei“ şi „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului“.10. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei conţinut este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,

  Cornel Feruţă,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul tineretului şi sportului,
  Kacsó-Doboly Izabella-Mária,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun

  p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 2 octombrie 2021.Nr. 1.064.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 861/2018)PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE 2021-2022pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
  PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general nr. 1: Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane Rezultat: creşterea eficienţei demersurilor preventive prin accentuarea măsurilor de reducere a vulnerabilităţii în plan social, economic şi educaţional
  Obiectiv specific 1.1: Creşterea nivelului de informare a populaţiei în vederea conştientizării implicaţiilor traficului de persoane
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizare
  Termen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Realizarea şi implementarea, inclusiv în mediul online, de acţiuni/campanii de informare şi conştientizare a publicului cu privire la fenomenul traficului de persoaneNumăr de acţiuni/campanii de informare derulate Număr de beneficiari Număr de materiale informativ-preventive diseminateanualResponsabili: MAI prin ANITP Parteneri: Instituţii de stat Autorităţi locale ONG Mediul privat Buget ANITP Buget parteneri Finanţare externă nerambursabilă
  Desfăşurarea unor activităţi informativ-preventive cu ocazia Zilei mondiale împotriva traficului de persoane - 30 iulie, precum şi a Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane - 18 octombrie Număr de activităţi de informare desfăşurate Număr de beneficiari/participanţianual: iulie-octombrieResponsabili: MAI prin ANITP Parteneri: EIL ONGBuget ANITP Buget APL Buget ONG Finanţare externă nerambursabilă
  Derularea de activităţi de informare şi consiliere a părinţilor şi elevilor asupra consecinţelor traficului de persoaneNumăr de activităţi de informare şi consiliere desfăşurate Număr de participanţi/beneficiarianualResponsabili:
  ME Parteneri: MAI prin ANITP MAI prin IGPR MMPS prin IM ANR EIL ONG
  Buget ME Buget APL Buget parteneri Finanţare externă nerambursabilă
  Stimularea promovării de către mass-media a mesajelor de informare, sensibilizare şi conştientizare a publicului cu privire la traficul de persoane/traficul de minoriNumăr de articole publicate în presă Număr de emisiuni tv/radio difuzate Număr de difuzări ale spoturilor video/radioanualResponsabili: MAI prin ANITP Parteneri:
  Instituţii de stat Autorităţi locale ONG Mediul privat
  Buget ANITP Buget parteneri Finanţare externă nerambursabilă
  Derularea de acţiuni de informare a persoanelor care tranzitează frontierele României (cetăţeni români sau străini), cu privire la traficul de persoaneNumăr de acţiuni Număr de persoane informatesemestrialResponsabili: MAI prin IGPF Parteneri: MAI prin ANITP ONGBuget IGPF Buget ANITP
  Continuarea campaniei de informare derulate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, atât prin mijloace online, cât şi prin intermediul activităţilor întreprinse în rândul comunităţilor româneştiNumăr de activităţi realizate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare Număr de beneficiari2022
  Responsabili: MAE Parteneri: MAI prin ANITP MMPSBuget MAE Buget parteneri
  Organizarea de activităţi tip zile comune de acţiune JAD THB dedicate prevenirii şi combaterii traficului de persoane la nivel internaţionalJAD realizate Rezultate obţinuteanualResponsabili: MAI prin IGPR Parteneri: MAI prin ANITP, IGPF, IGI MMPS prin IM DGASPC ONGBugetele instituţiilor implicate
  Reluarea programului de educaţie juridică în şcoli cu accent pe tematicile trafic de persoane/justiţia în interesul copilului („child-friendly justice“)Număr de persoane implicate Număr de activităţi educative desfăşurate
  anualResponsabili: CSM MEBuget ME, Buget CSM
  Realizarea de activităţi de prevenire a traficului de persoane, în unităţile de învăţământ, având ca beneficiari minori cu vârste cuprinse între 8 şi 18 aniNumăr de activităţi Număr de materiale informativ-preventive distribuite2021Responsabili: DIICOT MAI prin ANITPBuget DIICOT Buget ANITP
