Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 7.896 din 22 octombrie 2021privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi Răscoleşti, judeţul Mehedinţi
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1015 din 25 octombrie 2021Data intrării în vigoare 25-10-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică de la nivelul comunei Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi Răscoleşti, judeţul Mehedinţi, generată de virusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 10,01 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi nr. 124 din 22.10.2021, emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică Mehedinţi nr. 18.349 din 21.10.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile nr. 901 din 21.10.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 25.10.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi Răscoleşti, judeţul Mehedinţi.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinse între următoarele coordonate geografice:44°39'32.4'N, 22°44'39.3'E - punct sud-est Halânga; 44°39'28.1'N, 22°40'50.3'E - punct sud-vest Halânga;44°45'10.1'N, 22°37'0.9'E - punct nord-vest Schitu Topolniţei;44°45'13.7'N, 22°38'9.4'E - punct nord-est Schitu Topolniţei;44°41'58.1'N, 22°42'34.1'E - punct est Răscoleşti.Articolul 2(1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere/agricole. (2)
  Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, precum şi Poliţia Locală Drobeta-Turnu Severin.
  Articolul 3Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii în zona carantinată:1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;3.
  pentru intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei carantinate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală; b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;d) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină;g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;l) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;m) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;n)
  alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
  o) participarea la activităţi religioase;p) deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
  4. pentru intervalul orar 20,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) şi q);5. în/din zona prevăzută la art. 1 este permisă intrarea/ieşirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi al resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
  b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1, dar care desfăşoară activităţi economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare şi ordine publică, securitate naţională, sanitar, sanitar-veterinar, situaţii de urgenţă, administraţie publică locală, asistenţă şi protecţie socială, juridic şi judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentaţie publică, comunicaţii şi transporturi);c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă (urgenţe medicale);g) deplasarea în vederea obţinerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, paşapoarte etc.);h) deplasarea copiilor/elevilor/studenţilor la cursuri în afara zonei carantinate;
  6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii.
  Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:1. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri.Articolul 6În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoarele măsuri suplimentare:1. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise; 2. slujbele religioase se desfăşoară cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne;3. slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;4.
  accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
  5. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne;6. se interzic circulaţia persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi formarea unor asemenea grupuri; 7. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness;8. activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi.
  Articolul 7În zona prevăzută la art. 1 se interzic următoarele activităţi:1. organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise;2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;3. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;4. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi/sau deschise;5. organizarea şi desfăşurarea de activităţi de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi non-alcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away“ (la pachet) şi/sau catering;
  8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri;9. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare;11. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi pieţelor de vechituri în spaţii închise;12. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise.
  Articolul 8(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop.(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.Articolul 9Cursurile unităţilor de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.Articolul 10Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport de persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:a)
  administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
  b) pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei;c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate.
  Articolul 11Comandantul intervenţiei se numeşte inspectorul-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi. În exercitarea atribuţiilor de serviciu se vor pune în aplicare măsurile stabilite prin Planul-cadru integrat de acţiune al M.A.I.
  Articolul 12Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi va întreprinde următoarele:1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice, la un interval de 48 de ore, şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.Articolul 13
  (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 14Alte acţiuni operative pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Mehedinţi.Articolul 15Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta“ al Judeţului Mehedinţi va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.Articolul 16Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi coordonează operaţional, prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Mehedinţi, măsurile de ordine publică, adoptând/adaptând măsurile din competenţă pentru implementarea deciziei de instituire a carantinei în zona prevăzută la art. 1.Articolul 17Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicaţie, la intrarea/ieşirea din zona prevăzută la art. 1, în vederea limitării tranzitării zonei, şi menţine ordinea publică în aceasta.Articolul 18Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi asigură respectarea regimului juridic al frontierei de stat în zonele prevăzute la art. 1 şi cooperează cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilităţi în domeniul ordinii publice, solicitând/acordând sprijin acestora în aplicarea măsurilor din competenţă.
  Articolul 19Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Mehedinţi, care va informa preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi, Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi şi autoritatea publică locală competentă, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.Articolul 20Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 25.10.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 1.11.2021, ora 8,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 26.10.2021, ora 8,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.Articolul 21Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 octombrie 2021.Nr. 7.896.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!