Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.831 din 15 noiembrie 2021pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) "Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura"
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 17-11-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 742.324 din 11.11.2021,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune în conformitate cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.
  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 15 noiembrie 2021.Nr. 1.831.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURĂprivind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi,a sistemului naţional privind factura electronică RO e-FacturaAnexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 3INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi,a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“
  Formularul (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“ se completează şi se depune de către operatorii economici nerezidenţi care optează pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura în relaţia comercială cu alt operator economic (relaţie comercială B2B) sau în relaţia cu autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante (relaţie B2G), în condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (denumită în continuare ordonanţă de urgenţă).În sensul prezentelor instrucţiuni, prin operatori economici nerezidenţi se înţelege orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, neînregistrată fiscal în România.Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. ATENŢIE!Ca urmare a depunerii formularului (083) având bifată secţiunea IV „Opţiune privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“ pentru relaţii comerciale B2B, organul fiscal atribuie un număr de evidenţă, pe care îl comunică la adresa de e-mail înscrisă în formular. Numărul de evidenţă nu reprezintă cod de identificare fiscală în România conform titlului IV „Înregistrarea fiscală“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul de evidenţă atribuit de organul fiscal poate fi utilizat numai pentru sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.Dacă din relaţiile comerciale derulate cu alţi operatori economici sau autorităţi contractante/entităţi contractante operatorul economic nerezident dobândeşte calitatea de subiect al unui raport juridic fiscal, respectiv dobândeşte drepturi şi obligaţii în legătură cu creanţele fiscale, acesta trebuie să solicite înregistrarea fiscală, prin depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală, în condiţiile prevăzute de titlul IV „Înregistrarea fiscală“ din Codul de procedură fiscală.Completarea formularului se face astfel:Secţiunea I „Date de identificare a operatorului economic“Se marchează cu „X“, în funcţie de categoria operatorului economic, respectiv operator economic - persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică sau operator economic - persoană fizică.În funcţie de categoria de operator economic se completează rubricile privind identificarea acestuia, după cum urmează:I.a. Operator economic - persoană juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridicăRândul 1. Număr de evidenţă - Nu se completează la depunerea iniţială a formularului. Dacă formularul se depune ulterior exercitării opţiunii privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura, în situaţii cum ar fi renunţarea la solicitarea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura sau exercitarea opţiunii privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi în alte relaţii decât cele pentru care şi-a exercitat deja opţiunea (de exemplu, ulterior opţiunii de utilizare a sistemului pentru relaţii comerciale B2B, îşi exercită opţiunea de utilizare a sistemului şi pentru relaţii B2G), se completează cu numărul de evidenţă atribuit operatorului economic ca urmare a depunerii iniţiale a formularului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentantul legal, desemnat potrivit legii, se înscriu numărul de evidenţă atribuit de organul fiscal competent operatorului economic pentru care se exercită opţiunea, precum şi datele de identificare ale acestuia.Rândul 2. Denumire - se completează denumirea operatorului economic din ţara de rezidenţă, care optează, în condiţiile prevăzute de lege, pentru utilizarea sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.Rândul 3. Forma juridică - se completează forma juridică a operatorului economic din ţara de rezidenţă.Rândul 4. Data înfiinţării (zz/ll/aaaa) - se completează cu cifre arabe, în format zi/lună/an, data la care s-a înfiinţat operatorul economic în ţara de rezidenţă.Rândul 5. Date privind adresa sediului social - se completează cu datele privind adresa sediului social din ţara de rezidenţă a operatorului economic.I.b. Operator economic - persoană fizicăRândul 1. Număr de evidenţă - Nu se completează la depunerea iniţială a formularului. Dacă formularul se depune ulterior exercitării opţiunii privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura, în situaţii cum ar fi renunţarea la solicitarea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura sau exercitarea opţiunii privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi în alte relaţii decât cele pentru care şi-a exercitat deja opţiunea (de exemplu, ulterior opţiunii de utilizare a sistemului pentru relaţii comerciale B2B, îşi exercită opţiunea de utilizare a sistemului şi pentru relaţii B2G), se completează cu numărul de evidenţă atribuit operatorului economic ca urmare a depunerii iniţiale a formularului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentantul legal, desemnat potrivit legii, se înscriu numărul de evidenţă atribuit de organul fiscal competent operatorului economic pentru care se exercită opţiunea, precum şi datele de identificare ale acestuia.