  Formarea cadrelor didactice în vederea derulării de activităţi de informare a părinţilor şi copiilor cu privire la riscurile traficului de persoaneNumăr de sesiuni de formare Număr de cadre didactice participanteanualResponsabili: ME Parteneri:
  MAI prin ANITP MAI prin IGPR ONG
  Buget ME Buget parteneri
  Realizarea de campanii de informare adresate atât cetăţenilor români din afara graniţelor, cât şi celor care doresc să muncească, să studieze şi să locuiască în străinătate, cu privire la drepturile pe care aceştia le au, la potenţialele riscuri la care se expun în momentul în care părăsesc România, precum şi asupra instituţiilor cărora se pot adresa în cazul în care le sunt încălcate drepturileNumăr de activităţi de informare desfăşurate Număr de beneficiari ai campaniei Număr de materiale informative distribuiteanualResponsabili: SGG prin DRP Parteneri: MAE MAI prin ANITP MMPSBuget DRP alocat prin bugetul SGG Buget parteneri
  Obiectiv specific 1.2: Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare
  Acţiune (activitate)
  Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor din grupurile sociale vulnerabile şi aplicarea de măsuri de stimulare a operatorilor economici care angajează victime ale traficuluiNumăr de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizate Număr de operatori economici beneficiari ai măsurilor de stimulare Număr de persoane angajate ca urmare a implementării măsurilor cuprinse în programul de ocupareanualResponsabili: MMPS prin ANOFMBuget ANOFM
  Desfăşurarea de activităţi educative în zona educaţiei nonformale destinate elevilor din învăţământul preuniversitarNumăr de activităţi educative desfăşurate Număr de beneficiari/participanţianualResponsabili: ME Parteneri: ONGBuget ME
  Buget parteneri
  Desfăşurarea unor activităţi de reducere a abandonului şcolar în rândul copiilor şi tinerilorNumăr de copii şi tineri beneficiari ai măsurilor de reducere a abandonului şcolaranualResponsabili: ME Parteneri: ANRBuget ME Finanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 1.3: Monitorizarea activităţii operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuaţie mare a forţei de muncă (construcţii, agricultură, exploatarea lemnului, turism)
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Identificarea, prin activitatea de control a inspectorilor de muncă, a posibilelor cazuri de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă Număr total de controale efectuate Număr de posibile cazuri de trafic suspicionate şi sesizate la IGPRsemestrialResponsabili: MMPS prin IM Parteneri: MAI prin IGPR MAI prin ANITPBuget IM Buget parteneri
  Desfăşurarea de verificări la operatorii economici cu profil de activitate întreţinere corporală/salon de masajNumăr de acţiuni de verificare efectuate Număr de operatori economici identificaţi2021Responsabili: MAI prin IGPR Parteneri: MMPS prin IM MAI prin ANITPBuget IGPR Buget parteneri
  Realizarea de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu structuri şi instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv Inspecţia Muncii, pentru combaterea muncii nedeclarate a resortisanţilor ţărilor terţeNumăr de acţiuni şi controale efectuate Număr de angajatori verificaţi Numărul posibilelor cazuri de trafic constatate şi sesizate de IGI organelor de urmărire penală
  anual Responsabili: MAI prin IGI Parteneri: MMPS prin IM MAI prin IGPRBuget IGI Buget parteneri
  Rezultatele acţiunilor: nivel ridicat al cunoştinţelor deţinute de populaţie/grupuri de risc/categorii profesionale referitoare la fenomenul traficului de persoane; grad crescut de conştientizare a populaţiei cu privire la cauzele şi consecinţele traficului de persoane; grad crescut al capacităţii de autoprotecţie a persoanelor din grupurile vulnerabile; reducerea vulnerabilităţii la trafic prin măsuri economice, sociale şi educaţionale; campanii/proiecte/iniţiative de prevenire implementate, naţionale, regionale sau locale, adresate grupurilor-ţintă; asigurarea unui grad înalt de respectare a normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate; identificarea resortisanţilor ţărilor terţe care prestează activităţi lucrative fără forme legale; identificarea unor posibile cazuri de străini traficaţi prin muncă; creşterea gradului de conştientizare a fenomenului traficului de persoane în rândul persoanelor care tranzitează frontiera; creşterea capacităţii de diseminare a informaţiilor necesare în vederea prevenirii şi combaterii traficului de persoane
