Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.004 din 27 octombrie 2021privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 2 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 02-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2),art. 7 alin. (2) şi ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1În aplicarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se aprobă modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, după cum urmează:a)
  anexa nr. 1, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;
  b) anexa nr. 2, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;c) anexa nr. 3, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă;d) anexa nr. 4, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Petronel Munteanu,
  secretar general adjunct
  Bucureşti, 27 octombrie 2021.Nr. 1.004.Anexa nr. 1CătreAGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTICERERE
  Subsemnatul, ....................., în calitate de^1 ........................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., judeţul ............................../municipiul ..........................., sectorul........, identificat cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ...................., telefon ............, e-mail ......................, vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între ...-..., ...-..., ...-... (în total .... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^2 sau parţial^3, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în contul^4 al cărui titular sunt ................, deschis la ............................ .^1 Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tipul, nr. şi data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.^2 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.^3 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.^4 Contul bancar poate fi atât cel deschis pe numele persoanei, cât şi cel deschis în calitate de profesionist.Ataşez:[ ] copie după actul de identitate;[ ] copie după extrasul de cont;[ ] declaraţie pe propria răspundere privind întreruperea temporară a activităţii, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;[ ] documentul^5 care atestă întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial.^5 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) ..........................Semnătura ..................................ANEXĂla cerere
  CătreAGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul, ....................., cu domiciliul/sediul în localitatea ...................., str. ...................... nr. ......, judeţul .........../ municipiul ..............., sectorul ...., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................, telefon ...................., e-mail ..................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată este întreruptă temporar total sau parţial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizaţii.Menţionez că în luna pentru care solicit indemnizaţia nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) ..........................Semnătura ..................................
  Anexa nr. 2
  CătreAGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTICERERESubsemnatul(a), ......................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. ...................... nr. ........, judeţul ................../ municipiul ...................., sectorul ....., identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. ..............., CNP ............................, telefon ...................., e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....-....., .....-..., ....-... (în total ... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^1 sau parţial^2, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ................, deschis la ............................ .^1 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.^2 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.Anexez următoarele documente:[ ] copie a actului de identitate;[ ] copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din anul 2021, valabil şi în perioada pentru care se solicită indemnizaţia;[ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial;^3 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.[ ] declaraţie pe propria răspundere.Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................ANEXĂla cerereCătreAGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul(a), ........................., cu domiciliul în localitatea ........................., str. .......................... nr. ........, judeţul ............./ municipiul ................, sectorul ....., identificat/ă cu CI/BI seria ...... nr. ........., CNP ......................., telefon .............., e-mail .................,cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în anul 2021, am obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe, iar în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României activitatea desfăşurată este întreruptă temporar total sau parţial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizaţii.Menţionez că în luna pentru care solicit indemnizaţia nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................
  Anexa nr. 3SOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul şi denumirea) ..............................Adresa sediului social ....................Judeţul ...................................CUI .......................................Cont bancar nr. ...........................Telefon ...................................E-mail ....................................CătreAGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ......................CERERESubsemnatul, ..................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................................., cu sediul social în localitatea ................................., str. ................................... nr. ........, judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria ........ nr. ....................., CNP ..................................., vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....-....., ...-..., ...-... (în total...zile) luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^1 sau parţial^2, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, pentru un număr de ................. persoane, în sumă totală de ..................... lei (brut).^1 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.^2 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.Plata se efectuează în contul societăţii cooperative nr. ................................ deschis la Banca ............................. .Anexez:[ ] declaraţia pe propria răspundere;[ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie;[ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial.^3 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.Data .......................Numele şi prenumele (în clar) ...............................Administrator/Reprezentant legalSemnătura ..................................Anexa nr. 1la cerereSOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul şi denumirea) ..............................Adresa sediului social ....................Judeţul ...................................CUI .......................................Cont bancar nr. ...........................Telefon ...................................
  E-mail ....................................DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul, ......................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ................................., cu sediul social în localitatea ........................., str. ........................... nr. ....., judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată este întreruptă temporar total sau parţial.Menţionez că în luna pentru care solicit indemnizaţia nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Data .......................Numele şi prenumele (în clar) ...............................Administrator/Reprezentant legalSemnătura ..................................
  Anexa nr. 2la cerereLISTA PERSOANELORcare urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021
  pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendăriiori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

  Nr. crt.Numele şi prenumeleCNPNumărul şi data convenţiei individuale de muncăData suspendării convenţieiNr. de zile pentru care se solicită indemnizaţiaCuantumul brut al indemnizaţiei (lei) (75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021)
  1
  2
  ....
  TOTAL............... *)
  Data .......................Numele şi prenumele (în clar) ........................Administrator/Reprezentant legalSemnătura ..................................*) Total sumă ce va fi plătită de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială.
  Anexa nr. 4STRUCTURA SPORTIVĂ ..........................................Adresă sediu social .........................................Judeţ .......................................................CUI .........................................................C.I.S. ......................................................Cont bancar nr. .............................................Telefon .....................................................E-mail ......................................................CătreAGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTICERERE
  Subsemnatul, .................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ................................, cu sediul social în localitatea .............., str. .................. nr. ........, judeţul ................/municipiul ................, sectorul ......., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP .............................., vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....-....., ...-..., ...-... (în total ... zile) luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^1 sau parţial^2, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, pentru un număr de .................... persoane, în sumă totală de ................................. lei (brut).^1 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.^2 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.Plata se efectuează în contul structurii sportive nr. ................................ deschis la Banca .............................. .Anexez:[ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie;[ ] declaraţie pe propria răspundere;[ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial.^3 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................Semnătura ..............................Data ...................................Anexa nr. 1la cerereLISTA PERSOANELOR
  care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

  Nr. crt.Numele şi prenumeleCNPNumărul şi data contractului de activitate sportivăSuma brută de plată prevăzută în contract (lei)Cuantumul indemnizaţiei (lei) (75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021)
  1
  2
  ....
  TOTAL............... *)
  Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................Semnătura ...............................................Data ...........................*) Total sumă ce va fi plătită de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
  Anexa nr. 2la cerereSTRUCTURA SPORTIVĂ ...........................................Adresă sediu social ..........................................Judeţ ........................................................CUI ..........................................................C.I.S. .......................................................Cont bancar nr. ..............................................Telefon ......................................................E-mail .......................................................CătreAGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul, ...................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..........................., cu sediul social în localitatea ..............., str. ....................... nr. .........., judeţul ......................./municipiul ......................., sectorul ................., identificat cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ...........................................,cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în^1 ................................. a^2 .................................................., în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, este întreruptă temporar total sau parţial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizaţii.Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .............Semnătura ..............................Data .................................^1 Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.^2 Se menţionează structura sportivă.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!