  Rândul 2.1. Nume şi rândul 2.2. Prenume - se completează cu numele şi prenumele persoanei fizice, operator economic.Rândul 3. Data naşterii - se completează cu ziua, luna şi anul naşterii persoanei fizice, operator economic.Rândul 4. Locul naşterii - se completează cu localitatea şi ţara în care s-a născut persoana fizică, operator economic.Rândul 5. Domiciliul actual - se completează cu datele privind domiciliul din străinătate al persoanei fizice, operator economic.Atenţie! În cazul în care formularul (083) este completat de către împuternicit/reprezentantul legal/curatorul fiscal al operatorului economic, se va înscrie domiciliul persoanei fizice, operator economic pe care îl reprezintă.Rândul 6.1 Telefon Rândul 6.2 FaxRândul 7. Act de identitate - se completează tipul actului de identitate (paşaport, card de identitate oficial sau oricare alt document doveditor de identitate), precum şi seria, numărul, emitentul, data (zz/ll/aaaa) la care a fost emis actul de identitate şi data până la care este valabil.Rândul 8. Cod de identificare fiscală din ţara de rezidenţă - se completează cu codul de identificare fiscală din ţara de rezidenţă al persoanei fizice, operator economic.
  Secţiunea II. Date privind adresa din România pentru corespondenţă (opţional) - se completează cu datele privind adresa din România la care operatorul economic doreşte să primească corespondenţa cu organul fiscal.Secţiunea III. Reprezentare prin - se marchează cu „X“, în cazul în care, în relaţia cu organul fiscal, operatorul economic este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal.
  În casetele „Nr. document“ şi „Dată document (zz/ll/aaaa)“ se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată sau numărul şi data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz.Date de identificare - se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal.Caseta „Ţara“ se completează dacă s-a marcat cu „X“ căsuţa „Reprezentant legal“.
  Secţiunea IV. „Opţiune privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“ se completează de către operatorii economici nerezidenţi care optează pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura, potrivit dispoziţiilor art. 13 din ordonanţa de urgenţă.Se bifează căsuţa corespunzătoare, în funcţie de relaţiile economice pe care le derulează/intenţionează să le deruleze operatorul economic nerezident, utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, după cum urmează:– în relaţii comerciale B2B, respectiv cu alţi operatori economici. Potrivit dispoziţiilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia în care operatorul economic emitent al facturii electronice pentru relaţii comerciale B2B optează pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, operatorul economic este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura (Registrul RO e-Factura).În aceste condiţii, prin bifarea căsuţei corespunzătoare pentru utilizarea sistemului „în relaţii comerciale B2B“, operatorul economic nerezident solicită înscrierea în Registrul RO eFactura, organizat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Operatorul economic nerezident care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura în relaţii comerciale B2B este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, operatorul economic emitent de facturi electronice dobândeşte şi calitatea de destinatar.– în relaţii B2G, respectiv cu autorităţi contractante/entităţi contractante.
  Secţiunea V „Renunţare la opţiunea privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţia comercială B2B şi la solicitarea de înregistrare în Registrul operatorilor economici care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO eFactura)“ se bifează de către operatorii economici nerezidenţi care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţiile comerciale cu alţi operatori economici (B2B) şi au solicitat înregistrarea în Registrul RO eFactura şi care, până la data înscrierii în acest registru, respectiv până la data de 1 a lunii următoare, renunţă la solicitarea de înregistrare în registru. Se completează cu numărul şi data înregistrării formularului (083) prin care operatorul economic şi-a exercitat opţiunea pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică şi a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.Caseta „Numele persoanei care face declaraţia“ se completează cu numele persoanei care întocmeşte formularul (083).Caseta „Funcţia/Calitatea“ se completează cu funcţia/calitatea pe care o are persoana care întocmeşte formularul (083). În situaţia în care formularul (083) se completează de către împuternicit/ reprezentant legal, desemnat potrivit legii, se înscrie „Împuternicit“ sau „Reprezentant legal“, după caz.
  Anexa nr. 4CARACTERISTICIde editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“1. Denumirea formularului: (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează de operatorii economici nerezidenţi care optează pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţii comerciale B2B sau în relaţii B2G, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea4. Se întocmeşte de către operatorul economic nerezident sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal/reprezentantul legal al acestuia, după caz.5. Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.6. Se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Termenul de arhivare se stabileşte prin Norme interne de arhivare electronică, elaborate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!