  PROTECŢIA, ASISTENŢA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general nr. 2: Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale Rezultat: calitate şi eficienţă crescute ale serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane
  Obiectiv specific 2.1: Consolidarea dialogului interinstituţional şi a coordonării asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane şi traficului de minori
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Continuarea activităţii grupului de lucru (GL) pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane şi traficului de minoriNumăr de întâlniri organizate
  trimestrialResponsabili: MAI prin ANITP IGI, IGPR MMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFM MS MJ MAE ME ANR Parteneri: OIM ONGBugetele instituţiilor implicate
  Organizarea unor sesiuni regionale de comunicare (online) între membrii GL asistenţă victime cu reprezentanţii actorilor sociali (DGASPC-uri, centre regionale ale ANITP, ONG-uri) în vederea identificării de soluţii pentru îmbunătăţirea accesării de către victimele traficului a serviciilor sociale dezvoltate la nivel localNumăr se sesiuni regionale de comunicare Număr de participanţi sesiuni de comunicareoctombrie 2022Responsabili: GL asistenţă victime trafic Parteneri: DGASPC
  ONG
  Bugetele instituţiilor implicate
  Obiectiv specific 2.2: Creşterea capacităţii sistemului de asistenţă socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului de persoane
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţii Surse de finanţare
  Realizarea unei analize a serviciilor specializate pentru victimele traficului de persoane înfiinţate la nivel naţionalAnaliză realizatăprimul semestru 2021Responsabili: MMPS prin DPSS ANDPDCA şi ANES Parteneri: MAI prin ANITPBuget MMPS (ANDPDCA) Buget parteneri
  Analiza cadrului normativ privind asigurarea calităţii serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane, eliminarea suprapunerilor legislative, îmbunătăţirea acestuia Analiză a cadrului normativ realizată Recomandări formulateprimul semestru 2021 primul semestru 2022
  Responsabili: MMPS prin DPSS ANDPDCA ANES Parteneri: MAI prin ANITP ONGBugetul instituţiilor implicate
  Organizarea unor sesiuni de formare destinate specialiştilor din cadrul DGASPC care lucrează direct cu copiii victime ale traficului de persoaneNumăr de sesiuni de formare organizate Număr de participanţi din cadrul DGASPCsemestrul 2 2021 semestrul 2 2022Responsabili: MMPS prin ANDPDCA MAI prin ANITP Parteneri: DGASPC ONGBuget ANDPDCA, ANITP Buget parteneri
  Dezvoltarea oportunităţilor de finanţare nerambursabilă destinate furnizorilor de servicii sociale adresate victimelor traficului de persoane, prin accesare de fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027Număr de proiecte acceptate pentru finanţarea dezvoltării serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane Număr de servicii sociale dezvoltate cu fonduri europene2021 octombrie 2022Responsabili: MMPS MIPEFonduri europene, bugetul de stat
  Identificarea soluţiilor comune pentru creşterea şi optimizarea gradului de aplicare a prevederilor legale în domeniul protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de minoriSoluţii identificateSemestrul II 2022Responsabili: MMPS prin ANDPDCA ANITPBuget MMPS prin ANDPDCA ANITP
  Obiectiv specific 2.3: Asigurarea asistenţei şi protecţiei specifice principalelor categorii de victime identificate
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizare
  Instituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Asigurarea asistenţei consulare specifice cetăţenilor români identificaţi ca victime ale traficului de persoaneNumăr de cetăţeni români identificaţi drept victime ale traficului de persoane cărora li s-au eliberat documente de călătorie/le-a fost facilitat transportul în vederea repatrierii2022Responsabili: MAE prin MDOCBuget MAE/MDOC Alte surse (OIM/ONG)
  Înregistrarea în baza de date ANOFM a persoanelor din categoria victime ale traficului de persoaneNumăr de persoane victime ale traficului de persoane înregistrate în evidenţa ANOFManualResponsabili: MMPS prin ANOFMBuget ANOFM
  Cuprinderea victimelor traficului de persoane în măsurile de stimulare a ocupăriiNumăr de persoane victime ale traficului de persoane cuprinse în măsuri de stimulare a ocupăriianualResponsabili: MMPS prin ANOFM
  Buget ANOFM
  Implicarea activă a inspectoratelor şcolare şi a directorilor de unităţi de învăţământ în reintegrarea educaţională a victimelorNumăr de victime care şi-au continuat traseul educaţionalanualResponsabili: ME Parteneri: MMPS prin ANDPDCA MAI prin ANITPBuget ME Buget parteneri
  Rezultatele acţiunilor: capacitate crescută de coordonare integrată a măsurilor de asistenţă a victimelor traficului de persoane; capacitate crescută de acordare de asistenţă specializată victimelor traficului de persoane; asistenţă şi protecţie adaptată situaţiei specifice şi nevoilor individuale
  COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori Rezultat: nivel crescut de profesionalism al specialiştilor care desfăşoară activităţi de cercetare, urmărire penală şi judecare a traficanţilor
  Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale prin formarea şi pregătirea continuă, necesară şi adaptată a profesioniştilor din domeniul judiciar antitrafic şi a celor din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Participarea la cursuri de specializare pentru dezvoltarea tacticii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori a specialiştilor din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate.Număr de cursuri organizate Număr de poliţişti formaţi/specializaţianualResponsabili: MAI prin IGPRBuget IGPR
  Introducerea în programele de formare continuă a poliţiştilor de la nivelul IGPR şi IGPF a unor teme privind identificarea, referirea, evaluarea de risc, repatrierea, acordarea perioadei de reflecţie, asistenţa şi protecţia victimelor traficului, precum şi a altor aspecte privind perspectiva victimologică a traficului de persoaneCurriculă realizatăanualResponsabili: MAI prin IGPR MAI prin IGPF Parteneri: MAI prin ANITPNu este cazul
  Organizarea unor sesiuni de pregătire a poliţiştilor care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului naţional de identificare şi referireNumăr de sesiuni desfăşurate Număr de poliţişti instruiţi2021Responsabili:
  MAI prin IGPR Parteneri: MAI prin ANITP ONG
  Buget IGPR Buget parteneri
  Desfăşurarea unor sesiuni de instruire a lucrătorilor poliţiei de frontieră, care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului naţional de identificare şi referireNumăr de sesiuni desfăşurate Număr de poliţişti de frontieră participanţi2021Responsabili: MAI prin IGPF Parteneri: MAI prin ANITP ONGBuget IGPF Buget parteneri
  Instruirea profesioniştilor din cadrul IGI care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului naţional de identificare şi referireNumăr de instruiri realizate Număr de profesionişti instruiţi2021Responsabili:
  MAI prin IGI Parteneri: MAI prin ANITP ONG
  Buget IGI Buget parteneri
  Organizarea de activităţi de formare profesională continuă în domeniul audierii persoanelor vulnerabile în general, inclusiv a minorilor - victime ale traficului de persoaneNumăr de judecători şi procurori formaţianualResponsabili: INM Parteneri: UNBRFonduri europene
  Organizarea de activităţi de formare profesională continuă în domeniul tacticilor de investigare a infracţiunilor de trafic de persoaneNumăr de reuniuni de formare Număr de judecători şi procurori formaţianualResponsabili: INM
  Buget INM
  Organizarea de cursuri de învăţământ profesional şi formare profesională efectuate în cadrul structurii centrale a DIICOT - Biroul de pregătire profesională şi proiecte, vizând teme de interes în domeniul traficului de persoane, traficului de minori şi pornografiei infantileNumăr de sesiuni realizate Număr de persoane instruiteanualResponsabili: DIICOTBuget DIICOT
  Obiectiv specific 3.2: Creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Realizarea unor întâlniri comune între procurorii DIICOT şi poliţiştii din cadrul DCCO având ca obiectiv standardizarea, la nivel naţional, a procedurilor de aducere la cunoştinţă a drepturilor victimelor traficului de persoane statuate în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, cu accent pe modalitatea efectivă de obţinere a compensaţiilor financiare din bugetul alocat cu această destinaţie la Ministerul JustiţieiNumăr de sesiuni realizate Număr de persoane instruiteanualResponsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT
  Buget IGPR
  Realizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor ce asigură servicii victimelor traficului de persoane, având ca scop implicarea acestora în asistenţa victimelor traficate şi dezvoltarea unei colaborări eficiente pe întreaga durată a procesului între autorităţi şi organizaţiile neguvernamentale implicateNumăr de întâlniri realizate Număr de participanţiperiodicResponsabili: DIICOTBuget DIICOT
  Organizarea unor sesiuni de dezbatere cu profesionişti din domeniul combaterii traficului de persoane şi al asistenţei victimelor cu privire la coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penalNumăr de sesiuni realizatetrimestrul 4 2021Responsabili: MAI prin ANITP Parteneri: DIICOT MAI prin IGPR, IGJR , IGPF MJ OIM ONGBugetele instituţiilor implicate Proiect - finanţare externă nerambursabilă (OIM)
  Obiectiv specific 3.3: Dezvoltarea capacităţii de utilizarea a investigaţiilor financiare în cercetarea infracţiunii de trafic de persoane şi trafic de minori, precum şi în identificarea şi urmărirea bunurilor şi profiturilor obţinute din săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Diseminarea către procurorii DIICOT şi poliţiştii DCCO ce activează pe linia combaterii traficului de persoane a materialelor de lucru/ghidurilor/studiilor realizate în 2018-2019 ca urmare a implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă derulate în această perioadăNumăr de persoane instruite2021Responsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT Buget IGPR
  Realizarea de întâlniri periodice cu specialişti din domeniul investigaţiilor financiare în scopul schimbului de bune practici şi al dezbaterii modalităţilor de acţiune în cazurile concrete de trafic de persoane şi trafic de minori identificateNumăr de întâlniri realizate Număr de participanţianualResponsabili:
  DIICOT MAI prin IGPR
  Buget DIICOT Buget IGPR
  Participarea la sesiuni de formare a poliţiştilor/ procurorilor privind utilitatea şi complementaritatea investigaţiilor financiare în optimizarea rezultatelor investigativeNumăr de sesiuni realizate Număr de poliţişti/procurori instruiţianualResponsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT Buget IGPR
  Realizarea de schimb de bune practici cu structuri financiare din ţările de tranzit şi ţările de destinaţieSchimb de bune practici realizatanualResponsabili: DIICOT MAI prin IGPR
  Buget DIICOT Buget IGPR
  Obiectiv specific 3.4: Îmbunătăţirea tehnicilor şi instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi şi confiscării bunurilor şi profiturilor obţinute din comiterea infracţiunii de trafic de persoane/minori
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Organizarea de sesiuni de instruire în scopul optimizării identificării, urmăririi şi administrării bunurilor indisponibilizateNumăr de sesiuni realizateNumăr de participanţianualResponsabili:MJ prin ANABIParteneri:DIICOTMAI prin IGPRBugetul instituţiilor implicate
  Creşterea gradului de utilizare a instrumentelor de cooperare judiciară necesare în vederea identificării bunurilor şi profiturilor obţinute din infracţiunile de trafic de persoane/minori, indisponibilizării şi confiscării acestoraBunuri/Profituri identificate, indisponibilizate, confiscateanualResponsabili:MJParteneri:DIICOTBugetul instituţiilor implicate
  Organizarea în colaborare cu experţi străini a unor sesiuni de instruire a procurorilor şi poliţiştilor cu privire la modalitatea de identificare, ridicare, conservare a bunurilor mobile sechestrate, inclusiv a celor perisabile, şi modalităţile de identificare a produsului infracţional capitalizat în afara graniţelor ţăriiNumăr de sesiuni realizate/Număr de persoane instruiteanualResponsabili:DIICOTBuget DIICOT
  Obiectiv specific 3.5: Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot contribui la cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, la nivel naţional
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţii
  Instituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţii
  Surse de finanţare
  Realizarea unor întâlniri cu principalele structuri din domeniile conexe traficului de persoane în vederea elaborării unor metodologii de lucru care să asigure un răspuns prompt în dosarele de trafic de persoane şi trafic de minori, vizând exploatarea prin muncă şi exploatarea sexualăNumăr de întâlniri realizate2021Responsabili: DIICOTBuget DIICOT
  Obiectiv specific 3.6: Consolidarea cooperării judiciare internaţionale dintre structurile de combatere a criminalităţii organizate în domeniul traficului de persoane
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Cooperarea cu EUROJUST ŞI EUROPOL, inclusiv în relaţia cu statele terţe cu care EUROJUST are acorduri de colaborare; cooperarea cu reţelele de experţi; cooperarea judiciară la nivel de parchete şi instanţe cu autorităţile judiciare din alte stateNumăr de mandate europene de arestare şi extrădări active şi pasive emise în cazul cauzelor cu trafic de persoane cu componentă transnaţionalăNumăr de comisii rogatorii, ordine de confiscare şi indisponibilizareanualResponsabili:
  MJParteneri:DIICOT
  Bugetul instituţiilor implicate
  Participarea la acţiuni comune EUROJUST ŞI EUROPOL pentru destructurarea reţelelor internaţionale de trafic de persoaneNumăr de echipe comuneNumăr de participări la întâlniri de coordonareNumăr de acţiuni comuneanualResponsabili:DIICOTMAI prin IGPRBugetul instituţiilor implicate
  Utilizarea tuturor instrumentelor de cooperare internaţională cu statele de tranzit şi destinaţie, pentru creşterea gradului de identificare timpurie a cazurilor de trafic de persoane, obţinerea şi securizarea probelor, depistarea şi arestarea traficanţilorNumăr de cereri de asistenţă judiciară în materie penală active/pasiveNumăr de OEA solicitate/executateNumăr de MEA emise/executateanualResponsabili:DIICOT
  MAI prin IGPR
  Nu este cazul
  Rezultatele acţiunilor: specialişti instruiţi în investigarea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori; grad crescut de identificare a victimelor traficului şi de intervenţie a specialiştilor din structurile de combatere a crimei organizate, precum şi a profesioniştilor din celelalte structuri de aplicare a legii, în cazurile de trafic de persoane; capacitate crescută de lucru cu victimele traficului de persoane, prin creşterea gradului de empatie şi înţelegere a perspectivei umane; grad crescut de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal; capacitate crescută de probare a faptelor de trafic de persoane şi trafic de minori, precum şi de identificare şi urmărire a produsului infracţional; nivel crescut de recuperare a prejudiciului rezultat din comiterea infracţiunii de trafic de persoane şi trafic de minori; grad crescut de cooperare la nivel naţional în vederea creşterii capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori; utilizarea activă a instrumentelor de cooperare judiciară internaţională
  MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR
  Obiectiv general nr. 4: Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoaneRezultat: grad crescut al calităţii informaţiilor diseminate
  Obiectiv specific 4.1: Îmbunătăţirea datelor colectate şi a modului de colectare a datelor de către instituţiile cu responsabilităţi în domeniu
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Modificarea şi implementarea noului ECRIS în sensul colectării de date specifice traficului de persoane, din care să rezulte atât numărul de victime, cât şi alte date statistice importante legate de victime şi traficanţi (sex, mediu de provenienţă, vârsta, forma de exploatare)Modificări realizate şi implementate2022Responsabili:MJParteneri:CSM
  DIICOT
  Bugetele instituţiilor implicate
  Colectarea sistematică de date privind măsurile de asistenţă şi protecţie acordate victimelor traficului de persoane şi de minoriCategorii de date disponibilesemestrialResponsabili:MAI prin ANITPIGI, IGPRMMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFMMJMAEMEANRParteneri:MSDGASPCOIMONGBugetele instituţiilor responsabile şi partenere
  Obiectiv specific 4.2: Îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Organizarea de către Centrul de instruire a personalului consular a unor sesiuni tematice de pregătire a personalului diplomatic, consular şi de specialitate al MAE care urmează să fie trimis în misiune anuală/temporară în cadrul MDOC, prin invitarea unor lectori din partea ANITPNumăr de module organizateNumăr de beneficiari2022Responsabili:MAEParteneri:MAI prin ANITPBugetul MAE
  Derularea unor sesiuni de pregătire pentru personalul din cadrul MDOC, cu sprijinul ANITP, având drept obiect comunicarea unor eventuale modificări de ordin legislativ, a unor trenduri observate, posibile modalităţi de abordare a fenomenuluiNumăr de sesiuni de pregătire pentru personalul din MDOCNumăr de beneficiari2022Responsabili:
  MAEParteneri:MAI prin ANITP
  Bugetul MAE
  Realizarea de studii/analize/cercetări cu privire la evoluţia fenomenuluiStudii/analize/cercetări efectuateanualResponsabili:MAI prin ANITPParteneri:ONGMAI prin IGPRBuget ANITP Finanţare externă nerambursabilă
  Rezultatele acţiunilor: mod unitar şi comparabil de măsurare şi interpretare a datelor; cunoaşterea evoluţiei fenomenului traficului de persoane; cunoaşterea consecinţelor noilor prevederi legislative în domeniul traficului de persoane
  COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
  Obiectiv general nr. 5: Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de destinaţieRezultat: mecanism funcţional de cooperare, la nivel naţional şi internaţional, între actorii relevanţi implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi în oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane, precum şi grad crescut de protecţie a cetăţenilor români aflaţi în ţările de destinaţie
  Obiectiv specific 5.1: Consolidarea cooperării dintre instituţiile relevante cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi în oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizare
  Termen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţeneNumăr de întâlniri desfăşurateanualResponsabili:Instituţia prefectuluiParteneri:MAI prin ANITPAutorităţi publice localeInstituţii guvernamentaleONGBugetele instituţiilor implicate
  Derularea de sesiuni de instruire/informare a categoriilor profesionale implicate în prevenirea, combaterea şi oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoaneNumăr de sesiuni de instruire/informare organizateNumăr de lucrători instruiţi/informaţianualResponsabili:MAI prin ANITPParteneri:ONGMAI prin IGPRDIICOTMSMAEMEMMPSBugetul instituţiilor implicate
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituţionale locale (judeţene) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncăNumăr de întâlniri desfăşurateNumăr de cazuri identificate de inspectorii de muncăanualResponsabili:Consiliile judeţene - DGASPCParteneri:MMPS prin IMBugetele instituţiilor implicate
  Obiectiv specific 5.2: Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituţiile publice, societatea civilă şi reprezentanţii sectorului privat
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Dezvoltarea de parteneriate între instituţiile guvernamentale, reprezentanţi ai societăţii civile (ONG, sindicate, asociaţii) şi ai sectorului privatNumăr de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acţiune încheiateanualResponsabili:MAI prin ANITPInstituţii de statAutorităţi localeParteneri:ONGSocietăţi comerciale privateBuget responsabiliBuget parteneri
  Activităţi de instruire şi informare a reprezentanţilor furnizorilor de servicii care pot veni în contact cu victimele/posibilele victime ale traficului (transportatori de persoane, personal hotelier)Număr de acţiuni de informare
  Număr de beneficiari
  anualResponsabili:MAI prin ANITPParteneri:ONGSocietăţi comerciale privateBuget responsabiliBuget parteneri
  Dezvoltarea unor parteneriate, încheierea unor protocoale cu organizaţii naţionale şi internaţionale care să asigure formare de specialitate pentru toate categoriile de actori implicaţi în combaterea fenomenuluiNumăr de parteneriate2021Responsabili:DIICOTBuget DIICOTFinanţare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 5.3: Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională cu instituţii similare din străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale sau instituţii/organisme ale UE
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizare
  Instituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Participare la activităţile de relaţii internaţionale cu instituţii similare din străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale sau instituţii/organisme ale UENumăr de întâlnirianualResponsabili:MAI prin ANITPMAEDIICOTMAIMJMMPSBugetele instituţiilor implicate
  Obiectiv specific 5.4: Aprofundarea cooperării cu statele de destinaţie în scopul coordonării acţiunilor şi eforturilor de prevenire şi descurajare a traficului de persoane şi al asistenţei acordate cetăţenilor români
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţii
  Surse de finanţare
  Colaborarea cu autorităţile locale şi cu organizaţiile internaţionale din ţara de reşedinţăNumăr de contacte cu autorităţile din statul de reşedinţă2022Responsabili:MAE prin MDOCParteneri:MAIBugetele instituţiilor implicate
  Informarea autorităţilor de pe plan local cu privire la legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoaneNumăr de beneficiari2022Responsabili:MAE prin MDOCBugetele instituţiilor implicate
  Participarea la activităţi de cooperare internaţională cu statele de destinaţie ale traficului de persoaneNumăr de întâlniri desfăşurateSchimb de informaţii realizatanualResponsabili:
  MAI prin ANITPMAI prin IGPRDIICOTMAEMMPS prin ANDPDCA
  Bugetele instituţiilor implicate
  Obiectiv specific 5.5: Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile
  Acţiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituţii responsabile cu implementarea acţiunii/activităţiiInstituţii partenere în implementarea acţiunii/activităţiiSurse de finanţare
  Accesarea de fonduri europene în cadrul call-ului deschis pe linia traficului de persoane - Joint Action against Trafficking in Human Beings addressing the Culture of Impunity ISFP-2019-AG-THBFonduri accesate2021-2022Responsabili:DIICOTFonduri europene nerambursabile
  Elaborarea, fundamentarea şi implementarea proiectelor/parteneriatelor cu finanţare externă nerambursabilă
  Numărul proiectelor şi parteneriatelor aflate în elaborare/implementareanualResponsabili:MAI prin ANITPMAI prin IGPRParteneri:ONGBugetele instituţiilor implicateFinanţare externă nerambursabilă
  Rezultatele acţiunilor: răspuns naţional antitrafic eficient, coerent şi transparent; canale active de comunicare şi cooperare la nivel global în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane; calitate crescută a activităţilor antitrafic desfăşurate de către actorii relevanţi în parteneriat; răspuns coordonat şi eficient al autorităţilor din statele de origine şi destinaţie în vederea reducerii traficului de persoane; calitate crescută a activităţilor antitrafic finanţate prin intermediul fondurilor externe nerambursabile
  Lista abrevierilor utilizate în text
  ANABIAgenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  ANAFAgenţia Naţională de Administrare Fiscală
  ANESAgenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
  ANITP
  Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane
  ANOFMAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  ANDPDCAAutoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copilului şi Adopţie
  ANRAgenţia Naţională pentru Romi
  APLAutoritate publică locală
  CSMConsiliul Superior al Magistraturii
  DCCODirecţia de Combatere a Criminalităţii Organizate
  DGASPCDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
  DRPDepartamentul pentru Românii de Pretutindeni
  DIICOTDirecţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
  EILEchipele intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului şi a violenţei domestice
  EUROPOLOficiul European de Poliţie
  EUROJUSTOrgan al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate
  IGIInspectoratul General pentru Imigrări
  IGPFInspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  IGPRInspectoratul General al Poliţiei Române
  IMInspecţia Muncii
  INMInstitutul Naţional al Magistraturii
  JAD THB Joint Action Day on Trafficking in Human Beings
  MAEMinisterul Afacerilor Externe
  MAI
  Ministerul Afacerilor Interne
  MDOCMisiunile diplomatice şi oficiile consulare
  MEAMandat european de arestare
  MEMinisterul Educaţiei
  MIPEMinisterul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
  MJMinisterul Justiţiei
  MMPSMinisterul Muncii şi Protecţiei Sociale
  MSMinisterul Sănătăţii
  OEAOrdin European de Anchetă
  OIMOrganizaţia Internaţională pentru Migraţie
  ONG
  Organizaţie neguvernamentală
  SGGSecretariatul General al Guvernului
  UEUniunea Europeană
  UNBRUniunea Naţională a Barourilor din România
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!